Chwilio'r wefan
English

Anogir preswylwyr y ddinas i ddweud eu dweud ar gynigion cyllideb Cyngor Abertawe ar gyfer y flwyddyn i ddod

Cytunodd y Cabinet i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar raglen a fydd yn sicrhau bod ysgolion, gofal cymdeithasol i'r henoed a chefnogaeth i blant diamddiffyn yn derbyn y rhan fwyaf o'r cyllid yn 2020/21.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Disgwylir i'r cyngor fuddsoddi £35 miliwn yn y gwasanaethau cymdeithasol, addysg a chymunedau lleol yn y flwyddyn i ddod er mwyn helpu i reoli cynnydd parhaus yn y galw am wasanaethau.

Roedd hyn yn mynd i gael ei gyflawni trwy gynigion i sicrhau gwerth £18 miliwn o arbedion o gyllidebau cyfredol y cyngor drwy effeithlonrwydd a moderneiddio gwasanaethau ochr yn ochr â chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a ffynonellau eraill.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Mae'r cynnydd mewn cyllid i'w groesawu ond megis dechrau yw hyn oherwydd mae angen i ni weld cynnydd tebyg yn y blynyddoedd i ddod. Yna bydd llywodraeth leol yn gallu sicrhau cydraddoldeb o ran cyllid gyda'r GIG ac, ar yr un pryd, yn ei galluogi i fynd i'r afael â rhai o'r problemau a achoswyd gan flynyddoedd o gyni llywodraeth y DU."

Mae'r arian ychwanegol yn gynnydd o 5.5% mewn cyllid, a fydd yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer addysg a gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys swm o £9.7 miliwn sydd wedi'i glustnodi ar gyfer rhagor o ysgolion yn 2020/21.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif, er y cynnydd mewn cyllid eleni, y bydd angen cyfraniad oddi wrth dreth y cyngor ar awdurdodau lleol o hyd. Nid ydym wedi gwneud unrhyw benderfyniadau ar lefel treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf ond byddwn yn gwneud yn siŵr nad ydym yn gofyn am fwy o arian oni bai fod angen buddsoddiad pellach mewn addysg, gofal cymdeithasol, gofal plant neu flaenoriaethau cymunedol. "

Ychwanegodd, "Y flwyddyn nesaf, byddwn yn buddsoddi £1.7 miliwn bob dydd ar gyfartaledd mewn gwasanaethau sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Mae hynny'n cyfateb i £4,000 ar gyfartaledd i bob teulu yn y ddinas.

"Rydyn ni eisoes yn cyflawni mwy gyda llai oherwydd bod y cyngor wedi dod yn ddoethach, ac yn fwy effeithlon. Rydym wedi lleihau gwariant swyddfa gefn, gwasanaethau awtomataidd ynghyd â biwrocratiaeth ac mae hynny wedi helpu i arbed miliynau o bunnoedd. Wrth newid ein ffordd o weithio'n sylweddol rydym wedi sicrhau arbedion gwerth dros £70 miliwn yn y pum mlynedd diwethaf.

"Daw hyn yn anos flwyddyn ar ôl blwyddyn ac er gwaethaf y cynnydd sydd i'w groesawu eleni, bydd yn rhaid gwneud rhai dewisiadau anodd iawn ynglŷn â chyllidebau yn y dyfodol. Ond rydym yn benderfynol o barhau i ddarparu'r gwasanaethau rheng flaen hanfodol y mae pobl Abertawe eu heisiau. "

Y dyddiad cau i bobl ddweud eu dweud am gyllideb y flwyddyn nesaf yw 9 Chwefror. Bydd adborth yn cael ei ystyried cyn i gyllideb derfynol gael ei chynnig i'r Cyngor Llawn ar 5 Fawrth.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar gyfer y gyllideb ewch i https://www.abertawe.gov.uk/arolwgygyllideb

Bydd copïau caled o'r ymgynghoriad ar y gyllideb ar gael mewn llyfrgelloedd o'r wythnos nesaf ymlaen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM