Chwilio'r wefan
English

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Goed, Gwrychoedd a Choetiroedd ar Safleoedd Datblygu (Dogfen ddrafft i ymgynghori arno)

Hoffai'r cyngor gael eich barn am y ddogfen Coed, Gwrychoedd a Choetiroedd ar Safleoedd Datblygu (Dogfen ddrafft i ymgynghori arni)

Mae'r ddogfen yn darparu canllawiau cynllunio atodol (CCA) i gefnogi unrhyw bolisïau cynllunio a geir yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe. Diben y ddogfen yw darparu arweiniad ar sut y dylid gweithredu polisïau perthnasol y CDLl er mwyn cynorthwyo wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y sir. 

Hoffai'r cyngor gael eich barn ynghylch a yw'r ddogfen CCA ddrafft yn ymdrin ag amrywiaeth priodol o faterion cynllunio ac a ydych yn credu ei bod yn rhoi digon o eglurder i ymgeiswyr a phenderfynwyr ar yr egwyddorion pwysig sy'n llywodraethu datblygu yn ardal Gŵyr.

Darllenwch y ddogfen CCA ac atebwch yr holiadur ar-lein yn y ddolen ganlynol:

Dolen i'r arolwg

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 5.00pm ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat arall e.e. print bras, e-bostiwch cdll@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635081.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM