Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Canolfan Dereck Roberts Cyfleuster Addysgu Arbennig ar gyfer Disgyblion sydd ag Awtistiaeth - Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 12 Mehefin 2020 Gradd 4, SCP 5-6 (£18,795 - £19,171 pro rata, cyflog gwirioneddol yn cychwyn o £13,078) 30 awr yr wythnos, yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig Yn cychwyn ym Medi 2020

Dylan Thomas Community School Logo

Mae Ysgol Gymunedol Dylan Thomas yn ysgol hapus a diogel ble caiff anghenion ein holl ddisgyblion eu diwallu a'u hystyried.  Fe wnaeth Estyn ddyfarnu fod ein hysgol yn Dda yn ystod ein Harolwg yn 2016, gan ddweud, o safbwynt Llesiant, fod "disgyblion yn teimlo'n ddiogel yn yr ysgol".  Byddwch chi'n gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau fod hyn yn parhau.
Mae cyfle cyffrous ar gael i benodi Cynorthwyydd Addysgu i ymuno â thîm ymroddgar a phrofiadol o staff yn Uned Addysgu Arbenigol bwrpasol Ysgol Gymunedol Dylan Thomas ar gyfer disgyblion sydd ag un o Gyflyrau'r Sbectrwm Awtistig (ASC).     

Mae profiad a hyfforddiant perthnasol ynghylch cynorthwyo disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Rheoli Ymddygiad cysylltiedig yn ddymunol, ond rhoddir hyfforddiant i ymgeiswyr addas. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos ymroddiad i wella dysgu a datblygiad disgyblion, a bydd ganddo/ganddi'r gallu i weithio ar ei liwt ei hunan a bod yn greadigol.  Byddwch yn cynorthwyo disgyblion o fewn ac oddi allan yr ystafell dosbarth, byddwch yn atebol yn uniongyrchol i'r Athro neu'r Athrawes sy'n Gyfrifol, gan gyfrannu at ethos, gwaith a nodau cyffredinol yr ysgol. Byddwch yn gwneud cyfraniad anhepgor at fywyd ysgol disgyblion yr Uned a dylech chi ddangos empathi at ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a bod â diddordeb ynddynt. 

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad manylach gan y GDG.

Mae swydd-ddisgrifiad llawn, manyleb yr unigolyn a ffurflen gais ar gael o frewr1@hwbmail.net. 

Daliwch sylw: derbynnir ceisiadau ar Ffurflenni Cais yr Ysgol yn unig.


Tynnir rhestr fer yn ystod yr wythnos yn cychwyn Dydd Llun 15 Mehefin 2020
Efallai caiff cyfweliadau eu cynnal gan ddefnyddio cysylltiad fideo os bydd ysgolion yn parhau ar gau fel y maent ar hyn o bryd.  Rydym ni'n gobeithio y bydd cyfweliadau wyneb yn wyneb yn bosibl, ond fe wnawn ni gadarnhau'r trefniadau yn nes at y dyddiad.


Word Document Ffurflen gais: staff cefnogi a leolir mewn ysgolian (Word, 134KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM