Chwilio'r wefan
English

Gwelliannau Wind Street yn gwneud cynnydd

Mae cynllun blaengar gyda'r nod o brofi sut bydd Abertawe'n elwa o Wind Street heb draffig yn gwneud cynnydd ar ôl i'r prosiect peilot fod ar waith am fis.

Wind Street

Mae'r busnesau ar y stryd yng nghanol y ddinas yn dechrau dod i'r arfer â newidiadau sy'n cyfyngu mynediad i gerbydau i  gyfnod o bedair awr yn y bore, ac mae adborth gan bobl anabl a phreswylwyr lleol yn annog newidiadau pellach i'r cynllun dros yr wythnosau nesaf. 

Cyflwynwyd yr arbrawf i gau'r ffordd ar ddechrau mis Awst mewn ymateb cyflym i'r pandemig fel y gallai bwytai, bariau a chaffis ar Wind Street sefydlu ardaloedd awyr agored i groesawu cwsmeriaid yn ôl yn dilyn llacio'r cyfyngiadau symud.

Mae'r newidiadau presennol yn rhan o gynllun dros dro ond mae'r cyngor ar fin dechrau ymgynghoriad llawn ar ddewisiadau ar gyfer newidiadau parhaol fel rhan o welliannau arfaethedig gwerth £2m ar gyfer ardal sy'n ganolog i economi gyda'r nos y ddinas. Bwriedir i waith gwasanaethu busnesau ddigwydd rhwng 7am ac 11am bob dydd fel sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod Wind Street yn ased gwych i'r ddinas ac yn gyrchfan ac yn atyniad pwysig i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Meddai, "O ystyried y cyfyngiadau symud, mae busnesau wedi croesawu'r cyfle i gyflwyno cyfleusterau awyr agored. Mewn amgylchedd ar ôl COVID-19 mae Wind Street yn dal i fod yn gyrchfan pwysig i ymwelwyr yn ystod y dydd a chyda'r nos.

"Ar yr un pryd, mae'r adborth rydym wedi'i gael gan bobl anabl a phreswylwyr sy'n byw yn yr ardal yn dangos bod rhagor o waith i'w wneud. Rydym yn gweithredu nawr i fynd i'r afael â'r pryderon am fynediad a amlygwyd ers i'r stryd gau am gyfnod prawf.

"Mae ein tîm priffyrdd yn edrych ar sut gellir gwella adeileddau dros dro fel rampiau rhwng ffyrdd cerbydau a throedffyrdd yn ogystal â materion eraill a godwyd gan aelodau anabl ein cymuned.

"Fel cyngor rydym wedi gwrando ar farn ein cymuned ac mae sgyrsiau fel hyn wedi bod yn allweddol wrth ddylanwadu ar drefniadau mynediad ar brosiectau eraill fel ailddatblygiad Ffordd y Brenin, er enghraifft.

"Byddwn yn parhau i wrando ar y gymuned wrth i ni asesu'r cyfnod prawf hwn o gau Wind Street a'i arwyddocâd posib ar gyfer y prosiect adfywio yn y tymor hwy."

Meddai'r Cynghorydd Thomas, "Y prif nod wrth adfywio Wind Street yw creu cyrchfan croesawgar, diogel a phleserus i deuluoedd, ymwelwyr a busnesau wrth gydnabod anghenion a dymuniadau preswylwyr, defnyddwyr anabl a chlybiau aelodaeth yn yr ardal ar yr un pryd. 

"Ar hyn o bryd mae'r palmant a'r ffordd ar lefelau gwahanol. Byddai'r rhaglen ailddatblygu derfynol yn ceisio creu ardal wastad sy'n addas i ddefnyddwyr anabl a cherddwyr, a lle na fydd traffig symudol yn peri risg.

"Rydym yn cydweithio â busnesau a phobl anabl ar fesurau sy'n sicrhau bod problemau mynediad i adeiladau a'r stryd ei hun yn hawdd eu trin ac yn addas ar gyfer unrhyw gyfnod dros dro."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM