Chwilio'r wefan
English

Grant Eiddo Gwag Tasglu'r Cymoedd Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru, drwy raglen Ardal Tasglu'r Cymoedd, wedi cyflwyno Grant Eiddo Gwag i gynorthwyo perchnogion i wella eiddo fel y gellir eu hailddefnyddio.

Mae'r cynllun ar gael i berchnogion preswyl eiddo sydd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis. Mae'n rhaid eich bod chi'n bwriadu byw yn yr eiddo am o leiaf 5 mlynedd.

Bydd y grant yn ariannu gwaith i wneud yr eiddo'n gynnes, yn ddiogel, yn sicr, ac yn rhydd o beryglon Categori 1 a ddiffinnir yn y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai. 

Mae grant ar gael am hyd at £25,000, gyda hyd at £20,000 o'r grant ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol a £5,000 ychwanegol ar gael ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni. Isafswm cost y gwaith sy'n gymwys ar gyfer y grant yw £1,000.

Disgwylir i ymgeiswyr gyfrannu at 15% o gyfanswm cost y gwaith sy'n gymwys ar gyfer y grant, hyd at uchafswm o £3,000.Bydd yn rhaid i'r ymgeisydd dalu am unrhyw gostau sy'n uwch na'r uchafswm o £25,000.

Gall costau'r gwaith sy'n gymwys ar gyfer y grant gynnwys ffïoedd ychwanegol.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ymgymryd â'r gwaith drwy ddefnyddio'u hadeiladydd penodedig eu hunain.

Rhaid i'r amodau grant gael eu cofrestru gyda phridiant cyfreithiol llawn pan gwblheir y gwaith am gyfnod o 5 mlynedd.

Mae'r cynllun yn gyfyngedig i eiddo gwag yn ardal ffiniau Tasglu'r Cymoedd. Mae ardaloedd Abertawe sydd o fewn y ffin hon yn cynnwys Glais, Clydach, Craig-cefn-parc, Felindre a Phontardulais.

Gweinyddir y cynllun gan Gyngor Rhondda Cynon Taf ar ran Llywodraeth Cymru.

Dylid cyflwyno ymholiadau ynghylch y grant hwn i Gyngor Rhondda Cynon Taf ar ran Llywodraeth Cymru drwy https://llyw.cymru/tasglur-cymoedd-cartrefi-gwag?_ga=2.10460149.1572573458.1597051147-1763711467.1587025862  neu ffoniwch 01443 281118.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM