Chwilio'r wefan
English

Buddsoddiad i greu mwy o leoedd mewn ysgol gyfun Gymraeg

Bydd gwaith i ehangu a gwella adeiladau mewn ysgol gyfun yn Abertawe'n dechrau eleni i ateb y galw cynyddol am leoedd addysg Gymraeg yn y ddinas.

Ysgol Gyfun Gŵyr

Bydd y buddsoddiad yn Ysgol Gyfun Gŵyr hefyd yn darparu cyfleusterau chwaraeon awyr agored newydd.

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe ddyfarnu contract ar gyfer y gwaith yn ei gyfarfod ddydd Iau nesaf (23 Ionawr).

Bydd hyn yn amodol ar gymeradwyaeth ar gyfer grant gan Lywodraeth Cymru a fydd yn ariannu'r cynllun ar y cyd.

Bydd y gwaith yn cynnwys ehangu ac ailfodelu'r adeiladau presennol a fyddai'n darparu lleoedd ychwanegol i bron 200 o ddisgyblion yn y dyfodol.

Gan fod mwyafrif y disgyblion yn teithio ar fws, mae hefyd gynlluniau ar gyfer mân welliannau i gyfleusterau trafnidiaeth ar y safle.

Meddai Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, y Cynghorydd Jennifer Raynor, "Rwy'n falch iawn bod y prosiect hwn yn datblygu a bod disgyblion a staff yn Ysgol Gyfun Gŵyr yn mynd i elwa o amgylchoedd gwell.

"O ganlyniad i nifer cynyddol y disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd Cymraeg yn y dalgylch, mae'n debygol na fydd digon o le i ateb y galw ar y safle bresennol erbyn 2021.

"Os yw popeth yn mynd yn ôl y disgwyl, bydd y gwaith yn dechrau'r haf hwn a bydd yr ysgol yn gallu symud i'w safle newydd o dymor yr hydref 2021."

Rhoddwyd caniatâd cynllunio am y gwaith hwn eisoes.

Mae'n cynnwys estyniad deulawr a gwaith ailfodelu mewn ardaloedd allweddol ar y safle presennol.

Unwaith bydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd lle i 1,273 o ddisgyblion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM