Chwilio'r wefan
English

Rhagor o welliannau i ffyrdd Abertawe

Bydd ffyrdd mewn cymuned Abertawe'n derbyn triniaeth PATCH yr wythnos hon i helpu i atgyweirio rhannau mawr o arwyneb y ffordd sydd wedi dirywio.

PATCH team road repairs

 

 

Rhan o raglen cynnal a chadw priffyrdd flynyddol Cyngor Abertawe yw cynllun priffyrdd PATCH (Gweithredu Blaenoriaethol ar gyfer Priffyrdd Cymunedol), ac mae'n cynnwys ymweliadau gan dimau cynnal a chadw â phob ward yn y ddinas am hyd at bythefnos, gan atgyweirio rhannau o'r ffyrdd y nodwyd bod angen eu hadnewyddu.

Gweithredir y fenter PATCH yn Abertawe ers rhai blynyddoedd ac eleni mae'r cyngor wedi dynodi £720,000 i weithredu'r rhaglen ar draws y ddinas.

Mae'r timau'n gweithio yn ardal Casllwchwr yr wythnos hon, wrth iddynt fynd i'r afael ag arwynebau ffordd diffygiol ar hyd Glebe Road a Belgrave Road, cyn symud ymlaen at ward Pontybrenin o 21 Medi i wneud rhagor o waith atgyweirio.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r fenter hon wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd wrth helpu i dargedu ffyrdd y mae angen atgyweiriadau mwy sylweddol arnynt ar draws y ddinas.

"Mae ein timau cynnal a chadw'r priffyrdd yn ymweld â phob ward yn Abertawe gan ddefnyddio'r wybodaeth rydym wedi'i chasglu yn ystod archwiliadau sy'n dangos rhannau gwaethaf y ffyrdd ym mhob ward."

Mae'r cynllun yn rhan o addewid y cyngor i fuddsoddi £7.4 miliwn mewn cynnal a chadw priffyrdd yn ystod 2020/21 ac mae hynny'n cynnwys gwella palmentydd a goleuadau stryd.

Gwnaed gwaith ailwynebu ffyrdd sylweddol dros yr haf hefyd, a oedd yn cynnwys ailwynebu nifer o ffyrdd allweddol yn llwyr. Roedd hyn yn cynnwys rhannau o'r A48 ger Penllergaer, yr A483 ger cyffordd 47 yr M4 a nifer o ffyrdd yn ardaloedd Gorseinon a Phen-clawdd.

Mae timau cynnal a chadw hefyd wedi atgyweirio mwy na 1,200 o dyllau yn y ffordd ers dechrau mis Mehefin.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae ein criwiau wedi bod yn brysur iawn dros yr haf gan fod nifer yr atgyweiriadau wedi cynyddu ers cyfnod y cyfyngiadau symud ym mis Mawrth.

"Mae canfyddiad nad yw'r cyngor yn gwneud digon i atgyweirio ffyrdd, ond nid dyna'r gwirionedd yn fy marn i. Rydym wedi gwneud llawer o waith gwella ac atgyweirio yn y ddinas eleni ac rydym wedi buddsoddi mwy eleni nag o'r blaen."

Gall y cynlluniau diweddaraf sy'n rhan o fenter PATCH gynnwys cau lonydd a gosod goleuadau traffig dros dro, a all arwain at fân oedi. I ddarganfod rhagor am y gwaith a wneir yn eich cymuned a'r holl waith ffyrdd eraill, ewch i www.abertawe.gov.uk/gwylioffyrdd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM