Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau'r cyngor i ailagor derbynfeydd

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio ar gynigion i ailagor rhai o'i dderbynfeydd wyneb yn wyneb wrth i fesurau'r cyfyngiadau symud a gyflwynwyd o ganlyniad i'r pandemig gael eu llacio.

Civic Centre

Mae gwasanaethau megis cofrestryddion, llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu wedi bod yn ailagor dan amodau a reolir yn llym i amddiffyn cwsmeriaid a staff rhag y feirws.

Nawr mae'r cyngor yn ystyried sut y gall ailagor rhai derbynfeydd wyneb yn wyneb yn ddiogel er mwyn ailgyflwyno rhai gwasanaethau megis Canolfan Gyswllt y Ganolfan Ddinesig a'r Swyddfeydd Tai Rhanbarthol yn raddol.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Hoffwn ddiolch i breswylwyr am eu cefnogaeth barhaus yn ystod y pandemig. Mae wedi bod yn gyfnod digynsail i'n cymunedau a gwasanaethau'r cyngor.

"Adleoliwyd cannoedd o'n haelodau staff o weithgareddau wyneb yn wyneb rheng flaen i ddarparu gwasanaethau hanfodol i gefnogi'n cymunedau wrth i don gyntaf y feirws gyrraedd.

Mae'n bwysig cofio, er bod y cyfyngiadau wedi'u llacio, bod y feirws yn parhau i fodoli a bydd hynny ar flaen ein meddyliau wrth i ni edrych ar sut y gallwn barhau i ailgyflwyno rhagor o'n gwasanaethau wyneb yn wyneb.

"Mae'r newidiadau rydym wedi'u cyflwyno i gefnogi gwasanaethau yn ein canolfannau ailgylchu, er enghraifft, wedi bod yn mynd rhagddynt yn wych ac rydym yn dysgu o'r newidiadau hyn wrth i ni gynllunio ein camau nesaf.

"Gofynnwn i breswylwyr fod yn amyneddgar wrth i ni gynllunio'r camau nesaf er mwyn ailagor a pharhau i ddefnyddio'n gwasanaethau ar-lein cymaint â phosib yn ogystal â'n gwasanaethau ffôn lle bo angen."

Ychwanegodd, "Rydym yn monitro'r cynnydd diweddaraf mewn cyfraddau heintiau yn agos ac ni fyddwn yn oedi cyn gweithredu i amddiffyn diogelwch pobl. Rydym yn annog pawb i barhau i ddilyn y mesurau cadw pellter i sicrhau ein bod yn parhau i frwydro yn erbyn ymlediad y feirws."

Dros y pum mis diwethaf mae staff y cyngor wedi bod ar y blaen o ran darparu gwasanaethau cymunedol megis coginio a dosbarthu prydau bwyd i bobl ddiamddiffyn, cefnogi gwirfoddolwr mewn cymunedau i edrych ar ôl eu cymdogion a chynnal canolfannau galwadau gwasanaethau hanfodol. Yn awr maent yn dechrau dychwelyd i'w rolau arferol.

Mae hyn wedi'n galluogi i ailagor rhai o'n gwasanaethau llyfrgelloedd yn raddol yn ogystal â chaniatáu ymweliadau a reolir yn ofalus â'r gwasanaeth cofrestryddion er mwyn i rieni newydd gofrestru genedigaethau newydd.

Bydd ailagor derbynfeydd wyneb yn wyneb eraill i reoli materion na ellir delio â nhw ar-lein neu dros y ffôn yn digwydd fesul cam gan flaenoriaethu diogelwch staff ac ymwelwyr.

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Rydym am ailagor derbynfeydd cyn gynted ag y bydd yn ddiogel ac yn ymarferol i wneud hynny. Ond nid ydym am gyfaddawdu ar ddiogelwch. Mae hyn yn golygu, pan fyddwn yn ailagor yr ardaloedd hyn, bydd pobl yn gweld mesurau ar waith i sicrhau bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol, er enghraifft.

"Rydym yn gweithio ar sut y gallwn gadw pobl yn ddiogel wrth ymweld â ni, ond mae'n debygol y bydd rhaid i bobl drefnu apwyntiadau yn hytrach na throi fyny fel roeddent yn arfer gwneud. Yn y cyfamser, byddwn yn annog pobl i ddefnyddio ein gwasanaethau canolfan alwadau ar-lein cymaint â phosib."

I gael yr wybodaeth lawn am wasanaethau ar-lein y cyngor, ewch i https://www.swansea.gov.uk/covid19councilservices lle gallwch ddod o hyd i restr o wasanaethau allweddol y cyngor.

Os ydych am ymweld â chanolfan ailgylchu, gwiriwch y cyngor yma cyn i chi fynd: https://www.abertawe.gov.uk/canolfannauailgylchu

Os ydych am adrodd am faterion megis tyllau yn y ffordd a materion amgylcheddol eraill sy'n ymwneud â'r strydlun, ewch i: www.abertawe.gov.uk/adroddwch  

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM