Chwilio'r wefan
English

Rhieni'n cael eu hannog i gadw pellter cymdeithasol wrth gatiau ysgolion

Anogir rhieni a gofalwyr Abertawe i gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant o'r ysgol.

2m_school_gates

Mae disgyblion wedi bod yn dychwelyd i'r ysgol dros y pythefnos diwethaf a bydd yr ysgolion yn ailddechrau'n amser llawn o ddydd Llun nesaf.

Mae staff mewn rhai ysgolion wedi mynegi pryderon nad yw pob rhiant yn cadw pellter cymdeithasol ac mae rhai'n anwybyddu'r systemau unffordd sydd ar waith mewn rhai ysgolion.

Mae nifer yr heintiau COVID-19 yn cynyddu yng Nghymru, gan gynnwys yn Abertawe.

Anfonir nodiadau atgoffa at rieni'n eu hannog i ddilyn y rheolau mewn penderfyniad a gefnogir gan undebau sy'n cynrychioli staff ysgolion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Dywedir wrth rieni a gofalwyr fod yn rhaid iddynt gadw pellter diogel oddi wrth oedolion a phlant eraill wrth ollwng neu gasglu plant.

Mae hyn yn golygu y dylent osgoi ymgynnull mewn grwpiau agos i glywed newyddion ei gilydd neu sgwrsio a dylent ddilyn cyfarwyddiadau eu hysgol ar ollwng a chasglu plant yn ddiogel a gadael y safle ar unwaith ar ôl casglu eu plant.

Ni ddylent ddod i'r ysgol os oes ganddynt unrhyw un o brif symptomau COVID-19 megis tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu os yw eu synnwyr arogli neu flasu'n newid neu'n diflannu.

Os yw hyn yn digwydd, dylent ofyn i rywun sy'n iach gasglu eu plentyn ac aros gartref a threfnu prawf.

Dywedodd y Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau,  "Rydym wedi gweld ar y newyddion dros y dyddiau diwethaf nad yw Coronafeirws wedi diflannu ac mae nifer yr achosion yn cynyddu ar draws y wlad.

"Does neb am gael cyfyngiadau symud lleol yn Abertawe, ond os nad ydym yn dilyn y rheolau, mae'n debygol iawn y bydd hyn yn digwydd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM