Chwilio'r wefan
English

Cyngor ynghylch cadw pellter cymdeithasol ar gyfer staff

Rhydym ni'n ymdrechu'n deg i sicrhau ein bod ni'n cyflani gofynion deddf newydd Llywodraeth Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol.

Mae'r ddeddf yn munnu fod busnesau a chyrff eraill yn caniatau pellter o ddau fetr rhwng cyflogeion. Fodd bynnag, nid yw'n waharddiad llwyr ar weithio'n agosach oherwydd mae Llywodraeth Cymru yn sylweddol y byddai hynny'n anymarferol wrth ddarparu rhai gwasanaethu hanfodol.

Mewn sawl maes, rydym ni eisoes yn cydymffurfio oherwydd y camau rydym ni wedi'u gweithredu i alluogi staff i weithio gartre a chynnal pellter cymdeithasol. Byddwn yn gweithredu rhagor o fesurau i newid ien dull o weithio er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth pryd bynnag y bydd hynny'n bosibl.

Wrth ddarparu rhai elfennau o'n gwasanaethau hanfodol ble mae cadw pellter yn anymarferol, byddwn ni'n gweithredu'r holl fesurau rhesymol sy'n ofynnol i ddiogelu iechyd swyddogion, staff cynswllt a'r cyhoedd.

Bydd staff y Cyngor yn cael eu biffio gan rheolwyr. Gall y sawl sy'n dymuno cael eglurhad ynghylch y rheolau newydd holi eu rheolwr, ac mae nifer o gwestiynau ac atebion cyffredin ar gael isod.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter cymdeithasol yn y gweithle ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n enghraifft o fannau ble na ellir gweithredu'r rheol 2 fetr - a ble mae angen ystyried 'mesurau rhesymol'?

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod amgylcheddau gwaith lle nad yw pellter rhwng pobl yn bosibl - ac o ganlyniad, efallai bydd amgylchiadau ble na ellir gweithredu llawer o fesurau rhesymol, neu unrhyw fesurau o gwbl. Er enghraifft, mewn perthynas a darparu gwasanaethau hanfodol sy'n wynebu'r cyhoedd (gan gynnwys gweithredu a chynnal Seilwaith Cenedlaethol Hanfodol), ffatrïoedd, safleoedd adeiladu, darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chynhyrchu a dosbarthu bwyd.

Yn yr achosion hyn, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i gyflogwyr hymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod pellter o 2m yn cael ei gynnal rhwng pobl mewn mangreoedd, gan gynnwys safleoedd yn yr awyr agored, i leihau'r risk o drosglwyddo a'r risg i weithwyr.

 

Pa fathau o ystyriaethau y gellir rhoi sylw iddynt wrth ystyried 'mesurau rhesymol' posibl?

Maent yn cynnwys costau, natur y gwaith, iechyd a diogelwch, a natur a gallu'r sawl sydd mewn gweithle. Er enghraifft, ni fyddai'n gymesur i godi estyniad i fangre neu wneud cerbydau fflyd ychwanegol yn ofynnol, ond byddai modd hollti sifftiau heb fynd i lawer o gost.

Yn yr un modd, ni fyddai mesur yn gymesur pebai'n tanseilio'r gwaith o ddarparu gwasanaeth neu'n peryglu iechyd a diogelwch pobl eraill, neu pe bai'r gallu i ddiogelu plant neu oedolion bregus yn cael ei danseilio.

 

Rhowch ychydig o enghreifftiau o 'fesurau rhesymol' i mi.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gall y rhain gynnwys:

 • Lleihau'r nifer o bobl sydd yn y fangre ar unrhyw adeg a chynyddu'r lle sydd rhyngddyn nhw.
 • Cynyddu lle rhwng staff - er enghraifft, sicrhau bwlch o 2 fetr rhwng pobl ar linell cynhyrchu.
 • Newid mannau gorffwys neu egwl i sicrhau fod pobl yn cael eu gwahanu ymhellach.
 • Addasu'r dull o gyflawni'r gwaith, i leihau cyswllt.
 • Gwasgaru sifftiau i leihau nifer y bobl sydd ar y safle a lleihau tagfeydd pan fydd sifftiau'n newid.

 

Beth am yr achosion hynny pan na fydd 'mesurau rhesymol' yn bosibl wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol?

Nid yw'r rheoliadau yn mynnu fod pob cyflogwr yn gorfodi pellter o 2m rhwng pob gweithiwr trwy'r adeg, h.y. ble nad yw'n bosibl gweithredu mesurau rhesymol. Fodd bynnag, disgwylir i gyflogwyr wneud asesiad cyn casglu na allant weithredu unrhyw "fesurau rhesymol".

 

Rhowch ychydig enghreifftiau i mi o sefyllfaoedd ble nad yw "mesurau rhesymol" yn bosibl efallai.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gall y sefyllfaoedd ble nad yw'n bosibl neu'n briodol i bobl gynnal pellter o 2m rhyngddynt gynnwys:

 • Darparu gwasanaethau personol, yn cynnwys yn y cartref.
 • Tasgau y mae angen dau neu ragor o bobl i'w cyflawni'n ddiogel, yn cynnwys codi pethau trwm neu gludo cemegau peryglus.
 • Lleoliadau addysg a gofal plant - yn enwedig ble na all plant ifanc ddeall y cysyniad o gadw pellter rhyngddynt hwy ac eraill.
 • Eithriadau ble mae angen cyswllt agos rhwng gweithwyr a defnyddwyr gwasanaethau.
 • Ble mae'n ofynnol i weithwyr deithio gyda'i gilydd.
 • Ble mae gweithio fesul dau yn digwydd er mwyn sicrhau diogelwch.
 • Gweithio mewn mannau cyfyng, er enghraifft, atgyweirio seilwaith cwmnïau cyfleustodau.

 

A oes unrhyw fesurau defnyddiol y gellir eu gweithredu serch hynny dan amgylchiadau o'r fath?

Oes. Os oes angen cyswllt neu weithio'n agosach mae'n bwysig ystyried mesurau eraill, er enghraifft:

 • Lleihau lefel y rhyngweithio
 • Rhwystrau ffisegol
 • Gwella glendid ac atgoffa pobl am bwysigrwydd glendid
 • Golchi dwylo yn drwyadl am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon wedi cyswllt agos.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM