Chwilio'r wefan
English

Cyffordd newydd yn helpu i leihau tagfeydd yn Abertawe

Mae cwblhau cyffordd traffig newydd mewn lleoliad allweddol yn Abertawe wedi arwain at welliant syth mewn llifoedd traffig.

broadway completion


Mae Cyngor Abertawe wedi troi set newydd o oleuadau traffig ymlaen ar gyffordd Broadway ger Sgeti yn dilyn buddsoddiad grant trafnidiaeth gan Lywodraeth Cymru o £1.1 filiwn i wella'r safle.

Mae'r newid o ddau gylchfan bach i oleuadau traffig wrth gyffordd Townhill Road/Cockett Road/Broadway a hefyd wrth gyffordd Tycoch Road/Glanmor Road wedi arwain at welliant syth i fodurwyr sy'n teithio drwy'r gyffordd brysur.

Ar hyn o bryd, mae mwy nag 20,000 o geir yn defnyddio'r llwybr yn ddyddiol ac mae'r cynnydd a ragwelir yn nifer y ceir ar y ffyrdd wedi ysgogi'r cyngor i ystyried gwneud newidiadau sylweddol i helpu i atal ciwiau hir yn y dyfodol.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae ein peirianwyr traffig wedi dweud y cafwyd gwelliant syth yn symudiad y traffig drwy'r gyffordd hon o'r eiliad y trowyd y goleuadau traffig ymlaen.

"Mae'n gyffordd brysur ac yn un y nodwyd bod angen gwelliannau sylweddol arni i allu ymdopi â thwf traffig yn y dyfodol.

"Rwy'n falch o ddweud bod y gwaith bellach wedi'i gwblhau. Fel gyda phob cyffordd newydd, bydd angen addasu ambell beth i sicrhau bod yr amseru'n adlewyrchu llifoedd traffig drwy gydol y dydd, yn enwedig yn ystod yr adegau prysuraf.

"Dylai modurwyr roi sylw i'r cynllun newydd a gyrru'n ofalus wrth iddynt gyfarwyddo â'r newidiadau.

"Hoffwn hefyd ddiolch i fodurwyr a phreswylwyr gerllaw am eu hamynedd yn ystod y gwaith. Rydym wedi gwneud popeth y gallwn i sicrhau cyn lleied o darfu â phosib a chwblhaom y cynllun hefyd yn ystod cyfnod anodd o ran cychwyniad Coronafeirws."

Mae'r gwelliannau i'r gyffordd hefyd yn cynnwys gosod cyfleusterau croesi i gerddwyr i wella llwybrau cerdded i'r myfyrwyr a'r plant ysgol niferus sy'n cerdded yn ôl ac ymlaen i ysgolion a cholegau gerllaw.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Rydym bob amser yn edrych ar ffyrdd o wneud llwybrau cerdded yn ôl ac ymlaen i ysgolion yn fwy diogel fel bod cerdded neu feicio'n opsiwn i fyfyrwyr. Bydd y cyfarpar newydd i gerddwyr yn helpu i sicrhau diogelwch disgyblion pan fyddant yn teithio i'r ysgol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM