Chwilio'r wefan
English
Information

Rheoli contractau

Caiff cyflenwyr eu monitro i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â meini prawf perfformiad y contract.

Bydd nwyddau, gwaith a gwasanaethau yn cael eu darparu yn unol â'r gofynion a nodir yn y contract, ac i'r safonau penodedig. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd â chyflenwyr lle gellir
trafod perfformiad a materion perthnasol eraill er mwyn sicrhau bod y contract yn rhedeg yn esmwyth ac y gellir ymdrin â materion yn brydlon er budd gorau'r Cyngor. Tynnir sylw at berfformiad gwael yn brydlon, er mwyn i'r cyflenwyr allu mynd i'r afael â'r problemau a'u cywiro.

Os na fydd cyflenwyr yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael, gallai hyn arwain at ddod â'r contract i ben. Felly mae'n bwysig bod cyflenwyr yn deall gofynion y contract yn glir, yn teimlo y gallant eu darparu ac yn darllen yr amodau a thelerau cyn tendro am gontractau'r Cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM