Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Cynorthwywyr Addysgu (2 swydd)

Dyddiad cau: Dydd Gwener 12 Mehefin 2020 2 swydd 27½ awr yr wythnos dros 5 diwrnod ac yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig (£18,795 - £19,171, bydd yr union gyflog yn cychwyn ar £11,988) Dyddiad cychwyn: 1 Medi 2020

Dylan Thomas Community School Logo

Mae Ysgol Gymunedol Dylan Thomas yn ysgol hapus a diogel ble caiff anghenion ein holl ddisgyblion eu diwallu a'u hystyried.  Fe wnaeth Estyn ddyfarnu fod ein hysgol yn Dda yn ystod ein Harolwg yn 2016, gan ddweud, o safbwynt Llesiant, fod "disgyblion yn teimlo'n ddiogel yn yr ysgol".  Byddwch chi'n gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau fod hyn yn parhau.
Mae'r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Cynorthwyydd Addysgu i gynorthwyo, cynnwys ac integreiddio plant sydd ag anghenion addysgol arbennig. 

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol fel Cynorthwyydd Addysgu neu wybodaeth ymarferol dda am weithio gyda phlant mewn swydd debyg.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dangos ymroddiad i wella dysgu a datblygiad disgyblion, a bydd ganddynt y gallu i weithio ar eu liwt eu hunain a bod yn greadigol.  Byddwch yn cynorthwyo disgyblion o fewn ac oddi allan yr ystafell dosbarth, dan arweiniad y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, a byddwch yn cyfrannu at ethos, gwaith a nodau cyffredinol yr ysgol.  Byddwch yn gwneud cyfraniad anhepgor at fywyd ysgol disgyblion a dylech chi ddangos empathi at ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a bod â diddordeb mewn gweithio gyda hwy. 

Yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr am y swydd hon yn Gynorthwywyr Addysgu profiadol neu byddant yn gallu dangos tystiolaeth o brofiad blaenorol o weithio gyda phlant. Bydd angen i ddeiliad y swydd allu perthnasu'n dda â phobl ifanc, datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol gyda disgyblion a rhieni, a meddu ar sgiliau cyfathrebu a rheoli ymddygiad rhagorol.

Mae Ysgol Gymunedol Dylan Thomas yn ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac yn disgwyl i'r holl staff rannu'r ymroddiad hwn.

Bydd angen i'r sawl a benodir gael gwiriad manylach gan y GDG.

Mae disgrifiad o'r swydd a ffurflen gais ar gael trwy e-bostio frewr1@hwbmail.net 

Tynnu rhestr fer: Yr wythnos yn cychwyn Dydd Llun 15 Mehefin 2020


Efallai caiff cyfweliadau eu cynnal gan ddefnyddio cysylltiad fideo os bydd ysgolion yn parhau ar gau fel y maent ar hyn o bryd.  Rydym ni'n gobeithio y bydd cyfweliadau wyneb yn wyneb yn bosibl, ond fe wnawn ni gadarnhau'r trefniadau yn nes at y dyddiad.

 

Word Document Ffurflen gais: staff cefnogi a leolir mewn ysgolian (Word, 134KB)Yn agor mewn ffenest newydd

    


 


 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM