Chwilio'r wefan
English

Cytiau traeth eiconig ar fin cael eu dyrannu

Mae Cyngor Abertawe ar fin gwneud un o'r lotrïau blynyddol pwysicaf ar gyfer un o'i hasedau gwerthfawr.

langland bay beach huts

Caiff y cytiau traeth Edwardaidd gwyn a gwyrdd amlwg ym Mae Langland eu dyrannu i breswylwyr lwcus ar hap, a bydd hyn yn digwydd ym mis Mawrth eleni.

Gall preswylwyr Abertawe gyflwyno cais ar lein yn awr ar gyfer un o'r 57 o gytiau traeth sydd ar gael, y mae golygfa odidog o un o faeau hardd Gŵyr i'w cael ohonynt.

Mae opsiynau rhentu'n cynnwys cytundebau tenantiaeth tri mis, pedwar mis a deg mis sy'n dechrau o fis Ebrill 2020.

Y dyddiad cau am gyflwyno ceisiadau ar gyfer y cytiau traeth yw 6 Chwefror. Cafwyd cyfanswm o 120 o geisiadau ar gyfer y 57 o gytiau a oedd ar gael y llynedd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae ein cytiau traeth eiconig yn Langland wedi bod yn rhan o'r bae ers degawdau.

"Oherwydd eu bod mor boblogaidd, mae angen i ni gynnal lotri bob blwyddyn er mwyn sicrhau ein bod yn eu dyrannu'n deg.

"Gall yr ymgeiswyr llwyddiannus ddewis o amrywiaeth o gyfnodau rhentu a byddwn yn rhoi gwybod i'r ymgeiswyr a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio ym mis Mawrth."

Mae Bae Langland wedi elwa o fuddsoddiad i ailadeiladu'r morglawdd yn ddiweddar. Er hynny, mae'r traeth wedi'i ddynodi fel ardal 'ddi-fwg', felly anogir ymwelwyr i beidio ag ysmygu pan fyddant yno fel bod llai o sbwriel sy'n berthnasol i ysmygu ar y traeth a bod yr amgylchedd yn iachach i bawb.

Ychwanegodd y Cyng. Francis-Davies, "Mae Bae Langland yn boblogaidd iawn ymhlith preswylwyr ac ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf. Mae'r buddsoddiad blaenorol i ailadeiladu'r morglawdd a'r ffaith ein bod wedi dynodi'r traeth fel un 'di-fwg' yn rhan o'n hymdrechion parhaus i sicrhau bod y bae'n lle pleserus i ymweld ag ef."
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM