Chwilio'r wefan
English

Busnesau'r ddinas yn elwa o werth £100m o gefnogaeth COVID-19

Mae busnesau yn Abertawe wedi derbyn bron £100m o gymorth ariannol yn ystod argyfwng Coronafeirws dan gynlluniau Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru.

Debenhams

Mae mwy na 4,000 o fusnesau yn Abertawe wedi rhannu gwerth £50m o gyllid dan gynllun Grant Busnes Llywodraeth Cymru a weinyddir gan Gyngor Abertawe.

Derbyniodd siopau manwerthu, siopau trin gwallt, campfeydd, bwytai, caffis a mwy symiau o arian parod hyd at £25,000.

Cafodd cyfraddau busnes oddeutu 2,000 o fusnesau llai yn Abertawe eu hatal eleni hefyd fel rhan o gynllun gwerth hyd at £35m.

Mae grantiau ychwanegol gwerth hyd at £8,000 yn helpu bwytai, bariau a chaffis i ailagor yn ddiogel a gweini bwyd yn yr awyr agored ac mae dros 170 o geisiadau wedi'u prosesu neu'n cael eu prosesu ar hyn o bryd.

Mae Cyngor Abertawe hefyd wedi cael gwared ar y costau trwyddedu ar gyfer byrddau a chadeiriau ar balmentydd y tu allan i gaffis, bariau a bwytai yng nghanol y ddinas.

Ar ddechrau'r cyfyngiadau symud, symudodd y cyngor yn gyflym i dalu bargen â Debenhams i ohirio'i hardrethi busnes a helpu i sicrhau ei dyfodol tymor hir yn Abertawe.

Yn y cyfamser, darperir gwerth £200,000 mewn cymorthdaliadau i helpu masnachwyr Marchnad Abertawe wrth i gyfnod y Nadolig nesáu.

Mae grantiau o hyd at £2,500 wedi bod ar gael i fusnesau bach newydd yn Abertawe fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru.

Mae pecyn cymorth gwerth £2m wedi helpu gweithredwyr gwasanaethau hamdden allweddol sy'n eiddo i'r cyngor drwy'r pandemig, gan gynnwys yr LC, Plantasia a chanolfannau hamdden cymunedol.

Mae busnesau ar draws Abertawe wedi dweud bod y gefnogaeth wedi bod yn llinell fywyd go iawn yn ystod y cyfnodau digynsail hyn.

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr BID Abertawe: "Mae'r gefnogaeth rydym wedi ei derbyn, y grantiau busnes, y cynllun ardrethi busnes, y grantiau awyr agored - mae'r rhestr yn ddiddiwedd - wedi bod yn wych.

"Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu ac mae hyn oherwydd y gefnogaeth a gafwyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru a'r DU, ynghyd â'r gefnogaeth rydym wedi'i darparu i'n rhanddeiliaid i sicrhau eu bod yn derbyn yr wybodaeth gywir ar yr adeg gywir."

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a'r DU i roi bron £100m o gymorth ariannol i fusnesau yn Abertawe.

"Mae hyn wedi helpu i sicrhau bod busnesau'n parhau i fod yn ddichonadwy a'u bod yn gallu goroesi argyfwng Coronafeirws ac mae hynny yn ei dro wedi diogelu bywoliaeth miloedd ar filoedd o bobl drwy eu cadw mewn swyddi."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM