Chwilio'r wefan
English

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 30/06/20)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 -£36,876 y flwyddyn. Mae nifer o gyfleoedd cyffrous wedi codi ar gyfer cynllunio gofal parhaol gyda Gweithwyr Cymdeithasol Gofal â Chymorth yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol
Rhif y swydd: SS.66931-V1
Cyflog: Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 - £36,876 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd - Gweithiwr Cymdeithasol (SS.66931-V1) (PDF, 839KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.66931-V1

Dyddiad cau: 11:59pm, 30 Mehefin 2020

Mwy o wybodaeth

Mae Abertawe yn ddinas glannau arloesol yng nghanol Dinas-ranbarth ehangach Bae Abertawe. O'r golygfeydd arfordirol godidog i barciau tawel, o'i gyd-destun diwylliannol ffyniannus i'r agweddau gorau ar fywyd mewn dinas fodern, fywiog, mae'r ddinas yn cynnig y gorau o bob byd.

Mae hwn yn amser da i ymuno â'n sefydliad gan ein bod yn ailfodelu ein gwasanaethau cymorth i deuluoedd, ffin gofal a help cynnar er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion teuluoedd yn Abertawe yn well. Bydd sicrhau bod teuluoedd yn derbyn y cymorth cywir ar yr adeg iawn, o'r man cywir, ac mor gynnar â phosibl, yn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd. Bydd hyn yn galluogi gwasanaethau statudol i blant i ganolbwyntio ar y teuluoedd hynny sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth.

Yn Abertawe rydym yn deall yr angen i feithrin a chefnogi staff. O'r broses gynefino ragorol pan fyddwch yn ymuno â ni a thrwy gydol eich amser gyda ni byddwn yn cefnogi eich gwaith a'ch gyrfa. Mae strategaeth lles y gweithlu a weithredwyd yn ddiweddar yn cefnogi ein ffocws ar ofal staff a chyfleoedd am ddilyniant di-dor drwy'r gwaith cymdeithasol ac mae graddfeydd cyflog uwch ymarferwyr wedi'u sefydlu. Byddwch yn elwa o reolwyr profiadol a chefnogol a diwylliant synhwyrol o ran risgiau.

Mae gennym weledigaeth glir iawn yn Abertawe y mae'r gweithlu presennol yn ei deall yn dda, lle bynnag y bydd plant yn ddiogel o hyd yng ngofal eu teuluoedd biolegol. Arwyddion Diogelwch yw ein fframwaith ymarfer ac rydym wedi defnyddio'r model adfeddiannu gwaith cymdeithasol i ffurfio podiau bach dan arweiniad Arweinydd Practis. Mae hyn yn cefnogi goruchwyliaeth a chydweithrediad da rhwng y staff. Mae meithrin cydberthnasau cadarnhaol a pharchus â theuluoedd, gwrando ar blant a sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau yn ganolog i'r hyn a wnawn.

I gael sgwrs anffurfiol am bopeth sydd gan Abertawe i'w gynnig, ffoniwch Kate Ronconi neu Rob Jenkins ar 01792 635180.
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM