Chwilio'r wefan
English

Trawsnewid hen fyngalos sy'n eiddo i'r cyngor yn gartrefi modern yn Abertawe

Mae technoleg arbed ynni fodern yn cael ei gosod mewn rhes o chwe byngalo sy'n eiddo i'r cyngor mewn cymuned yn Abertawe, mewn ymgais i ostwng biliau ynni i denantiaid.

craigcefnparc retro fit

Mae'r chwe chartref ar gyrion cymuned Craig-cefn-parc, ger Clydach a hyd yma, maent wedi defnyddio nwy petrolewm hylifol, olew a thrydan i gynhesu eu cartrefi, gan gynnwys gwres canolog a dŵr poeth.

Mae Cyngor Abertawe'n cydweithio ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd i dreialu prosiect 'Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer', gan ddefnyddio ffynonellau pŵer mwy gwyrdd ym mhob eiddo.

Mae'r cynllun 'ôl-osod' a ddechreuwyd 18 mis yn ôl yn cyfuno gwaith adnewyddu traddodiadol â thechnoleg newydd, gan eu trawsnewid yn rhai o'r cartrefi mwyaf modern, cyfforddus a rhad i'w cynnal yn y ddinas.

Pan fyddant wedi'u cwblhau, bydd toeon â phaneli solar yn cael eu gosod ar bob un o'r byngalos a fydd yn cynhyrchu trydan. Caiff y trydan hwn ei storio mewn batri yn y cartref a chaiff ei ddefnyddio i bweru cyfarpar.

Defnyddir technoleg gwres o'r ddaear hefyd yn y cartrefi i helpu i gadw'r eiddo'n gynnes ac i ddarparu dŵr poeth. 

Ochr yn ochr â gosod technoleg ynni isel, mae'r cyngor hefyd yn gwneud gwaith adnewyddu mwy traddodiadol sy'n cynnwys adnewyddu gorchuddion toeon, ynghyd ag inswleiddio waliau allanol i leihau faint o wres a gollir. Mae ffenestri a drysau hefyd yn cael eu gosod yn yr eiddo.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Oherwydd nad oes gan yr eiddo hyn gyflenwad nwy, maent wedi bod yn ddibynnol ar ddulliau ynni drud i wresogi'r cartrefi gan gynnwys trydan, olew a nwy petrolewm hylifol. Mae hyn wedi arwain at filiau ynni eithriadol o uchel dros y blynyddoedd.

"Mae hyn yn gwneud yr eiddo hwn yn ddelfrydol ar gyfer treialu dulliau mwy modern o dechnoleg ynni effeithlon.

"Gan weithio'n agos gydag Ysgol Pensaernïaeth Cymru, rydym yn newid pob un o'r byngalos yn 'Gartrefi fel Gorsafoedd Pŵer' sy'n golygu y byddant yn cynhyrchu eu hynni eu hunain o amrywiaeth o ffynonellau.

"Bydd y gwaith adnewyddu mwy traddodiadol y mae'r cyngor yn ei wneud hefyd yn golygu y bydd y cartrefi hefyd yn gynhesach, gan arwain at leihau biliau ynni'n sylweddol i'r tenantiaid."

Meddai Dr Joanne Patterson, Uwch-Gymrawd Ymchwil yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, sy'n arwain y prosiect ar ran Prifysgol Cymru, "Mae hwn yn gyfle gwych i'r holl staff sy'n ymwneud â chynnal a chadw cartrefi presennol yng Nghyngor Abertawe yn y tymor hir, ddysgu am dechnolegau newydd sydd ar gael i leihau'r defnydd o ynni mewn cartrefi ac i ddeall sut mae angen i'r rheini sy'n ymwneud â'r sector adeiladu weithio gyda'r deiliaid tai i ddarparu cartrefi cyfforddus sy'n llesol i'r amgylchedd."

Ariennir cost y dechnoleg fodern, sy'n llesol i'r amgylchedd drwy grant o £2.5 miliwn yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd i ddatblygu technolegau carbon isel fforddiadwy yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru.

Mae'r buddsoddiad yn rhan o brosiect gwerth £26 miliwn a ariennir gan yr UE sef SPECIFIC, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, a hefyd gan InnovateUK a'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM