Chwilio'r wefan
English

Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer cynllun i fuddsoddi £1m mewn cyfleusterau chwarae

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu buddsoddi £1m yn ychwanegol i wella cyfleusterau chwarae ar draws y ddinas.

playground

Bydd cyfran o'r arian newydd, y gellid ei ddefnyddio i wella neu adnewyddu meysydd chwarae ac offer presennol neu i greu cyfleusterau newydd, ar gael i'r holl gynghorwyr.

Gofynnir i Gabinet y cyngor gymeradwyo'r cynllun mewn cyfarfod ddydd Iau nesaf.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae gan Abertawe rai o'r parciau a'r ardaloedd chwarae awyr agored gorau yn y wlad ac mae pobl wedi bod yn defnyddio'n parciau a'n hardaloedd awyr agored yn fwy nag erioed o'r blaen yn ystod argyfwng COVID-19.

"Mae hyn wedi helpu iechyd a lles meddwl pobl yn ystod cyfnod anodd iawn a bydd y buddsoddiad sylweddol newydd hwn yn sicrhau bod pawb yn ein cymunedau'n Abertawe'n gallu elwa o well gyfleusterau a pharciau chwarae."

Bydd y buddsoddiad ar gael i'r holl gynghorwyr fel ychwanegiad at eu cyllidebau cymunedol.

Byddent yn gallu tynnu hyd at £30,000 y flwyddyn o'r gyllideb gyfalaf ar gyfer pob ward, er ni all y cyfraniad cyfalaf gynrychioli mwy nag 80% o gyfanswm costau cynllun, gyda'r gweddill yn dod o ffynonellau eraill fel grantiau, dyraniad y gyllideb refeniw gymunedol neu roddion cymunedol ehangach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM