Chwilio'r wefan
English

Does dim angen tocyn mwyach i barcio ym maes parcio'r Cwadrant yn Abertawe.

Dechreuodd y newidiadau ar 31 Ionawr a'r maes parcio hwn yw'r cyntaf o bedwar maes parcio prysur yn y ddinas a fydd yn elwa o welliannau gwerth £280,000 dros yr wythnosau nesaf.

quadrant car park ticket machine

Dan y system newydd bydd gyrwyr yn cyrraedd atalfeydd mynediad y maes parcio ac yn hytrach na derbyn tocyn caiff eu platiau rhif eu nodi gan gamera awtomatig.

Ar ôl iddyn nhw orffen  yng nghanol y ddinas, gall gyrwyr dalu am barcio trwy gofnodi eu plât cofrestru ar y peiriannau newydd ac yna talu'r ffi sy'n ddyledus ag arian parod, cerdyn digyffwrdd neu gerdyn wrth y peiriannau newydd sy'n cael eu sefydlu ar bob llawr.

Pan fyddant yn cyrraedd yr allanfa bydd camera awtomatig yn darllen eu plât rhif ac yn codi'r rhwystr fel eu bod yn gallu gadael.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Bydd croeso mawr i'r peiriannau cyfoes mawr eu hangen hyn a fydd yn cymryd lle'r hen gyfarpar talu sydd wedi cyrraedd diwedd ei oes defnyddiol."

"Yr unig beth y mae'n rhaid i bobl ei wneud yw gyrru i mewn i'r maes parcio, parcio, talu am barcio ar y ffordd yn ôl i'r car a gyrru allan. Bydd gan y gyrwyr hynny sy'n anghofio talu wrth un o'r prif beiriannau ddewis i dalu â cherdyn neu â cherdyn digyffwrdd ger atalfa'r allanfa."

Mae'r dechnoleg sy'n cael ei defnyddio'n debyg i'r hyn sy'n adnabod cerbydau modurwyr sy'n defnyddio meysydd parcio archfarchnadoedd lle mae cyfyngiadau amser ar gyfer parcio am ddim i gwsmeriaid ar waith. 

Caiff yr un cyfarpar ei gyflwyno ym Maes Parcio Aml-lawr y Stryd Fawr ac yn nwy safle parcio a theithio'r cyngor yn Ffordd Fabian a Glandŵr yn yr wythnosau nesaf.

Ceir mwy o wybodaeth yn www.abertawe.gov.uk/meysyddparcio

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r peiriannau newydd hyn?

Dyma ffordd ddi-ffwdan o dalu am eich parcio gan ddefnyddio cardiau digyffwrdd, cardiau neu arian parod. Os ydych chi wedi parcio mewn maes awyr neu faes parcio y telir i'w ddefnyddio mewn dinasoedd eraill, mae'n bosib eich bod chi wedi gweld systemau tebyg ar waith.

Pam nad oes ganddynt docynnau?

Ni fydd angen i chi godi tocyn ar gyfer parcio am fod y system yn gwneud y cyfan ar eich rhan drwy ddefnyddio systemau camerâu i adnabod eich car wrth i chi gyrraedd y maes parcio a'i adael.

Felly, beth fydd angen i mi ei wneud?

Heblaw am beidio â chymryd tocyn, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth yn wahanol wrth i chi gyrraedd y maes parcio, neu ei adael.

Cam 1: Gyrrwch i mewn i'r maes parcio fel arfer. Bydd camera adnabod rhif cofrestru awtomatig yn nodi plât rhif eich cerbyd wrth i chi gyrraedd fel nad oes angen i chi gasglu tocyn.

Cam 2: Ar eich ffordd yn ôl i'ch car, nodwch blât rhif eich cerbyd yn y man talu a thalwch am barcio yn y ffordd arferol, gydag arian parod, cerdyn digyffwrdd neu gerdyn. Mae botwm dewis ar y bysellbad fel y gallwch ddewis i dalu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Cam 3: Byddwch yn gadael y maes parcio pan fydd y camera'n adnabod plât rhif eich cerbyd ac yn codi'r atalfa. Os ydych chi wedi anghofio talu, gallwch dalu drwy ddefnyddio cerdyn digyffwrdd neu gerdyn wrth yr allanfa/

Beth os ydw i wedi anghofio talu wrth y peiriant?

Dim problem. Er ei bod yn haws talu wrth y peiriannau talu ar droed sydd ar bob llawr, gallwch dalu gyda cherdyn digyffwrdd neu gerdyn wrth yr allanfa.

Oes angen i mi gofio fy rhif cofrestru?

Oes. Bydd angen i chi nodi'ch rhif yn y peiriant wrth y man talu fel bod eich cerbyd yn cael ei adnabod ac er mwyn i chi dalu am hyd yr amser rydych wedi parcio yno.

Beth am ddydd Sul pan fydd y maes parcio am ddim?

Fel bob amser, gallwch barcio ym maes parcio'r Cwadrant am ddim ar ddydd Sul. Ni fydd angen i gwsmeriaid ddefnyddio'r mannau talu gan fydd yr atalfeydd yn codi'n awtomatig wrth y mannau cyrraedd a gadael pan fydd cerbyd yn gyrru tuag atynt.

Ydy'r dechnoleg yn newydd?

Nac ydy. Mae'r dechnoleg wedi bod ar waith am nifer o flynyddoedd. Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR) yw'r enw ar y dechnoleg ac mae'n cael ei defnyddio mewn meysydd parcio â thâl a meysydd parcio am ddim ar draws y wlad. Er enghraifft, os ydych yn mynd i faes parcio mewn archfarchnad neu faes parcio gwasanaethau traffordd lle gall y parcio am ddim fod yn gyfyngedig i ddwy awr, bydd system ANPR ar waith yno sy'n adnabod eich cerbyd wrth i chi gyrraedd y maes parcio a'i adael.

Beth os oes angen cyngor arnaf?

Mae'n hawdd dod i'r arfer â'r peiriant gan mai'r unig beth sy'n wahanol yw nad oes angen i chi gasglu tocyn. I ddechrau, bydd gennym staff wrth y fynedfa a'r peiriannau talu i'w hesbonio i chi.

Mae gen i Fathodyn Glas - sut bydd y system yn fy adnabod i?

Bydd deiliaid bathodynnau glas yn talu'r un pris â defnyddwyr eraill y meysydd parcio. Mae lleoedd parcio dynodedig ar gael fel arfer.

Mae gen i hawlen - sut y bydd hyn yn effeithio arna i?

Rydym wedi rhoi gwybod i'n prif sefydliadau busnes y mae ganddynt hawlenni wedi'u trefnu gyda ni. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y newidiadau sydd eu hangen fel rhan o'r broses, e-bostiwch meysydd.parcio@abertawe.gov.uk

Ydw i'n gallu defnyddio ap MiPermit yn y Cwadrant?

Na - mae'r ap MiPermit ar gyfer ein meysydd parcio talu ac arddangos yn unig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM