Chwilio'r wefan
English

Y nifer uchaf o ysgolion gwyrdd erioed a dim un ysgol goch wrth i'r ffigurau categoreiddio ysgolion gael eu cyhoeddi.

Mae ysgolion Abertawe'n parhau i wella trwy rannu'r arbenigedd a'r gefnogaeth a ddarperir gan athrawon profiadol â chydweithwyr, yn ôl system gategoreiddio Llywodraeth Cymru.

abc_blocks

Mae'n dangos gwelliannau ledled y ddinas am y chweched flwyddyn yn olynol, gyda'r rhan fwyaf o ysgolion yn cael eu graddio'n wyrdd a dim un ysgol yn cael ei graddio'n goch.

Nid yw'r system gategoreiddio'n dabl cynghrair ond ei nod yw nodi'r lefel briodol o gefnogaeth y mae ei hangen ar bob ysgol i barhau i wella.

Ceir pedwar lliw: mae ysgolion categori cefnogaeth gwyrdd yn derbyn 4 diwrnod o gefnogaeth, mae melyn yn dynodi pecyn cefnogaeth am ddeg niwrnod, mae ambr yn golygu bod angen cefnogaeth am 15 niwrnod a gall ysgolion coch gael cefnogaeth am 25 niwrnod y flwyddyn.

O'r 77 ysgol gynradd yn Abertawe, mae record o 56 yn wyrdd, felly ychydig iawn o gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wella ymhellach. Mae 20 arall yn felyn.

Mae deg o ysgolion uwchradd wedi'u categoreiddio'n wyrdd ac mae'r pedair arall yn felyn.

Bydd Cyngor Abertawe'n defnyddio'r canfyddiadau i helpu i glustnodi cefnogaeth ac adnoddau i sicrhau gwelliant ar draws yr holl ysgolion.

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae gwaith ysbrydolus yn cael ei wneud mewn nifer o'n hysgolion ac rwy'n hapus iawn gyda'r cydweithrediad rhwng y timau arweinyddiaeth sy'n rhannu arfer da.

"Mae hyn yn helpu i wella safonau ym mhob maes, a gallwch weld hyn yn yr adroddiadau arolygu ysgolion cadarnhaol iawn yr ydym wedi derbyn ledled Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae addysg yn flaenoriaeth i'r cyngor hwn ac rwy'n falch iawn o weld bod y buddsoddiad rydym yn ei wneud mewn addysg a chyrhaeddiad yn helpu ysgolion i barhau i wella ac yn rhoi'r cyfle gorau i ddisgyblion gyflawni eu potensial llawn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM