Chwilio'r wefan
English

Cyfle i ddweud eich dweud am ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Rhoddir cyfle i breswylwyr ddweud eu dweud am sut gall Cyngor Abertawe chwarae ei ran wrth sicrhau ei fod yn cyflwyno'i ymrwymiadau i gydraddoldeb yng nghymunedau'r ddinas.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae'r cyngor yn gwario miliynau ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ar wasanaethau hanfodol sy'n cael effaith fawr ar fywydau pobl, megis addysg, gofal cymdeithasol, tai ac adfywio economaidd.

Rhan o swyddogaeth y cyngor yw sicrhau ei fod yn gwneud pob ymdrech i barchu hawliau plant, hyrwyddo byw'n iach, helpu i fynd i'r afael â thlodi a chwarae ei ran wrth drin pobl a chymunedau'n decach, gydag urddas a pharch.

Nawr mae'r cyngor wedi lansio ymgynghoriad fel y gall preswylwyr ddweud eu dweud am ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol sy'n ceisio bodloni'r ymrwymiadau hyn i bobl leol.

Fel rhan o'r cynllun, mae'n rhaid i'r cyngor bennu cyfres o amcanion cydraddoldeb i ddangos sut bydd yn mynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau'r rheini sy'n byw ac yn gweithio yn Abertawe.

Y nod yw sicrhau y bydd ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer 2020-2024 yn mynd i'r afael ag argymhellion a nodwyd gan banel craffu ymchwiliad cydraddoldeb y cyngor a sicrhau bod y cyngor yn rhoi sylw dyladwy i hawliau plant.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i www.abertawe.gov.uk/arolwgcynlluncydraddoldebstrategol

Daw'r ymgynghoriad i ben ganol nos ar 2 Mawrth.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM