Chwilio'r wefan
English

Cyngor i dderbyn £100 miliwn o wariant cyfalaf ar brosiectau allweddol

Disgwylir i filiynau o bunnoedd gael eu buddsoddi mewn gwelliannau i ysgolion y ddinas, ffyrdd a phrosiectau cymunedol.

Gorseinon_school_steel_frame

Disgwylir i'r Cabinet weld adroddiad yr wythnos nesaf sy'n ceisio cymeradwyaeth ar gyfer dros £100 miliwn o wariant cyfalaf ar brosiectau allweddol a fydd yn helpu i greu swyddi, adfywio canol y ddinas a gwella'n hysgolion. 

Disgwylir i'r rownd gyntaf o wariant gwerth £149 miliwn gael ei chymeradwyo. Caiff yr arian hwn ei wario ar genhedlaeth newydd o gyfleusterau ysgol, gan gynnwys adeiladu dwy ysgol gynradd newydd, gan olygu y buddsoddir £25 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Ar ben hynny, disgwylir i £42 miliwn o wariant ar adeiladu prosiect arena Abertawe y disgwylir iddo gael ei gwblhau'r flwyddyn nesaf, gael ei ryddhau, fel y gall y cwmni adeiladu, Buckingham, fwrw ymlaen â'r gwaith.

Yn ogystal, clustnodwyd £42.1 miliwn ychwanegol ar gyfer prosiectau gan gynnwys £7 miliwn ar gyfer gwella ffyrdd, £2.9 miliwn ar gyfer y gwaith adfywio parhaus ar hen Waith Copr yr Hafod a buddsoddiad mewn prosiectau cymunedol fel gwella Heol San Helen a Stryd Rhydychen ac atgyweiriadau i forglawdd y Mwmbwls.

Mae adroddiad y Gyllideb Gyfalaf i'r Cabinet hefyd yn cynnwys bron £1 miliwn ar gyfer caeau chwaraeon 3G, gan gynnwys cwblhau'r gwaith i wella Ysgol Gyfun Cefn Hengoed, £5 miliwn ar gyfer prosiectau cynnal a chadw mewn ysgolion a mannau eraill a £500,000 ar gyfer gwella canolfannau hamdden gyda phartner y cyngor, Freedom Leisure.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Bydd y flwyddyn ariannol i ddod yn gyfnod allweddol ar gyfer dyfodol ein dinas. Mae llawer o'r penawdau wedi sôn am adeiladu'r arena newydd a fydd yn helpu i greu swyddi a thrawsnewid canol y ddinas.

"Fodd bynnag, mae'r cyngor yn buddsoddi yn ein hysgolion, ein cymunedau a'n ffyrdd hefyd. Mae gwaith wedi dechrau ar Ysgol Gynradd Gorseinon ac EOTAS yn y Cocyd. Disgwylir i ddisgyblion o ysgolion Tan-y-lan a Thirdeunaw weld gwaith yn dechrau ar adeiladau newydd ar eu cyfer nhw hefyd.

"Yn ychwanegol i hyn, bwriedir gwneud gwaith gwella yn Ysgol Gyfun Gŵyr yng Ngorseinon, Ysgol Gyfun Bryntawe, ynghyd ag Ysgolion Cyfun Llandeilo Ferwallt a Thre-gŵyr.

"Rydyn ni wedi cynyddu cyllideb gwella'r ffyrdd i £7 miliwn ac mae cronfa gyfalaf gymunedol wedi'i sefydlu sy'n cynnwys swm o £1 miliwn ar gyfer prosiectau ar raddfa lai a fydd yn gwneud gwahaniaeth yn ardaloedd y ddinas."

Mae bron £2.5 miliwn wedi'i ddyrannu i ailddatblygu Theatr y Palace a £1.7m ar gyfer gwelliannau pellach yn Stryd y Gwynt.

Roedd yr adroddiad i'r Cabinet yn nodi bod y brif raglen gyfalaf gwerth £42.1 miliwn yn cael ei hariannu gan gyfuniad o grant gan Lywodraeth Cymru, derbyniadau cyfalaf ynghyd â benthyciadau.

Darperir y rhan fwyaf o gyllid ysgolion gwerth £149 miliwn gan Lywodraeth Cymru a'r gweddill yn dod o'r cyngor. Ariennir prosiect yr arena gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn partneriaeth â'r cyngor.

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM