Chwilio'r wefan
English

Teulu maeth yn ceisio codi hwyliau yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau symud

Mae teulu maeth yn Abertawe wedi bod yn defnyddio'u hamser yn ystod y cyfyngiadau symud i geisio lledaenu ychydig o obaith a hapusrwydd i bobl yn eu cymuned.

Lisa&Harriet

Mae Lisa Merrett, sy'n maethu plant gyda gwasanaeth maethu Cyngor Abertawe, Maethu Abertawe, ei merch ifanc Harriet a'r person ifanc y mae'n gofalu amdani wedi creu dros 40 o bosteri enfys gyda dyfyniadau cadarnhaol y maen nhw wedi'u lamineiddio a'u clymu wrth bolion lampau yn agos at ble maen nhw'n byw.

Maen nhw wedi eu galw'n 'Bostiadau Cariad', yn y gobaith o roi cryfder a bod yn gadarnhaol i bobl eraill wrth iddyn nhw fynd am dro bob dydd ac mae'r ymateb eisoes wedi cael adborth hyfryd gan rai sy'n mynd heibio.

Meddai Lisa: "Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i bawb ar hyn o bryd ond mae'n bwysig cadw'n brysur a chadw'n bositif. Bob dydd rydyn ni'n gwneud gwahanol weithgareddau sy'n llawn hwyl ac sy'n newydd. Mae'n ein helpu i ddod drwy'r cyfnod heriol hwn.

"Fy nod yw sicrhau bod fy merch a'r person ifanc rwy'n gofalu amdani yn teimlo'n ddiogel ymysg yr holl ofidion. Rydyn ni hefyd yn defnyddio'r amser i ddysgu sgiliau newydd. "

"Nid yw bod yn ofalwr maeth yn hawdd bob tro a bydd heriau, yn fwy felly ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod pobl yn gwybod y byddan nhw'n cael llawer o gefnogaeth ac arweiniad gan dîm Maethu Abertawe, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol eraill. Dydych chi byth ar eich pen eich hun. Caiff yr heriau eu gorbwyso gan y boddhad aruthrol a gewch chi o chwarae rhan bwysig ym mywyd plentyn. Hoffwn i annog y bobl hynny sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwr maeth, i gysylltu â Maethu Abertawe."

Dywedodd y person ifanc yng ngofal Lisa fod yr amser y mae wedi ei dreulio gyda Lisa a'i merch wedi bod yn gadarnhaol iawn er gwaetha'r cyfyngiadau symud.

Meddai: "Mae gofal maeth wedi rhoi'r gallu i mi roi cynnig ar bethau newydd, canolbwyntio ar fy nodau a'm dyfodol, gweithio ar fy iechyd meddwl a chorfforol. Mae hefyd wedi caniatáu i mi beidio â gorfod poeni am gymaint a myfyrio ar bopeth. Gofal maeth yw'r peth gorau a allai fod wedi digwydd i mi a'm brodyr a chwiorydd.

"Hyd yn oed drwy'r pandemig hwn dwi wedi profi pethau newydd fel helfa wyau ar y Pasg. Roedd yn brofiad mor hapus a hwyliog na fydda I byth yn ei anghofio. Mae fy nheulu maeth yn arbennig! Dwi mor falch o'u cael nhw a nawr byddan nhw'n parhau'n deulu i mi am byth a bydda i'n eu caru ac yn eu trysori am weddill fy oes."

Bu gofalwyr maeth eraill wrthi'n pobi, yn adeiladu cuddfannau, yn creu campweithiau artistig ac yn garddio ymysg gweithgareddau eraill

I nodi pythefnos gofal maeth eleni (11 i 24 Mai), mae Cyngor Abertawe nid yn unig yn apelio am ddarpar ofalwyr maeth i ddod ymlaen ond hefyd am ddathlu gwaith ei ofalwyr maeth presennol.

Mae'r Cynghorydd Sam Pritchard, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant (Pobl Ifanc): "Hoffwn ddiolch o galon i bob un o'n 148 o ofalwyr maeth am bopeth maen nhw'n ei wneud i'w plant maeth yn y cyfnod hynod ddigyffelyb hwn. Mae pob un o'n gofalwyr maeth yn bobl gyffredin, ond maen nhw'n gwneud rhywbeth rhyfeddol. "

Thema ymgyrch ymwybyddiaeth eleni yw #Dymabethywmaethu, sef cyfle i godi proffil maethu, dathlu'r gwaith anhygoel y mae gofalwyr maeth yn ei wneud, yn ogystal â thynnu sylw at yr angen go iawn am fwy o deuluoedd maethu i ofalu am blant sy'n agored i niwed yn Abertawe. Mae gofal maeth yn ffordd o ddarparu amgylchedd gofalgar a meithringar i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, a hynny yn ystod cyfnod pan na all eu teuluoedd eu hunain ofalu amdanyn nhw.

Meddai'r Cynghorydd Elliott King, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant (Blynyddoedd Cynnar): "Yn rhy aml, mae hanesion maethu sy'n cyrraedd y penawdau yn creu delwedd negyddol o'r system gofal maeth. Fodd bynnag, mae'n bwysig dros ben bod pobl yn cael darlun cywir a chadarnhaol am ofal maeth. Mewn gwirionedd, gall weddnewid bywydau plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed a gall fod yn achubiaeth i gynifer o bobl. Mae yna rwydwaith cymdeithasol, cymuned, sy'n cydweithio i helpu plant i fyw bywydau diogel, cariadus a hapus. "

Fel pob awdurdod lleol, mae angen i Faethu Abertawe recriwtio mwy o ofalwyr maeth i ofalu am blant lleol. Ar hyn o bryd, mae angen penodol am ofalwyr maeth sy'n gallu darparu lleoliadau ar gyfer grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant hŷn, plant sydd ag anghenion cymhleth a lleoliadau lle mae'r rhiant yn cael ei leoli ochr yn ochr â'u plentyn mewn gofal maeth am arweiniad a chymorth wrth fagu plant.

Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn cyfleoedd hyfforddi ardderchog, cefnogaeth heb ei hail 24/7, a thaliadau ariannol hael. Yn ychwanegol, byddwch yn dod yn rhan o gymuned ehangach gyda chartrefi maethu eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn ofalwr maeth, ffoniwch 0300 555 0111/01792 533212 neu ewch i www.swansea.org.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM