Chwilio'r wefan
English

Barnu ysgol gynradd yn ardderchog ym mhob maes

Mae Ysgol Gynradd Penllergaer wedi'i barnu'n ardderchog ym mhob maes gan arolygwyr ysgolion.

Penllerager_Estyn

Dywedwyd bod disgyblion yn gwneud cynnydd da yn gyson ar eu taith drwy'r ysgol ac maent yn mwynhau lefelau uchel o les yn ystod eu cyfnod yno.

Roedd tîm o Estyn wedi ymweld â'r ysgol ym mis Tachwedd ac mae ei ganfyddiadau bellach wedi'u cyhoeddi.

Yn ôl yr adroddiad, "Mae disgyblion yn gwneud cynnydd da iawn wrth ddatblygu eu llythrennedd, eu rhifedd, eu Cymraeg a'u sgiliau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) ac maent yn defnyddio'r sgiliau hyn yn gyson yn ystod gwaith pwnc.

"Mae staff yn gweithio'n dda iawn mewn timau i ddarparu profiadau dysgu sy'n ennyn diddordeb disgyblion sy'n diwallu eu hanghenion a'u diddordebau."

Barnwyd bod y perfformiad ym mhob un o'r pum maes arolygu yn ardderchog.

Dywedodd arolygwyr fod y Pennaeth Jayne Woolcock yn darparu arweinyddiaeth strategol arbennig i waith yr ysgol.

Dyma'r trydydd tro yr arolygwyd yr ysgol ers i Mrs Woolcock fod yn y swydd ac mae'r canlyniadau wedi bod yn gyson uchel bob tro.

Meddai, "Mae'n fraint cael tîm medrus iawn o staff ymrwymedig sy'n adnabod ein disgyblion yn dda ac sy'n mynd y tu hwnt i'r galw i sicrhau bod dysgwyr yn derbyn y gofal a'r addysg gorau posib.

"Rwy'n falch iawn bod yr adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod disgyblion yn gwneud cynnydd arbennig yn Ysgol Gynradd Penllergaer mewn amgylchedd diogel, gofalgar a hapus.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae cael ein barnu'n ardderchog ym mhob maes arolygu yn siarad drosti ei hun.

"Dylai unrhyw un sy'n gysylltiedig ag Ysgol Gynradd Penllergaer fod yn falch iawn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM