Chwilio'r wefan
English

Ymgyrch gofalwyr maeth yn targedu'r rheini y mae eu plant wedi gadael cartref

Mae Maethu Abertawe yn annog rhieni i ystyried maethu fel ffordd o 'lenwi cartref gwag' pan fydd eu plant hŷn yn gadael cartref.

Stella_Catrin

Y syniad sydd wrth wraidd yr ymgyrch yw annog rhieni y mae eu plant newydd adael i fynd i'r brifysgol, neu wedi symud o'r cartref teuluol, i ddod yn ofalwyr maeth.

Syndrom 'cartref gwag' yw'r ymdeimlad o brofedigaeth ac unigrwydd y gall rhieni ei deimlo pan fydd eu plant yn gadael cartref am y tro cyntaf.

Gall fod yn adeg pan fydd pobl yn myfyrio ar eu pwrpas mewn bywyd.Er y bydd llawer o rieni'n eithaf balch o gael y tŷ iddyn nhw eu hunain, bydd eraill yn ei chael hi'n rhy dawel.  Mae rhieni y mae eu plant wedi mynd i'r brifysgol neu wedi gadael y cartref teuluol yn gwneud gofalwyr maeth delfrydol, felly mae Maethu Abertawe am sicrhau bod pobl yn ymwybodol pa mor werthfawr y gallant fod i blentyn maeth.

Roedd Stella Frame, gofalwr maeth gyda Maethu Abertawe, wedi ymholi am y tro cyntaf am faethu pan adawodd ei phlant y cartref.

Meddai, "Pan adawodd fy mhlant ein cartref, roedd bwlch mawr ar eu hôl. Roeddwn i am ddefnyddio fy mhrofiad a'm sgiliau fel mam i wneud newidiadau cadarnhaol i fywyd plentyn. Mae rhoi cariad a sicrwydd iddynt mewn amgylchedd diogel a meithringar, sydd yn ei dro yn adlewyrchu'n gadarnhaol ar fywyd plentyn, yn rhywbeth sy'n rhoi boddhad mawr. Rwy'n mwynhau dysgu sgiliau bywyd a moesau da iddyn nhw a sut gallant fod yn hapus ac yn hyderus ynddynt eu hunain. Does dim byd yn rhoi mwy o foddhad i fi na gweld newidiadau cynnil, cadarnhaol rydych wedi gweithio'n galed iawn gyda'r plentyn i'w cyflawni. Rydym yn gwenu, yn chwerthin ac yn llefain gyda'n gilydd. Rydym yn deulu."

Ar hyn o bryd mae Maethu Abertawe yn cefnogi dros 150 o deuluoedd maethu, ond gan fod 572 o blant mewn gofal, mae angen i ragor o ofalwyr maeth sy'n byw yn lleol gynnig eu hunain. Mae'r prinder gofalwyr yn lleihau'r dewisiadau sydd ar gael i blant a phobl ifanc mewn gofal ac yn dangos yr angen i recriwtio rhagor o ofalwyr maeth, yn enwedig ar gyfer plant hŷn a grwpiau o frodyr a chwiorydd.

Byddai angen bod gan ddarpar ofalwyr maeth ystafell wely sbâr, ymrwymiad ac awydd i ofalu am blant a phobl ifanc ag angen cartref cariadus a sefydlog.

Yn gyfnewid am hyn, mae Maethu Abertawe yn cynnig pecyn ariannol cystadleuol, cefnogaeth helaeth a phecyn dysgu, datblygu a hyfforddi.

Meddai'r Cyng. Elliott King, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (y Blynyddoedd Cynnar), "Os yw meddwl am gael tŷ gwag yn eich cadw ar ddihun gyda'r nos, neu'n codi cwestiynau ynghylch beth i'w wneud yn ystod y cam nesaf hwn yn eich bywyd, efallai mai maethu yw'r ateb.

"Rydym yn credu bod rhieni a chanddynt blant mewn oed eu hunain yn gwneud gofalwyr maeth rhagorol. Mae ganddynt yr wybodaeth, y sgiliau a'r profiad o'r hyn y mae ei angen i gefnogi a meithrin plentyn ym mhob agwedd ar ei fywyd.

"Gall cael plentyn maeth yn eich cartref fod yn ffordd dda o dynnu'ch sylw o'r ffaith bod eich cartref bellach yn wag a gall hefyd roi nod newydd i chi a'ch bywiogi. Mae'n rôl sy'n rhoi cymaint o foddhad - a chyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd person ifanc."

Ychwanegodd y Cynghorydd Sam Pritchard, Aelod y Cabinet Dros y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, "Byddwn yn annog unrhyw un sydd â'r amser, y lle, yr egni a'r cariad i gymryd y cam cyntaf hwnnw a darganfod sut gall maethu newid bywydau. Mae'n hollbwysig ein bod yn parhau i recriwtio gofalwyr maeth fel y gall plant aros yn agos i'w teuluoedd, eu ffrindiau a'u hysgolion.

"Mae llawer o wahanol fathau o faethu, o faethu am gyfnodau byr i ofal tymor byr a thymor hir - mae'n siŵr bod un ar gael sy'n addas i'ch ffordd o fyw.

"Mae unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am faethu yn cael ei wahodd i noson wybodaeth rithwir a drefnir gan Faethu Abertawe. Nos Fercher 16 Medi, bydd y tîm yn cynnal digwyddiad ar-lein drwy Microsoft Teams rhwng 6 a 7pm. Bydd y rheini sy'n cymryd rhan yn gallu dysgu rhagor am faethu, beth mae'n ei olygu, a siarad â gofalwyr maeth ac aelodau Tîm Maethu Abertawe."

Os ydych chi'n credu y gallai eich cartref gwag fod yn gartref cariadus i blant nad yw eu teulu geni yn gallu gofalu amdanynt, cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad gwybodaeth rhithwir drwy e-bostio foster.swansea@swansea.gov.uk neu ffonio (01792) 636103. Fel arall, ewch i www.fosterswansea.org i gael rhagor o wybodaeth.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM