Chwilio'r wefan
English
Information

Newidiadau i'r gwasanaethau cofrestru o ganlyniad i Coronafeirws

Bydd unrhyw gofrestriadau ar gyfer marwolaethau a genedigaethau marw'n cael eu cwblhau dros y ffôn yn hytrach na thrwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Mae unrhyw gofrestriadau ac apwyntiadau eraill wedi'u gohirio i ddyddiad hwyrach.

Cofrestru marwolaeth neu enedigaeth farw

Bydd unrhyw gofrestriadau ar gyfer marwolaethau a genedigaethau marw'n cael eu cwblhau dros y ffôn yn hytrach na thrwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Bydd yr ysbyty neu'r feddygfa yn gallu e-bostio Tystysgrif Feddygol dros Achos y Farwolaeth at y Swyddfa Gofrestru'n uniongyrchol gyda manylion cyswllt ar gyfer y teulu. Os bu post mortem neu ymchwiliad, bydd Swyddfa'r Crwner yn e-bostio'r gwaith papur i ni'n uniongyrchol. Pan fyddwn wedi derbyn hyn, byddwn yn ffonio aelod y teulu neu'r person sy'n gyfrifol am gofrestru'r marwolaeth i gwblhau'r cofrestriad.

Sicrhewch fod gan y feddygfa neu weinyddwr yr ysbyty'r manylion cyswllt priodol fel y gallwn gysylltu â chi'n hawdd. Bydd y cofrestrydd yn esbonio'r ffurflenni a'r tystysgrifau a fydd yn cael eu cyflwyno pan fydd hi'n eich ffonio.

Cofrestru genedigaeth

Ar hyn o bryd mae pob cofrestriad genedigaeth yn cael ei ohirio tan ddyddiad diweddarach. Ni allwn gynghori ar hyn o bryd pryd fydd hynny. Yn y cyfamser, gallwch barhau i wneud cais am fudd-dal plant.

Hysbysiadau o briodas/bartneriaeth sifil a seremonïau

Mae pob apwyntiad i roi rhybudd o briodi neu lunio partneriaeth sifil yn cael ei ohirio tan ddyddiad diweddarach. Ni allwn gynghori ar hyn o bryd pryd fydd hynny. Os oes gennych ymholiad am eich priodas neu'ch partneriaeth sifil, peidiwch â ffonio'r Swyddfa Gofrestru. E-bostiwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk gyda'ch ymholiad.
Mae'n rhaid i chi gynnwys dyddiad a lleoliad eich seremoni yn y llinell destun neu ni fyddwn yn gallu ymdrin â'ch ymholiad. Byddwn naill ai'n eich e-bostio neu'n eich ffonio ac yn ymdrin â'r e-byst yn y drefn y cânt eu derbyn.

Seremonïau

Ni allwn gynnal seremonïau priodas na phartneriaethau sifil yn ystod y cyfnod hwn dan gyfyngiadau symud. Os yw'ch seremoni wedi'i threfnu i fod yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau symud a osodir gan y llywodraeth, byddwn yn cysylltu â chi i'ch hysbysu ei bod wedi'i chanslo. Ar hyn o bryd, ni allwn ddweud pryd byddwn yn gallu cynnal seremonïau eto, neu ddweud pa gyfyngiadau fydd ar waith yn y cyfnod hwnnw. Gallwn ddarparu rhagor o wybodaeth pan fyddwn yn derbyn rhagor o gyfarwyddiadau gan y llywodraeth yn unig.

Copïau o dystysgrifau

Os hoffech gael copi o'ch tystysgrif, mae cyfleusterau ar gael ar-lein a gall y dystysgrif gael ei hanfon atoch. Ni ellir casglu tystysgrifau o'r swyddfa. Oni bai fod angen y dystysgrif ar frys, peidiwch ag archebu un.

Seremoni Ddinasyddiaeth

Mae'r seremoni a drefnwyd ar gyfer 19 Mai wedi'i chanslo. Mae'r Swyddfa Gartref wedi cynghori bod y cyfnod y mae'n ofynnol i ddinasyddion newydd ddod i seremoni wedi'i ymestyn 3 mis yn awtomatig. Nid oes angen i chi gysylltu â'r Swyddfa Gartref i gael estyniad neu lythyr gwahoddiad newydd. Bydd y Swyddfa Gartref yn ein cynghori os bydd angen estyniadau pellach.

Ni allwn gadarnhau ar hyn o bryd a fydd y seremoni a drefnwyd ar gyfer Mehefin yn dal i fynd yn ei blaen. Os gallwn barhau â'r seremoni hon byddwn yn cysylltu ag unrhyw un a oedd yn fod i ddod ym mis Ebrill neu Mai er mwyn aildrefnu ac i'ch cynghori ynghylch cyfyngiadau posib e.e. niferoedd gwesteion. Os bydd seremoni mis Mehefin yn cael ei chanslo bydd hysbysiad ar y wefan hon.

Diolch am eich cydweithrediad caredig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM