Chwilio'r wefan
English

Dymchweliadau

Gellir dymchwel adeiladau nad ydynt yn cael eu defnyddio neu sydd mewn cyflwr gwael er mwyn gwneud lle ar gyfer datblygiadau newydd neu er mwyn cael gwared ar berygl.

Mae Rheoli Adeiladau Abertawe yn gweithio er mwyn sicrhau bod y dasg o ddymchwel adeiladau yn cael ei wneud yn ddiogel a chyda chyn lleied o anghyfleustra â phosib i'r cyhoedd.

Mae'r rhan fwyaf o ddymchweliadau yn cael eu rheoli gan adrannau 80, 81 ac 82 Deddf Adeiladu 1984. Mewn rhai achosion, mae angen caniatâd ymlaen llaw gan y cyngor hefyd o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref.

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn gofyn i'r person sy'n cyflawni'r dymchwel i ddweud wrth y cyngor ac unrhyw berchnogion cyfagos yn ffurfiol eu bod yn bwriadu dymchwel.

Pan ystyrir hi'n angenrheidiol, gall fod angen i unrhyw adeiladau cyfagos a allai fod yn agored i'r elfennau o ganlyniad i'r dymchwel gael eu cynnal a'u diogelu rhag y tywydd. Gellir hefyd greu gofynion am dynnu deunyddiau a sbwriel o safle'r dymchwel, datgysylltu a chau draeniau a gwneud yr arwyneb lle'r oedd yr adeilad yn flaenorol yn daclus.


Os na fyddwch yn hysbysu am eich bwriad i ddymchwel, nac yn bodloni gofynion y cyngor, gallwch dderbyn dirwy.


Os nad ydych yn gallu dod i'r Ganolfan Ddinesig, byddwn yn fwy na pharod i ddod i'ch adeilad i drafod eich cais neu unrhyw ymholiadau sydd gennych.  Gallwch drefnu ymweliad drwy ffonio Rheoli Adeiladu ar 01792 635636 neu ddefnyddio ein ffurflen Cyflwyno cais am ymweliad gan y tîm Rheoli Adeiladu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM