Chwilio'r wefan
English

Buddsoddiad o £52.5 miliwn ar gyfer Tai'r Cyngor

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi mwy na £52.5 miliwn i adeiladu cartrefi newydd a gwella cannoedd o rai eraill dros y flwyddyn nesaf.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Dan gynigion a gaiff eu hargymell i'r cyngor ar 5 Mawrth, disgwylir i fwy na £7 miliwn gael ei wario yn ystod 2020-21 i adeiladu cartrefi newydd gan gynnwys yn Colliers Way a Pharc yr Helig

Mae'r cyngor yn bwriadu adeiladu 1,000 o gartrefi am rent fforddiadwy dros y degawd nesaf. Mae'r buddsoddiad cynlluniedig ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cynnwys gwaith i baratoi'r ffordd ar gyfer dechrau adeiladu yn Hillview a Beacons View, y Clâs, y flwyddyn ganlynol.

Cymeradwyodd y Cabinet y cynlluniau heddiw (20 Chwefror) a disgwylir iddynt fynd i'r Cyngor Llawn ar 5 Mawrth am benderfyniad terfynol.

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, fod rhaglen wario uchelgeisiol Cyngor Abertawe ar gyfer tai'r cyngor yn adlewyrchu ei ymroddiad at ddarparu cartrefi o safon sy'n ynni effeithlon ac yn fforddiadwy ar gyfer tenantiaid.

Meddai, "Dros y blynyddoedd diwethaf, cafwyd buddsoddiad enfawr gwerth degau ar filiynau o bunnoedd er mwyn sicrhau bod y tai sy'n eiddo i ni mewn cyflwr da ac yn addas i'r dyfodol dan Safon Ansawdd Tai Cymru.

"Yn ystod y flwyddyn i ddod bydd y buddsoddiad hwnnw'n cyrraedd tua £52.6m a bydd yn golygu bod cannoedd o deuluoedd yn elwa o geginau ac ystafelloedd ymolchi newydd.

"Clustnodir arian ar gyfer prosiectau eraill hefyd, gan gynnwys ailweirio trydanol ac amddiffyn rhag y tywydd lle bo angen yn ogystal â gwelliannau amgylcheddol cyffredinol.

Meddai, "Dan ein menter Rhagor o Gartrefi, dyma'r tro cyntaf i ni gael caniatâd i adeiladu cartrefi newydd mewn cenhedlaeth. Rydym yn benderfynol y byddant yn torri tir newydd o ran effeithlonrwydd ynni fel y gall ein tenantiaid gadw biliau ynni'n is a helpu i leihau ôl troed carbon cyffredinol ein dinas."

Daw'r arian ar gyfer y cartrefi newydd a'r gwelliannau ar gyfer y cartrefi sydd eisoes yn bodoli o'r rhent a delir gan y tenantiaid, grantiau gan Lywodraeth Cymru a benthyca CRT. Ni ddaw unrhyw ran o'r arian o dreth y Cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM