Chwilio'r wefan
English

Busnesau lletygarwch yn gwneud eu rhan o ran rheolau COVID-19.

Mae gwiriadau ar hap gan dîm y cyngor wedi datgelu bod busnesau lletygarwch yn Abertawe'n gwneud eu rhan i gefnogi'u cymunedau drwy'r pandemig.

Beer

Datgelodd ymweliadau dirybudd gyda'r hwyr gan dîm iechyd cyhoeddus y cyngor â barau a bwytai yn y ddinas dros y penwythnos eu bod yn gyffredinol yn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol a rheoliadau eraill Llywodraeth Cymru i atal ymlediad y feirws.

Canmolwyd y busnesau gan David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflwyno a Gweithrediadau, am uno â'r cyngor i wneud y peth iawn.

Meddai, "Ymwelodd ein tîm iechyd cyhoeddus â nifer o fusnesau ar draws y ddinas nos Wener, sydd fel arfer yn un o nosweithiau prysuraf yr wythnos. Roeddent yn barod i gyflwyno hysbysiadau gorfodi os oedd angen i orfodi unrhyw fusnes a oedd yn torri mesurau cadw pellter cymdeithasol neu reoliadau eraill i gymryd camau ar unwaith.

"Fodd bynnag, canfuont fod y rhan fwyaf o fusnesau'n cydymffurfio'n dda gan olygu eu bod wedi gallu defnyddio'r ymweliadau i roi rhagor o wybodaeth i'r busnesau yr ymwelwyd â nhw am y rheoliadau newydd sy'n dechrau heddiw.

"Rydym yn falch iawn bod busnesau'n gweithio gyda ni i ddiogelu cwsmeriaid a staff rhag y feirws yn ogystal â chwarae eu rhan wrth ddiogelu eu cymuned rhag bygythiad cyfyngiadau symud.

"Rydym am iddynt wybod y bydd ein hymweliadau'n parhau, a gall unrhyw fusnes y canfyddir ei fod yn torri'r rheolau ddisgwyl i'r cyngor ei drin mor ddifrifol ag sy'n angenrheidiol. Yr un yw'r neges sydd gennym iddyn nhw â'r un sydd gennym i bobl eraill yn Abertawe: dilynwch y rheolau neu byddwn yn wynebu cyfnod arall o gyfyngiadau symud.

"Does neb am i hynny ddigwydd, yn enwedig busnesau."

Cyfrifoldeb busnesau yw sicrhau y cynhelir mesurau cadw pellter cymdeithasol ac y gellir defnyddio'u mangre mewn ffordd sy'n ddiogel i gwsmeriaid a staff ac sy'n lleihau'r posibilrwydd o ymledu COVID-19.

Mae Cyngor Abertawe wedi llunio ffurflen ar-lein newydd y gall pobl ei defnyddio i adrodd yn uniongyrchol wrth dimau trwyddedu ac iechyd cyhoeddus y cyngor os oes ganddynt bryderon am sut mae busnes yn rheoli ei gyfrifoldebau dan gyfraith Lywodraeth Cymru.

Gall aelodau'r cyhoedd sy'n pryderu am fusnes adrodd amdano yma: https://www.abertawe.gov.uk/torrirheoliadauCOVID

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM