Chwilio'r wefan
English

Mae budd-daliadau'n newid. Cewch wybod mwy am Gredyd Cynhwysol

 

Ceir mwy o wybodaeth am y cap ar fudd-daliadau yn y daflen hon PDF Document Taflen cap ar fudd-daliadau i denantiaid (PDF, 51KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Help a chefnogaeth i dalu eich rhent

Efallai y bydd hawl gennych i gael help i dalu'ch rhent neu efallai y bydd angen cefnogaeth arnoch i dalu'ch rhent.

Telir budd-dal tai i'r rhai ar incwm isel os ydynt yn gweithio ai peidio ac mae yno i'ch helpu i dalu'ch rhent.

Yn gyffredinol, gallwch wneud cais am Fudd-dal Tai os ydych yn bodloni'r amodau canlynol.  Ceir rhai eithriadau i'r rheolau hyn, felly os ydych yn ansicr am hawlio, cysylltwch a'r Adran Budd-daliadau i gael mwy o wybodaeth:

  • Rydych dros 16 oed
  • Chi yw'r tenant a enwir mewn llety a rentir
  • Mae gennych lai na £16,000 mewn cynilion

Bydd swm y Budd-dal tai rydych yn ei dderbyn yn dibynnu ar swm y rhent mae'n rhaid i chi ei dalu, nifer y bobl yn eich teulu a'u hoedran a swm yr incwm a'r cynilion sydd gennych.  Os byddwch yn derbyn budd-dal, os bydd unrhyw newidiadau yn eich teulu neu i'ch incwm, dywedwch wrth yr Adran Budd-dal Tai oherwydd efallai y bydd hyn yn effeithio ar yr hyn rydych yn gymwys i'w dderbyn.

I wneud cais am Fudd-dal Tai rhaid i chi gwblhau ffurflen sydd ar gael yn eich Swyddfa Dai Ranbarthol, yr Is-adran Budd-daliadau yn y Ganolfan Ddinesig, trwy we-dudalennau Budd-dal Tai a Budd-dal Treth y Cyngor. Ceir gwybodaeth hefyd am oriau agor etc yma, drwy ffonio'r Tîm Hawlio ar 01792 635885 neu drwy e-bostio caisnewiddamfudd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai - hyd yn oed os swm bach yn unig ydyw - ond rydych yn cael trafferth o hyd wrth dalu'ch rhent, efallai y gallech gael help ychwanegol trwy gyflwyno cais am Daliad Tai Dewisol.

Gallwch gyflwyno cais am Daliad Tai Dewisol i'ch helpu i dalu eich rhent os:

  • Rydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai
  • ​Mae eich Budd-dâl Tai yn llai na'r rhent llawn, gan dynnu pris unrhyw wasanaethau na all Budd-dâl Tai dalu amdanynt, megis taliadau am wres neu drethi dŵr
  • Mae amgylchiadau arbennig lle nad oes modd i chi dalu'r gwahaniaeth rhwng eich budd-dal a'ch rhent llawn

Mae terfyn i'r arian sydd ar gael drwy'r cynllun hwn, ac mae'r cyngor yn bwriadau rhoi taliadau i'r bobl sydd â'r angen mwyaf.

Gwasanaethau Cefnogi

Os oes angen cyngor ariannol arnoch chi, gallai'r sefydliadau canlynol eich helpu:

Swyddog Cynhwysiad Ariannol y Cyngor: Os ydych yn cael anhawster talu'ch rhent, ffoniwch Paula Montez ar 01792 534098 neu 07920 560244 neu e-bostiwch rhenti@abertawe.gov.uk

Uned Cefnogi Tenantiaid (UCT) - rheolir yr UCT gan Ddinas a Sir Abertawe a gallant gynnig gweithiwr cefnogi i'ch helpu gyda chefnogaeth ariannol neu unrhyw gefnogaeth arall mewn perthynas â'ch tenantiaeth. Ffoniwch eich Swyddog Rhent neu'r UCT ar 774360 i gael mwy o wybodaeth neu e-bostiwch uct@abertawe.gov.uk.

Cyngor ar BopethYn agor mewn ffenest newydd - Cyngor ar Bopeth Abertawe, Llys Glas, Stryd Pleasant, Abertawe SA1 5DS, Llinell gymorth: 03454 04 05 06 neu gallwch ddod i'r gwasanaeth galw heibio yn y swyddfa. 

Shelter CymruYn agor mewn ffenest newydd - os ydych mewn perygl o ddigartrefedd, byddant yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i chi, ffoniwch 469400.

Opsiynau Tai - yn cynnig gwasanaeth cyngor ar arian a dyled ar bob agwedd ar ddyled a rheoli arian. Maent yn cynnig cyngor am ddim os yw eich tenantiaeth mewn perygl. Ffoniwch 533100 neu e-bostiwch opsiynautai@swansea.gov.uk

Botwm Panig DyledYn agor mewn ffenest newydd - cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled 

StepChangeYn agor mewn ffenest newydd - elusen ddyled sy'n cynnig cyngor ar ddyled am ddim.

Llinell Dyled Tai Genedlaethol CymruYn agor mewn ffenest newydd Ffôn: 0800 107 1340 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM