Chwilio'r wefan
English

Pobl ifanc yn Abertawe yn helpu i blannu coed newydd yn lle'r rhai a fandaleiddiwyd

Mae pobl ifanc yn Abertawe wedi helpu i blannu coed mewn cymuned yn Abertawe ar ôl i achosion niferus o fandaliaeth arwain at goed a oedd newydd eu plannu'n cael eu rhwygo o'r ddaear.

penlan trees

Mae Cyngor Abertawe yn ceisio gwneud Pen-lan yn wyrddach a dechreuodd gynllun plannu coed yn 2019 lle plannwyd mwy na 300 o goed mewn mannau gwyrdd ac mewn strydoedd yn y gymuned.

Mae'r coed lled-aeddfed sy'n cael eu plannu yn cynnwys amrywiaeth eang o rywogaethau brodorol ac addurnol fel derw a bedw, gellyg a cheirios addurnol, gwern, masarn, cerddin, pinwydd Awstria a chymwydd pêr.

Ers hynny mae fandaliaid wedi rhwygo nifer o goed o'r ddaear yn Heol Gwyrosydd a Heol Penderi.

Mae pobl ifanc sy'n rhan o'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid bellach wedi torchi'u llewys gyda Thîm Parciau'r cyngor i blannu coed newydd yn lle'r rhai sydd wedi'u difrodi.

Mae'r fenter plannu coed yn rhan o welliannau ehangach y cyngor sy'n cael eu cwblhau mewn cymunedau ar draws y ddinas i helpu i fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Mae miloedd o gartrefi cyngor yn y ddinas eisoes wedi'u gwella'n sylweddol gyda cheginau ac ystafelloedd ymolchi newydd wedi'u gosod i helpu i gyrraedd y targed.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Rydym am i'n tenantiaid fyw mewn cartrefi o safon mewn cymuned ddiogel   - bydd amgylchedd gwyrdd yn ein helpu i gyflawni hyn.

"Mae'r gwaith i blannu coed newydd yn rhan fach ond pwysig o'r gwelliannau gwerth miliynau o bunnoedd rydyn ni'n eu gwneud i'n stoc tai.

"Roedden ni wedi'n siomi'n fawr o weld bod y coed newydd wedi'u targedu mor fuan ar ôl iddynt gael eu plannu.

"Mae'r bobl ifanc yn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid wedi gwneud gwaith gwych i gynorthwyo'r cyngor gyda'r ymarfer plannu. Gobeithio y bydd yn anfon neges gadarnhaol at bobl ifanc eraill y ddinas ac y gallant gyfrannu at amgylchedd cymunedol gwyrddach a gwell."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM