Chwilio'r wefan
English

Timau Olrhain Cysylltiadau yn barod i gefnogi'n cymunedau

Mae timau olrhain cysylltiadau a arweinir gan awdurdodau lleol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cefnogi'r GIG i gadw'n cymunedau'n ddiogel.

Coronavirus masked group

Mae Cynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi sefydlu'r timau i helpu i ddod o hyd i bobl sydd wedi dod i gysylltiad â'r rheini sydd wedi cael prawf positif am  Coronafeirws.

Er bod niferoedd y profion positif yn yr ardal wedi bod yn isel dros yr wythnosau diwethaf, mae'r timau wedi'u hyfforddi'n llawn ac yn barod i gefnogi'r GIG os yw'r sefyllfa'n newid.

Meddai Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ardal Bae Abertawe, "Wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae angen i bawb gofio'r tri pheth y gall pawb eu gwneud i gadw'n gilydd yn ddiogel, sef golchi neu ddiheintio'n dwylo'n rheolaidd, cadw dau fetr oddi wrth bobl lle bo hynny'n bosib a gwisgo mwgwd os oes angen, megis wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus.

"Os ydych chi neu unrhyw aelod o'ch teulu agos yn dechrau arddangos symptomau'r feirws, dylech aros gartref, cael eich profi am ddim drwy ffonio'r GIG ar 119 ac aros am y canlyniadau.

"Os ydych yn cael canlyniad positif, bydd ein tîm olrhain cysylltiadau'n siarad â chi fel y gallwn gysylltu â'r rheini rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw'n ddiweddar i gynnig cyngor iddynt ynghylch yr hyn y dylent ei wneud nesaf.  Y cyngor yw hunanynysu am 14 diwrnod a chael eich profi os yw'r symptomau yn datblygu."

"Mae'r wyddoniaeth yn profi mai dyma'r ffordd gyflymaf o atal ymlediad y feirws a diogelu'n cymunedau."

"Os nad yw'r bobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â chi'n dangos unrhyw symptomau, does dim angen iddynt gael eu profi ond bydd angen iddynt hunanynysu o hyd. Byddant yn derbyn cyngor gan y tîm olrhain cysylltiadau ynghylch yr hyn i'w wneud os ydynt yn datblygu symptomau yn ystod y cyfnod hunanynysu.

Meddai Dr Reid fod y ddau gyngor wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac Iechyd Cyhoeddus Cymru dros yr haf i sefydlu saith tîm olrhain cysylltiadau.

Mae pedwar wedi'u sefydlu yn Abertawe a gellir ychwanegu pedwar tîm arall yn gyflym os oes angen gwneud hynny. Mae tri thîm yn gweithredu yng Nghastell-nedd Port Talbot ar hyn o bryd ac mae cynlluniau ar waith i gynyddu hyn os oes angen.

Meddai Dr Reid, "Mae ein preswylwyr a'n cymunedau wedi bod yn gefnogol iawn o'r GIG dros y pum mis diwethaf. Dyma pam mae niferoedd y profion positif wedi bod yn isel.

"Mae wedi rhoi'r cyfle i ni sefydlu a hyfforddi timau olrhain cysylltiadau i reoli'r galw presennol. Ond gallwn hefyd alw am staff ychwanegol i ymateb ar frys i unrhyw gynnydd yn niferoedd y profion positif."

Atgoffir preswylwyr na fydd unrhyw aelod o'r tîm olrhain cysylltiadau yn gofyn am wybodaeth ariannol nac yn gofyn am daliad ar gyfer prawf COVID-19. Mae'r holl wasanaethau profi am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael prawf, ewch i: https://bipba.gig.cymru/coronafeirws-covid-19/gwybodaeth-coronafeirws-covid-19/

Gallwch hefyd ffonio 01639 862757 (9am - 8pm) i drefnu prawf, neu ffoniwch 119 am brawf i'w wneud gartref. Gall pobl â nam ar y clyw neu anawsterau lleferydd ffonio 18001 119.

I gael y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar bob agwedd ar COVID-19 ewch i: https://llyw.cymru/coronafeirws

Wedi'i bweru gan GOSS iCM