Chwilio'r wefan
English

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Datblygu a Bioamrywiaeth (Dogfen ddrafft i ymgynghori arno)

Hoffai'r cyngor gael eich barn am y ddogfen Datblygu a Bioamrywiaeth (Dogfen ddrafft i ymgynghori arno).

Mae'r ddogfen yn darparu canllawiau cynllunio atodol (CCA) i gefnogi unrhyw bolisïau cynllunio a geir yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe.  Diben y ddogfen yw darparu arweiniad ar sut y dylid rhoi polisïau perthnasol y CDLl ar waith i sicrhau bod datblygiadau yn Abertawe'n cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth y sir ac yn sichrau cydnerthedd ecosystemau yn y tymor hir.

Mae'r nod hwn yn unol â chyfrifoldebau'r cyngor o dan Ran 1, Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a nod Cymru gydnerth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (LlCD) 2015.   Mae ymrwymiad y cyngor i gyflawni dyletswydd A6 wedi'i wreiddio yn y Cynllun Lles Lleol ac fe'i nodir hefyd fel un o flaenoriaethau corfforol y cyngor.

Hoffai'r cyngor gael eich barn ynghylch a yw'r ddogfen CCA ddrafft yn ymdrin ag amrywiaeth priodol o faterion cynllunio ac a ydych yn credu ei bod yn rhoi digon o eglurder i ymgeiswyr a phenderfynwyr ar yr egwyddorion pwysig sy'n llywodraethu datblygu a bioamrywiaeth 

Darllenwch y ddogfen CCA ac atebwch yr holiadur ar-lein yn y ddolen ganlynol:

Dolen i'r arolwg

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 5pm ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat arall e.e. print bras, e-bostiwch cdll@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635081.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM