Chwilio'r wefan
English
Briefcase

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

Cyngor ar brofion i'ch gweithwyr: sut gall rhaglen newydd Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru helpu i ddiogelu eich staff a'ch busnes (ar gyfer busnesau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot).  

 

Cymorth busnes cyffredinol

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'n busnesau lleol i helpu i leihau effaith Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf ar gymorth busnes ar gael gan:

 

Cymorth Ardrethi Busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwyliau ardrethi busnes am flwyddyn i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru a chanddynt werth trethadwy o £500,000 neu lai. Bydd Cyngor Abertawe yn ystyried dyfarnu'r gwyliau ardrethi busnes yn awtomatig i bob parti sy'n gymwys cyn gynted â phosib.

Mae biliau treth ar gyfer blwyddyn ariannol newydd 2020/21 eisoes wedi'u hanfon ac nid ydynt yn cynnwys y cymorth hwn. Bydd unrhyw fusnesau sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer derbyn y cymorth newydd hwn yn cael bil trethi newydd cyn gynted â phosib a fydd yn dangos y swm cywir i'w dalu, neu'n dweud nad os angen talu dim os dyna'r achos.

Dyfernir hwn yn awtomatig felly PEIDIWCH Â chysylltu â ni drwy ffonio neu e-bostio. Fel y soniwyd uchod, mae'r tîm Ardrethi Busnes yn gweithio ar dalu grantiau cymorth i fusnesau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd felly bydd oediad byr wrth gyflwyno'r cymorth hwn.

Arweiniad ar gymhwysedd ar gyfer y cymorth

 

Cronfa Cadernid Economaidd

Cymorth i ficrofusnesau

Mae grant o hyd at £10,000 ar gael i helpu microfusnesau yr effeithiwyd arnynt gan gychwyniad COVID-19.

Dim ond busnesau sy'n bodloni'r meini prawf canlynol sy'n gallu hawlio'r grant hwn:

 • yn cyflogi rhwng 1 a 9 aelod o staff (gan gynnwys perchennog y busnes)
 • mae'r cyfeiriad gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW neu sector/busnes wedi'i eithrio o TAW â chanddo drosiant o fwy na £85,000; mae manylion eithriadau TAW ar gael yn https://www.gov.uk/guidance/vat-exemption-and-partial-exemption
 • wedi profi gostyngiad mewn trosiant sy'n fwy na 40% o ganlyniad i gychwyniad COVID-19 (ers 1 Mawrth 2020)
 • mae'n rhaid i fusnesau a gefnogir anelu at gynnal swyddi am 12 mis
 • dim ond un cais fesul busnes
 • bydd angen i'r busnesau ddarparu'r canlynol:
  • manylion y gostyngiad mewn trosiant o ganlyniad i gychwyniad COVID-19
  • tystiolaeth o gyfeiriad busnes drwy ddarparu cofrestriad TAW

Mae'r grant ar gael i ficrofusnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Grant Arderthi Busnes neu'r grant Cymorth i'r Hunangyflogedig.

Cymorth i Fentrau Bach a Chanolig

Mae grant o rhwng £25,000 a £100,000 ar gael i'r Busnesa Bach a Chanolig sy'n gymwys (rhwng 10 a 249 o weithwyr)

Dim ond busnesau sy'n bodloni'r meini prawf canlynol sy'n gallu hawlio'r grant hwn:

 • busnes sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW neu sector/busnes wedi'i eithrio o TAW â chanddo drosiant o fwy na £85,000; mae manylion eithriadau TAW ar gael yn https://www.gov.uk/guidance/vat-exemption-and-partial-exemption
 • y mae ei bencadlys yng Nghymru neu mae ganddo gyfeiriad gweithredu yng Nghymru sydd â rhyddid i wneud penderfyniadau llawn.
 • wedi profi gostyngiad mewn trosiant sy'n fwy na 60% ers 1 Mawrth 2020
 • sy'n gallu dangos y bydd y busnes/sefydliad yn gynaliadwy am o leiaf 12 mis gyda chynllun busnes cynaliadwy i fasnachu o'r argyfwng
 • yn endidau dichonol sy'n gallu cadarnhau mynediad at rai ffynonellau ariannol i dalu costau ac yn gallu dangos ymdrechion (llwyddiannus neu fel arall) i sicrhau cyllid o ffynonellau ehangach (er enghraifft banc, CThEM, Banc Datblygu Cymru, cyfleusterau benthyca arian Llywodraeth y DU megis y Cynllun Tarfu ar Fusnes neu gymorth uniongyrchol Bank of England) cyn cyflwyno cais am y gronfa hon
 • yn gallu cadarnhau nad yw'n ceisio hawlio cyllid o unrhyw ffynhonnell arian grant COVID-19 arall nad oes rhaid ei ad-dalu gan Lywodraeth Cymru
 • yn gallu dangos y bydd dichonoldeb y fenter dan fygythiad heb gefnogaeth ychwanegol, gan gynnwys nifer y swyddi y mae'r gefnogaeth hon yn eu gwarchod
 • yn addo, cyhyd ag y bo'r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws ar waith, na fydd unrhyw un yn colli swydd yn orfodol yn y dyfodol

Diweddariad: Caeodd y Gronfa Cadernid Economaidd (Cam 2) i ymgeiswyr newydd ar 10 Gorffennaf am 5.00pm.

 

Grant Cychwyn Busnes (Llywodraeth Cymru)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'Grant Busnesau Newydd' i gynorthwyo busnesau newydd yng Nghymru wrth ymdrin ag effaith ddifrifol y Coronafeirws.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y 'Grant Busnesau Newydd' o hyd at £2,500, rhaid i fusnesau:

 • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020
 • Trosiant blynyddol / rhagweladwy yn debygol o fod yn llai na £50,000
 • Ddim yn derbyn Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, y Gronfa Cadernid Economaidd neu'r cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynol:
  • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
  • Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM
 • Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020
 • Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis
 • Cyflwynwch un cais fesul busnes.

Diweddariad: Cafodd y Grant Sefydlu i ymgeiswyr newydd  ei gau ar 6 Awst 2020.

 

Cynllun Benthyciadau Adfer

Bydd y Cynllun Benthyciadau Adfer yn helpu busnesau bach a chanolig eu maint yr effeithiwyd arnynt gan Coronafeirws (COVID-19) i gyflwyno ceisiadau am fenthyciadau o rhwng £2,000 a £50,000.

Bydd y llywodraeth yn gwarantu 100% o'r benthyciad ac ni fydd unrhyw ffïoedd neu log i'w talu am y 12 mis cyntaf. Bydd telerau'r benthyciad yn berthnasol am hyd at 6 blynedd. Ni fydd unrhyw ad-daliadau yn ystod y 12 mis cyntaf. Mae'r llywodraeth wedi gweithio gyda'r benthycwyr i gytuno ar gyfradd llog isel o 2.5% ar gyfer gweddill cyfnod y benthyciad.

Mae'r Cynllun Benthyciadau Adfer ar gael drwy gyfres o fenthycwyr achrededig British Business Bank a phartneriaid a restrir ar wefan British Business Bank.

Cymhwysedd: Mae'n rhaid i'ch busnes allu dangos i'r benthyciwr:

 • fod pandemig Coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio arno
 • nad oedd y busnes mewn trafferthion ar 31 Rhagfyr 2019 (os oedd, mae'n rhaid i chi gadarnhau bod eich busnes yn cydymffurfio â chyfyngiadau cymorth gwladwriaeth ychwanegol dan reolau cymorth gwladwriaeth de minimis)
 • bod y busnes yn masnachu neu'n gweithredu'n fasnachol yn y DU a'i fod wedi'i sefydlu erbyn 1 Mawrth 2020
 • nad yw'r busnes yn wynebu methdaliad ac nid oes dyledion yn cael eu hailstrwythuro ar yr adeg y mae'n cyflwyno ei gais am gyllid
 • bod y busnes yn cael mwy na 50% o'i incwm o'i weithgaredd masnachu (nid yw'r gofyniad hwn yn berthnasol i elusennau neu golegau addysg bellach)

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am gymhwysedd yma

Sut i gyflwyno cais: Lansiwyd y Cynllun Benthyciadau Adfer ar 4 Mai 2020 - bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol drwy'ch banc - ewch i wefan British Business Bank i weld y rhestr lawn o'r holl fanciau sy'n cymryd rhan.

Rhagor o wybodaeth: Mae'r dolenni canlynol yn darparu rhagor o fanylion am y Cynllun Benthyciadau Adfer:

 

Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes

Ar 23 Mawrth, lansiwyd Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes newydd, dros dro, sy'n cynnwys amrywiaeth o wahanol gynhyrchion megis benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfoneb a chyllid asedau, a ddarperir gan British Business Bank, i gefnogi busnesau bach a chanolig yn bennaf i allu cael benthyciadau a gorddrafftiau gan fanc.

Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar derfyn ar hawliadau fesul benthyciwr) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig. Ni fydd y llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon a bydd y cynllun yn cefnogi benthyciadau o hyd at £5 miliwn mewn gwerth.

Gall busnesau gael mynediad at 12 mis cyntaf y cyllid hwnnw'n ddi-log, gan y bydd y llywodraeth yn talu am y 12 mis cyntaf o daliadau llog.

Gellir cael rhagor o fanylion yn: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/

 

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, bydd cyflogwyr yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo yn ystod yr argyfwng hwn. Mae holl fusnesau'r DU yn gymwys.

Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o gostau cyflog gweithwyr ar ffyrlo, hyd at £2,500 y mis.

Er mwyn cael mynediad at y cynllun, bydd angen i fusnesau wneud y canlynol:

 • dynodi gweithwyr yr effeithir arnynt yn 'weithwyr ar ffyrlo', a hysbysu'r gweithwyr o'r newid hwn - mae newid statws gweithwyr yn parhau i fod yn amodol ar y gyfraith gyflogaeth bresennol ac, yn dibynnu ar y contract cyflogaeth, gall fod yn destun trafodaeth
 • cyflwyno gwybodaeth i CThEM am y gweithwyr sydd ar ffyrlo a'u henillion drwy borth newydd ar-lein. Nid yw'r porth hwn ar waith eto a byddwn yn cyhoeddi manylion cyn gynted ag y byddant ar gael (bydd CThEM yn nodi unrhyw fanylion pellach ynghylch yr wybodaeth sydd ei hangen)

Mae'r porth ar-lein i wneud hawliadau ar gyfer Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws bellach ar agor - i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac i wybod rhagor am sut i hawlio, ewch i: https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

Diweddariad: Ar 12 Mai, estynnodd Llywodraeth y DU y cynllun hyd at ddiwedd mis Hydref 2020, ac yn ei ffurf bresennol (cynllun 'mark I') at ddiwedd mis Gorffennaf 2020.

Amlinellir y dyddiadau allweddol ar gyfer gwneud newidiadau isod:

 • 10 Mehefin 2020 - Dyma fydd y DIWRNOD OLAF y gall gweithiwr gael ei roi ar ffyrlo am y tro cyntaf er mwyn iddo allu cwblhau'r isafswm o dair wythnos cyn i'r cynllun gau i ymgeiswyr newydd.
 • 30 Mehefin 2020 - Bydd y cynllun 'mark I' gwreiddiol yn cau i ymgeiswyr newydd.
 • 1 Gorffennaf 2020 - Bydd fersiwn 'mark II' y cynllun yn dod i rym. O'r dyddiad hwn, bydd y cynllun ar gael i dalu am gyflog y gweithwyr a gafodd eu rhoi ar ffyrlo ar ryw bwynt dan y cynllun "mark I" yn unig. Ar yr un pryd, bydd cyflogwyr yn gallu croesawu gweithwyr ar ffyrlo yn ôl ar sail rhan amser, gyda'r cynllun ffyrlo'n cyfrannu at 80% o'u cyflog (yn amodol ar y terfyn perthnasol) ar gyfer yr oriau arferol nad ydynt wedi'u gweithio.
 • 31 Gorffennaf 2020 - Mae'n rhaid bod cyflogwyr sy'n hawlio dan gynllun 'mark I' wedi cwblhau a chyflwyno'r holl hawliadau ar gyfer y cyfnod sy'n dod i ben ar 30 Mehefin 2020.
 • 1 Awst 2020 - O'r dyddiad hwn ni fydd y cynllun yn cynnwys costau YG gweithwyr na chyfraniadau pensiwn ar gyflogau ffyrlo, a bydd yn rhaid i gyflogwyr dalu'r costau hyn.
 • 1 Medi 2020 - Caiff cyfraniad y Llywodraeth ei ostwng i 2020% o'r cyflogau, hyd at uchafswm o £2,187.50 y mis ar gyfer yr oriau nad yw'r gweithiwr yn eu gweithio. Mae'n rhaid i gyflogwyr dalu'r gwahaniaeth, sef 10%, er mwyn i daliadau ffyrlo fod gyfwerth ag 80% o gyflogau (hyd at uchafswm o £2,500) am unrhyw oriau nas gweithiwyd, wrth barhau i gyfrannu taliadau YG a chyfraniadau pensiwn unrhyw gyflogau ffyrlo.
 • 1 Hydref 2020 - Caiff cyfraniad y Llywodraeth ei ostwng i 2020% o gyflogau, hyd at uchafswm o £1,875 y mis ar gyfer yr oriau nad yw'r gweithiwr yn eu gweithio. Mae'n rhaid i gyflogwyr dalu'r gwahaniaeth, sef 20%, er mwyn i daliadau ffyrlo fod gyfwerth ag 80% o gyflogau (hyd at uchafswm o £2,500) am unrhyw oriau nas gweithiwyd, wrth barhau i gyfrannu taliadau YG a chyfraniadau pensiwn unrhyw gyflogau ffyrlo.

 

Banc Datblygu Cymru

*Diweddariad pwysig* Oherwydd niferoedd uchel iawn o geisiadau, cyrhaeddwyd terfyn nifer y ceisiadau a ganiateir yng Nghynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 Banc Datblygu Cymru.

Dylai busnesau sy'n chwilio am fenthyciad ystyried y Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig drwy dros 40 o fenthycwyr achrededig y DU.

 

Cefnogaeth ar gyfer yr hunangyflogedig

Gall unigolion hunangyflogedig neu aelodau o bartneriaethau y mae Coronafeirws wedi effeithio ar eu busnesau'n andwyol gyflwyno cais am grant Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth sy'n werth 80% o'u helw masnachu misol cyfartalog.

Gall pobl hawlio hyn ar ddyddiad penodol rhwng 13 a 18 Mai 2020, yn seiliedig ar eu cyfeirnod treth unigryw.

PWYSIG: I wirio a oes gennych hawl i dderbyn grant gan y llywodraeth sy'n werth hyd at £7,500, defnyddiwch offeryn gwirio ar-lein CThEM: https://www.tax.service.gov.uk/self-employment-support/enter-unique-taxpayer-reference

Mae unigolion yn gymwys os yw Coronafeirws wedi effeithio'n andwyol ar eu busnes, os gwnaethant fasnachu yn y flwyddyn dreth 2019 i 2020, os ydynt yn bwriadu parhau i fasnachu, ac:

 • maent yn ennill o leiaf hanner eu hincwm drwy hunangyflogaeth
 • mae ganddynt elw masnachu nad yw'n fwy na £50,000 y flwyddyn
 • maent wedi masnachu yn y flwyddyn dreth 2018 i 2019 ac wedi cyflwyno'u ffurflen dreth hunanasesiad ar neu cyn 23 Ebrill 2020 ar gyfer y flwyddyn honno

I gael rhagor o wybodaeth am y grant Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth, ewch i: https://www.gov.uk/government/news/applications-for-self-employment-income-support-scheme-open-early

 

Cronfa Gymorth Menter ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog a Natwest wedi cyhoeddi bod cronfa gwerth £5 miliwn wedi'i lansio i helpu entrepreneuriaid ifanc ar draws y DU i gynnal busnesau yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.Mae'r gronfa ar gael i entrepreneuriaid rhwng 18 a 30 oed a gallant gyflwyno cais am grantiau a chefnogaeth wedi'i theilwra. Gellir defnyddio'r grantiau i gynnal gweithrediadau busnes craidd yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â chyflawni unrhyw ymrwymiadau ariannol sy'n bodoli, megis talu am offer hanfodol neu dalu anfonebau gan gyflenwyr. Ar y cyd â'r grantiau hyn, bydd y fenter hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad un i un i ymgeiswyr y mae angen y rhain arnynt.

I fod yn gymwys, rhaid bod busnesau wedi'u sefydlu yn y pedair blynedd diwethaf a rhaid iddynt gael eu rhedeg gan rywun rhwng 18 a 30 oed. Mae pobl ifanc sydd yn y broses o gychwyn busnes ac nid oes ganddynt unrhyw ffynhonnell incwm arall yn ystod yr argyfwng hefyd yn gymwys i wneud cais am grant. I wneud cais am gyllid a chefnogaeth gan Gronfa Gymorth Menter Ymddiriedolaeth y Tywysog a Natwest, ewch i wefan Ymddiriedolaeth y Tywysog.

 

Diogelu busnesau sy'n methu eu taliadau rhent

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi yr amddiffynnir tenantiaid masnachol na allant dalu eu rhent oherwydd Coronafeirws rhag cael eu troi allan. Bydd y mesurau hyn yn golygu na fydd unrhyw fusnesau'n cael eu gorfodi i adael eu hadeiladau os ydynt yn methu taliad yn y 3 mis nesaf.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/government/news/extra-protection-for-businesses-with-ban-on-evictions-for-commercial-tenants-who-miss-rent-payments

 

Cymorth CThEM ar gyfer TAW a Thalu Wrth Ennill

Gohirio taliadau TAW oherwydd Coronafeirws (COVID-19)
Gohiriwyd pob taliad TAW am dri mis, o 20 Mawrth 2020 tan 30 Mehefin 2020. Mae hwn yn gynnig awtomatig i holl fusnesau'r DU, ac nid oes angen gwneud cais amdano. Bydd unrhyw TAW na thalwyd yn ôl yn ystod y cyfnod gohirio taliadau yn ddyledus ar ddiwedd blwyddyn dreth 2020 i 2021. Rhagor o wybodaeth am ohirio taliadau TAW.
Ar gyfer y rheini sy'n hunangyflogedig, gohirir taliadau treth incwm a oedd yn ddyledus ar 31 Gorffennaf 2020 dan y system hunanasesu treth incwm tan 31 Ionawr 2021. Mae hwn yn gynnig awtomatig ac nid oes angen gwneud cais amdano. Ni chodir unrhyw gosbau na llog am dalu'n hwyr yn ystod y cyfnod gohirio.

Cynllun Ad-dalu Dyledion CThEM ar gyfer trethi heb eu talu
Cynllun ad-dalu dyledion CThEM ar gyfer eich trethi sydd heb eu talu yw trefniant 'Amser i Dalu'. Gall cwmnïau sydd wedi peidio â thalu i glirio'u Treth Gorfforaeth, TAW a/neu Dalu wrth Ennill ofyn i CThEM am amser ychwanegol i dalu.Byddant fel arfer yn cytuno y gallwch dalu'r arian yn ôl dros 6-12 mis.
Trefnir trefniadau Amser i Dalu'n uniongyrchol â CThEM. Cymerwch gip ar eu Gwasanaeth Cymorth Taliadau Busnes i sicrhau eich bod yn dewis y llwybr cywir.Dyma rif eu llinell gymorth - 0800 0159 559.

Llinellau cymorth CThEM
Mae CThEM hefyd wedi creu llinell gymorth yn arbennig ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID-19, sy'n cynnwys rhoi cyngor ar dreth a'r budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt. Rhif y llinell gymorth yw 0300 456 3565.
Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac rydych yn pryderu ynghylch talu'ch treth oherwydd Coronafeirws, gallwch ffonio llinell gymorth CThEM am gymorth a chyngor: 0800 024 1222.

   

  Gweminarau Busnes Cymru

  Mae Busnes Cymru wedi lansio cyfres o weminarau AM DDIM wedi'u haddasu ar sut y gall busnesau ymateb i'r amserau cyfnewidiol hyn o ganlyniad i Coronafeirws COVID-19. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Pwysigrwydd arallgyfeirio yn ystod cyfnodau heriol a sut i wneud hynny'n gyflym
  • Adfer a thyfu, cynllunio ar gyfer masnachu ar ôl cyfnod Coronafeirws
  • Cael mynediad at gyllid busnes

  I gadw'ch lle ar gyfer gweminar, ewch i Ddigwyddiadur Busnes Cymru.

  Mae gan Cyflymu Cymru i Fusnesau amrywiaeth o weminarau AM DDIM i helpu busnesau yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19. Maent yn cynnwys unrhyw nifer o sesiynau rhagflas ymarferol 20 munud o hyd ac amrywiaeth o gyrsiau mwy manwl.

  Bydd y rhain yn eich helpu i sicrhau bod yr ochr ddigidol yn ganolog i'ch busnes i sicrhau bod eich cwsmeriaid yn dod o hyd i chi yn y lle ar-lein hwn sy'n gynyddol gystadleuol.P'un a yw'r busnes am symud ar-lein a chreu 'busnes fel arfer' newydd neu am gynnal presenoldeb ei frand yn lleol pan fydd pethau'n dychwelyd i'r drefn arferol, mae gennym gyrsiau sy'n addas i holl anghenion a galluoedd busnesau.I gael rhagor o wybodaeth am y gweminarau hyn, ewch i Cyflymu Cymru i Fusnesau.

   

  Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

  Rydym wedi llunio rhestr o rai busnesau lleol sy'n cyflenwi bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy eu dosbarthu neu i'w casglu yn ystod pandemig Coronafeirws: Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

  Os ydych yn fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref neu gasgliadau bwyd ac eitemau hanfodol eraill yn Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr: Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

   

  Arweiniad i yrwyr gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

  Gyda chynnydd mewn danfoniadau wrth i ragor o bobl archebu eitemau ar-lein, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ceisio sicrhau y gofelir am les y gyrrwr.

  Mae'n bwysig bod gan y gyrwyr fynediad at gyfleusterau lles yn yr adeiladau y maent yn ymweld â nhw fel rhan o'u gwaith. Dylai'r rhai hynny sydd eisoes yn darparu mynediad rhesymol i doiledau a chyfleusterau golchi dwylo barhau i wneud hynny.Mae atal mynediad yn erbyn y gyfraith.

  Llaciwyd y rheolau gorfodi oriau gyrwyr rhywfaint, a hynny dros dro, ar gyfer y rheini sy'n dosbarthu'r nwyddau canlynol:

  • bwyd
  • nwyddau nad ydynt yn fwydydd (gofal personol a phapur i'r cartref a glanhau)
  • deunydd fferyllol dros y cownter

  Ni ddylid disgwyl i yrwyr yrru os ydynt wedi blino.Mae cyflogwyr yn parhau i fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu gweithwyr, defnyddwyr eraill y ffordd, ac unrhyw un sy'n ymwneud â llwytho a dadlwytho cerbydau.

  Gallwch gael rhagor o wybodaeth fanwl yn:

   

  Masnachu ar y Sul

  Mae Cyngor Abertawe'n llacio deddfau masnachu ar y Sul i helpu i roi cyfle i weithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn gael rhagor o amser i brynu nwyddau hanfodol.

  O dan y deddfau presennol, mae siopau o faint penodol yn gyfyngedig i 6 awr o fasnachu ar ddydd Sul.

  Mae tîm Safonau Masnach y cyngor wedi ysgrifennu at nifer mawr o siopau yn y ddinas i gadarnhau na fyddai'n gorfodi'r deddfau masnachu presennol yn ystod argyfwng presennol Coronafeirws.

  Mae'n golygu y gall siopau y mae'r cyfyngiadau yn effeithio arnynt ddewis pa mor hir y maent yn agor o ddydd Sul (5 Ebrill).

   

  Llinell gymorth ar gyfer y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru

  Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio llinell gymorth COVID-19 ar gyfer y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

  Mae Sector Busnes Cymdeithasol Cymru a'i dîm o ymgynghorwyr arbenigol wrth law i roi help gydag ymholiadau am lif arian, AD, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu ac amrywiaeth o feysydd eraill y gallai fod angen eu hailfeddwl yn sgîl Coronafeirws.

  Gallant ddarparu cyngor dros y ffôn neu drwy fideo-gynadledda, a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050 neu e-bostio sbwenquiries@wales.coop os oes angen cefnogaeth arnoch..

  Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.

   

  Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

  Cynllun grant newydd i alluogi sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod argyfwng Coronafeirws i barhau ac ehangu eu gwaith.

  Mae'r sector gwirfoddol ledled Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi'r rheini mewn angen ar draws cymunedau Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol, mae angen i gyllid gyrraedd y rheini sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chymunedau yn gyflym, er mwyn diwallu cynnydd enfawr mewn angen.Diben y gronfa hon yw galluogi'r rheini sy'n darparu cefnogaeth hanfodol i grwpiau megis: pobl sy'n ynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl sy'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar fwyd etc. fel y gallant gael eu cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

  Mae CGGC yn gweinyddu'r cynllun grantiau mewn ffordd gyflym a chadarn i alluogi'r sector i barhau â'i waith a'i ehangu, yn enwedig gyda gwirfoddolwyr, er mwyn cefnogi'r bobl yng nghymunedau Cymru sydd â'r angen mwyaf yn ystod yr amser hwn.

  Bydd y grantiau'n cefnogi sefydliadau nid er elw sy'n gweithio ar lefel gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru, a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000.

  I gael yr wybodaeth lawn ac i gyflwyno cais, ewch i wefan CGGC.

   

  Cronfa'r sector diwylliannol, creadigol a chwaraeon

  Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r cynlluniau ariannu canlynol ar gyfer y sectorau diwylliannol, creadigol a chwaraeon:

  • Y Gronfa Ddycnwch Ddiwylliannol - cymorth ar gyfer amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a gweithwyr proffesiynol yr effeithiwyd arnynt gan Coronafeirws
  • Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau - Mae Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau ar gael i helpu artistiaid a sefydliadau diwylliannol yr effeithiwyd arnynt gan Coronafeirws
  • Cronfeydd Cymorth mewn Argyfwng Cymru Greadigol:
   • Cronfa Gymorth Cerddoriaeth Llawr Gwlad
   • Cyllid datblygu ar gyfer y diwydiant teledu
   • Cyllid Datblygu Digidol Mewn Argyfwng
  • Chwaraeon Cymru
   • Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng Chwaraeon
   • Cronfa Cadernid Chwaraeon

  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gronfeydd y sectorau diwylliannol, creadigol a chwaraeon yn: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/sector-diwylliant

   

  Cefnogaeth ar gyfer ffermwyr llaeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer ffermwyr llaeth Cymru a gafodd eu taro galetaf gan amodau eithriadol y farchnad yn ddiweddar o ganlyniad i Coronafeirws (COVID-19).Mae'r sector llaeth wedi teimlo effaith uniongyrchol y pandemig byd-eang, o ganlyniad i gau'r sectorau gwasanaethau bwyd a lletygarwch.

  I gefnogi'r sector yn ystod y cyfnodau heriol hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd gan ffermwyr llaeth cymwys sydd wedi colli mwy na 25% o'u hincwm ym mis Ebrill ac wedi hynny ym mis Mai yr hawl i hyd at £10,000, i dalu am 70% o'r incwm y maent wedi'i golli. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y gallant barhau i weithredu heb gael effaith ar les anifeiliaid a'r amgylchedd. 

  Bydd rhagor o fanylion am y cynllun yn cael eu cyhoeddi'n fuan ar wefan Busnes Cymru.

   

  Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

  Bydd gwasanaeth newydd ar-lein sef 'Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws' yn cael ei lansio ar 26 Mai 2020 er mwyn i gyflogwyr busnesau bach a chanolig allu adennill unrhyw daliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi'u gwneud i weithwyr presennol a chyn-weithwyr.

  Gall cyflogwyr hawlio am gyfnodau salwch sy'n dechrau ar neu ar ôl y dyddiadau canlynol:

  • 13 Mawrth 2020 - os oedd gan y gweithiwr Coronafeirws neu symptomau neu os yw'n hunanynysu am fod gan rywun sy'n byw gydag ef symptomau
  • 16 Ebrill 2020 - os oedd y gweithiwr yn gwarchod oherwydd Coronafeirws

  Y gyfradd wythnosol oedd £94.25 cyn 6 Ebrill 2020 a'r gyfradd yw £95.85 erbyn hyn. Os ydych yn gyflogwr sy'n talu mwy na chyfradd wythnosol taliadau Ad-dalu Tâl Salwch Statudol, dim ond hyd at y gyfradd wythnosol a delir y gallwch ei hawlio.

  Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

   

  Datganiadau Tollau - Cynllun Grant

  Erbyn Gorffennaf 2021, bydd yn rhaid i'r holl gwmnïau sy'n mewnforio neu'n allforio nwyddau o'r DU gwblhau datganiadau tollau. Bydd hyn yn her sylweddol i lawer o fusnesau, ac mae gan y llywodraeth dri chynllun grant i helpu busnesau i baratoi.

  • Grant recriwtio - Grant £3,000 ar gyfer recriwtio gweithwyr newydd a fydd yn rheoli'r broses datganiadau tollau. Efallai bydd £12,000 ychwanegol ar gael hefyd i dalu am gostau cyflogau ar gyfer pob gweithiwr newydd neu sydd wedi'i adleoli. 
  • Grant hyfforddiant - Grant o hyd at £1,500 fesul tuag at gostau cyrsiau hyfforddiant datganiadau tollau allanol. Bydd hefyd yn talu am cost hyfforddiant mewnol, hyd at derfyn o £250 fesul gweithiwr.
  • Gwelliannau TG - Bydd y grant yn talu 100% o'r costau sy'n berthnasol i'ch gwariant TG i wella effeithlonrwydd darparu datganiadau tollau.

  Pwy all wneud cais

  I fod yn gymwys, rhaid i'ch busnes fodloni un o'r disgrifiadau isod

  • cwblhau neu fwriadu cwblhau datganiadau tollau ar ran eich cleientiaid 
  • yn mewnforio neu'n allforio nwyddau ac yn cwblhau, neu'n bwriadu cwblhau datganiadau'n fewnol ar gyfer eich nwyddau eich hun 
  • bod yn sefydliad sy'n recriwtio, yn hyfforddi ac yn defnyddio prentisiaethau busnesau i gwblhau datganiadau tollau.

  Yn ogystal â hyn, mae'n rhaid i'r canlynol fod yn berthnasol i'ch busnes:

  • wedi'i sefydlu yn y DU am o leiaf 12 mis cyn i chi gyflwyno'ch cais a chyn y dyddiad y telir y grant 
  • erioed wedi methu bodloni ei oblygiadau treth

  Sut i wneud cais

  PricewaterhouseCoopers (PwC) sy'n gweinyddu'r grantiau ar ran CThEM. Gwnewch gais ar-lein drwy PwC - https://www.customsintermediarygrant.co.uk/

  Arweiniad ar ailagor i fusnesau lletygarwch

  Mae ein timau trwyddedu wedi bod yn mynd o gwmpas y lle yn rhoi cyngor i fusnesau ar sut i sicrhau eu bod yn gwneud y peth cywir ac yn gweithredu'n iawn i helpu i gadw eu staff, eu cwsmeriaid ac Abertawe'n ddiogel. Bydd yr arweiniad hwn yn helpu tafarndai, bariau, bwytai, caffis, eiliau bowlio a neuaddau bingo yng Nghymru sy'n ailagor y tu mewn.

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM