Chwilio'r wefan
English

Cynigion cyllidebol i fuddsoddi miliynau o bunnoedd yng nghymunedau'r ddinas

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu buddsoddi miliynau o bunnoedd yn fwy mewn gofal cymdeithasol, addysg a chymunedau lleol fel rhan o gynigion cyllidebol i'w gweld gan y Cabinet fis nesaf.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Mae'r cynigion y bydd y Cabinet yn eu gweld yr wythnos nesaf yn cynnwys creu tîm clirio a fydd yn mynd i'r afael â sbwriel, chwyn a gordyfiant mewn cymunedau lle mae hyn yn broblem fynych, cynyddu gwariant ar ffyrdd a rhoi terfyn ar godi tâl mewn rhai mannau parcio mewn ardaloedd pellennig.

Ar ben hynny, bydd ysgolion yn cael gwerth £9.7m yn fwy o gyllid - sy'n uwch na chwyddiant - a bydd gofal cymdeithasol yn cael bron £8m mewn cyllid.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, Mae'r mwyafrif helaeth o bobl sydd wedi ymateb i'n hymgynghoriad ar y gyllideb eleni wedi dweud wrthym eu bod am i'r cyngor flaenoriaethu addysg a gofal cymdeithasol.

"Mae'r cynigion y bydd y Cabinet yn eu hystyried yn gwneud hynny. Ond yn ogystal, mae'r cyngor hefyd yn creu gwasanaethau newydd ac yn ehangu eraill sy'n gwneud gwahaniaeth i'n cymunedau bob dydd.

"Fel rhan o'r gyllideb, rydym yn bwriadu buddsoddi ymhellach yn y cynllun plannu blodau gwyllt sy'n boblogaidd iawn, ac ehangu ein gwasanaethau glanhau strydoedd mecanyddol.

"Rydym yn ystyried buddsoddi £500,000 mewn tîm clirio cymunedol newydd - tîm ymateb cyflym a fydd yn tacluso mannau lle ceir llawer o sbwriel, gordyfiant a chwyn.

"Bydd yn debyg ac yn ychwanegol i'r tîm NEAT llwyddiannus sydd wedi cael llawer o ganmoliaeth dros y blynyddoedd am eu gwaith. Hefyd disgwylir nifer o gyhoeddiadau am fuddsoddiadau penodol yn yr wythnosau i ddod."

Mae adroddiad am y gyllideb a gyflwynir i'r Cabinet yr wythnos nesaf yn nodi arbedion o £9.7m ynghyd â'r £17m ychwanegol mewn arian grant a roddir gan Lywodraeth Cymru yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Y gwasanaeth addysg fydd yn cael y rhan fwyaf o'r gyllideb ym mynd i'r  - cynnydd o £9.7m i £181.9m. Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael £7m ychwanegol, gan olygu y bydd ganddo gyllideb o £124.7m.

Mae'r adroddiad yn awgrymu cynnydd yn nhreth y cyngor o 4.58% neu 92c yr wythnos ar gyfer eiddo Band B cyffredin.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae'r cyfanswm a godir gan Dreth y Cyngor tua'r un faint â'r hyn rydym yn ei wario ar wasanaethau cymdeithasol er mwyn gofalu am ein plant diamddiffyn a'r henoed.

"Bydd pob ceiniog a godir o'r cynnydd yn mynd tuag at addysg, y Gwasanaethau Cymdeithasol a'n cymunedau.

Bydd teuluoedd yn gweld rhagor yn cael ei fuddsoddi yn nyfodol eu plant drwy gynnydd mewn cyllid ysgolion yn ogystal â rhagor o wariant ar ofal cymdeithasol ar gyfer eu perthnasau a'u ffrindiau. Bydd rhagor o arian yn cael ei roi i'w cymunedau lleol hefyd, gan eu helpu i edrych yn loywach ac yn lanach, a chael gwell gofal fel eu bod yn fwy croesawgar.

Os cânt eu cymeradwyo gan y Cabinet, cyflwynir y cynigion cyllidebol yng nghyfarfod y cyngor llawn ar 5 Mawrth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM