Chwilio'r wefan
English

Lifft newydd ar gyfer maes parcio'r Stryd Fawr fel rhan o waith gwerth £250,000 i'w ailwampio

Bydd lifft newydd yn cael ei osod ym maes parcio aml-lawr Stryd Fawr Abertawe yr haf hwn fel rhan o waith gwerth £250,000 i ailwampio'r safle.

high street car park

Mae Cyngor Abertawe eisoes wedi buddsoddi yn y maes parcio trwy osod cyfarpar CCTV newydd, ei lanhau'n drylwyr, ei baentio, newid y drysau a gwella'r arwyddion ar gyfer mannau parcio i bobl anabl. 

Yr wythnos hon dechreuir ar y gwaith i osod saith peiriant talu cyfoes newydd yn y maes parcio yn lle'r hen beiriannau sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes ddefnyddiol. Bydd lifft newydd yn cael ei osod yn yr haf.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Fel rhan o'r gwaith i ailwampio ardal y Stryd Fawr, sy'n cynnwys buddsoddiad sylweddol gan y sector preifat, hoffem annog rhagor o bobl i ddefnyddio'r maes parcio.

"Bydd y buddsoddiad yn gwella golwg a naws y maes parcio, ac yn cynnwys systemau CCTV a pheiriannau talu cyfoes a lifft newydd, sef pethau y mae'r cyhoedd wedi gofyn i ni amdanynt. Mae ein tîm glanhau ar y safle'n rheolaidd i'w gadw'n daclus a dylai'r buddsoddiad newydd wneud y maes parcio'n lle mwy diogel a chroesawgar i'w ddefnyddio.

Meddai, "Bydd peiriant talu cyfoes newydd ar bob llawr, a bydd yn ddibynadwy ac yn hawdd ei ddefnyddio. Gallwch dalu ag arian parod, cerdyn a chardiau digyffwrdd. Bydd gyrwyr sydd wedi anghofio talu wrth y man talu yn gallu talu â cherdyn digyffwrdd wrth adael y maes parcio.

"Dyma ffordd newydd o ddefnyddio'r maes parcio gan y bydd camerâu Adnabod Platiau Rhif Awtomatig wrth y fynedfa a'r allanfa. Wrth gwblhau'r gwaith, bydd aelodau o'n meysydd parcio ar gael i'ch helpu gyda'r peiriannau newydd."

Archebwyd lifft newydd ar gyfer y maes parcio a disgwylir iddo gyrraedd erbyn yr haf, gan fod angen archebu lifft a wnaed yn arbennig.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Bydd cyfanswm y gwelliannau a wneir i'r maes parcio gwerth tua £250,000, ac rwy'n siŵr y cânt eu croesawu gan ei ddefnyddwyr presennol.

"Mae buddsoddiadau sector preifat yn y Stryd Fawr yn cynyddu ar hyn o bryd, gyda'r bwriad o ailwampio Theatr y Palace a gwneud gwelliannau eraill yn yr ardal dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, felly mae'n dda gweld y gwelliannau hyn i'r maes parcio'n mynd yn eu blaen."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM