Chwilio'r wefan
English

Dirwy i fwyty cadwyn y DU am gamarwain cwsmeriaid

Mae barnwr rhanbarth yn Abertawe wedi canmol y tîm Safonau Masnach lleol am ei ran mewn ymchwiliad bwyd sy'n gysylltiedig â'r bwyty cadwyn Eidalaidd poblogaidd.

ask lobster

Mae 'Ask Italian' - sy'n rhan o gwmni Azzuri Restaurants Ltd, wedi derbyn dirwy o £40,000 gan Lys Ynadon Abertawe ar ôl pleidio'n euog i drosedd o dan Ddeddf Diogelu Bwyd 1990.

Mae'r drosedd yn ymwneud â darganfyddiad gan dîm Safonau Masnach Cyngor Abertawe, lle canfuwyd bod saig fwyaf drud y bwyty - sef 'Aragosta e gaberoni' (cimwch neu farchgorgimwch) yn cynnwys ychydig bach o gimwch yn unig.

Gwnaed y darganfyddiad yn ystod archwiliad arferol pan fynegwyd pryderon nad oedd y cynhwysion yn y saig yn edrych yn debyg i gimwch.

Yn dilyn ymchwiliadau pellach drwy brofi'r saig, sylweddolwyd mai dim ond traean o'r saig oedd yn cynnwys cimwch ac mai pysgod gwyn a llenwad oedd y gweddill.

Canfuwyd hefyd mai pris adwerthol y cynnyrch 'Lobster sensations', sy'n cyrraedd y bwyty wedi'u pecynnu'n barod, yw £1.40, ond gwerthir y pryd mewn bwytai am £14.95.

Meddai Arweinydd tîm Safonau Masnach Cyngor Abertawe, Rhys Harries, "Ein rôl fel Safonau Masnach yw sicrhau bod bwytai'n disgrifio'r bwydydd sydd ar eu bwydlenni'n fanwl a'u bod yn adlewyrchu'r hynny a weinir iddynt.

"Pan aeth ein swyddogion i ymweld â'r bwyty ym mis Mawrth 2019, mynegodd ein hymchwilwyr bryderon ynglŷn â'u saig ddrutaf a ddisgrifiwyd fel cimwch.

"Roeddem yn teimlo bod y disgrifiad ar y fwydlen, o'i gymharu â'r cynnyrch a weinwyd, yn debygol o gamarwain cwsmeriaid ynghylch yr hyn a oedd yn y bwyd."

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Dylai cwsmeriaid sy'n talu arian da i fwyta mewn bwytai dderbyn yr hyn maent wedi talu amdano. Yn ein barn ni, roedd cwsmeriaid yn cael eu camarwain ac nid oeddent yn ymwybodol o'r cynhwysion ychwanegol yn eu bwyd.

"Rwy'n falch bod ein Tîm Safonau Masnach sylwgar wedi llwyddo i ddarganfod y mater hwn ac rwy'n gobeithio ei fod yn anfon neges gref at fwytai eraill, ni waeth eu maint, y byddwn yn parhau i wirio'r materion hyn er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid Abertawe ac mewn mannau eraill yn cael eu trin yn deg.

"Rwyf hefyd yn falch bod yr Ynad wedi cydnabod ymdrechion Cyngor Abertawe a'n tîm Safonau Masnach drwy ganmol y tîm."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM