Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau hanfodol y cyngor yn parhau i wella

Mae gwasanaethau hanfodol sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau preswylwyr yn Abertawe bob dydd yn parhau i wella yn ôl adroddiad perfformiad blynyddol y cyngor.

Cllr Andrew Stevens (new)

Mae'r adroddiad yn dangos y bu cynnydd sylweddol o ran trawsnewid economi ac isadeiledd y ddinas a mynd i'r afael â thlodi ynghyd ag ymdrechion i ddatblygu ymrwymiad y cyngor i'r amgylchedd a lleihau ei ôl troed carbon.

Mae diogelu'r rheini sy'n agored i niwed, cefnogi pobl hŷn i wella o salwch a mesurau i helpu i fynd i'r afael â thlodi mewn cyfnodau caled yn ogystal â gwella cyfraddau ailgylchu i gyd yn flaenoriaethau i'r cyngor sydd wedi dangos cynnydd wrth wneud gwahaniaeth yng nghymunedau'r ddinas.

Mae'r adroddiad perfformiad blynyddol yn edrych ar yr hyn y mae'r cyngor wedi'i gyflawni yn ystod 2019/2020 yn ei chwe maes blaenoriaeth. Mae hyn yn cynnwys diogelu pobl rhag niwed, gwella addysg a sgiliau, diogelu'r amgylchedd, mynd i'r afael â thlodi a thrawsnewid ein heconomi a'n hisadeiledd ynghyd â thrawsnewid y cyngor a'i wasanaethau.

Meddai Andrew Stevens, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad, "Yr hyn sy'n bwysig i'n preswylwyr yw gweld adfywio economaidd sydd â'r potensial i fod o fudd i bob un ohonom.

"Maent am weld ysgolion gwych yn darparu addysgu gwych, gwell cefnogaeth i'r rhai sy'n wynebu tlodi a'r gofal cywir yn y lle cywir ar yr adeg gywir ar gyfer ein pobl hŷn ac ifanc ddiamddiffyn yn ein cymunedau."

Meddai'r Cynghorydd Stevens, "Yr hyn y mae'r ffigurau hyn yn dweud wrthym yw ein bod ar y trywydd iawn mewn meysydd allweddol fel ein huchelgais i ddarparu canol dinas ac economi leol sydd wedi'i hadfywio.

Meddai, "Mae cyfraddau ailgylchu'n cymunedau'n parhau i wella. Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, cynyddodd i 64.97%, bron 3.8% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol ac yn bell o flaen targedau Llywodraeth Cymru."

Meddai'r Cynghorydd Stevens, "O ystyried y cefndir cyni parhaus, y pandemig a'r ffaith ein bod wedi gorfod arbed degau o filiynau o bunnoedd dros y blynyddoedd diwethaf, mae'n deg ein bod ni'n blaenoriaethu gwasanaethau allweddol fel addysg a gofal cymdeithasol."

"Ond mae'n golygu ein bod wedi gorfod ateb yr her o leihad sylweddol mewn adnoddau ar gyfer gwasanaethau mewn meysydd eraill. Rydym yn mynd i'r afael â'r her hon drwy ddatblygu arloesiadau fel gweithio ystwyth sy'n galluogi cymaint o staff â phosib i weithio gartref, yn ogystal â thorri'n ôl ar gostau teithio ac ôl-troed carbon drwy gynnal cyfarfodydd ar-lein.

"Roeddem eisoes yn symud gweithgaredd y cyngor ar-lein i helpu i leihau costau a gwella gwasanaethau ond mae'r dull hwnnw wedi dangos rhagwelediad go iawn yng ngoleuni'r pandemig."

Ychwanegodd y Cynghorydd Stevens, "Rhaid rhoi canmoliaeth lawn i holl weithwyr y cyngor sy'n parhau i weithredu gydag ymrwymiad ac ymroddiad."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM