Chwilio'r wefan
English

Cefnogaeth i ddisgyblion y mae'n rhaid iddynt hunanynysu

Ni ddylai disgyblion yn ysgolion y ddinas golli'r cyfle i ddysgu os gofynnir iddynt hunanynysu oherwydd pandemig COVID-19.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae rhieni'n cael eu sicrhau bod y cyngor ac ysgolion yn gweithio gyda'i gilydd i gynnal parhad addysg gymaint â phosib os bydd angen i ddosbarth neu grŵp blwyddyn aros gartref.

Yn yr un modd, rhoddwyd mesurau ar waith fel na fydd plant sydd â hawl i brydau ysgol am ddim ar eu colled os bydd gofyn iddynt hunanynysu am fod ganddynt y feirws neu oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â'r feirws.

Dywedodd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, fod ysgolion wedi dysgu llawer am sut i gefnogi plant sy'n gweithio gartref yn ystod y cyfnod estynedig dan gyfyngiadau symud.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, sefydlwyd 'ysgolion rhithwir' a oedd yn cynnwys dysgu cyfunol drwy ddefnyddio llwyfannau ar-lein. Drwy wneud hyn, roedd modd cyflwyno gwersi a sesiynau a recordiwyd er mwyn cefnogi lles pobl yn ogystal â'u dysgu. Mae'r un ymagwedd yn cael ei mabwysiadu yn ystod cyfnodau o hunanynysu fel rhan o gynlluniau parhad dysgu ysgolion.

Meddai, "Diogelwch a lles ein holl ddysgwyr a'n staff yw ein blaenoriaeth bob amser. Mae sicrhau y gallant barhau â'u dysgu yn ystod unrhyw darfu pellach yn rhan o hynny.

"Dyma pam y mae ysgolion wedi bod yn adeiladu ar eu profiadau o'r cyfnod dan gyfyngiadau symud i greu ymagweddau dysgu cyfunol sy'n cefnogi plant yn y dosbarth a phan nad oes ganddynt unrhyw ddewis heblaw gweithio gartref.

"Mae ysgolion yn defnyddio arweiniad dysgu cyfunol y cyngor sy'n annog ysgolion i ddefnyddio llwyfannau ar-lein i anfon a derbyn gwaith rhwng y cartref a'r ysgol.

"Mae staff a disgyblion hefyd yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio sesiynau byw a rhai wedi'u recordio a gwersi a fydd yn cefnogi lles pobl ifanc yn ogystal â'u dysgu.

Mae disgyblion y gofynnwyd iddynt hunanynysu - naill ai oherwydd bod ganddynt y feirws neu oherwydd eu bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â'r feirws - ac sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael y cyfle i dderbyn parseli bwyd wythnosol a fydd yn cael eu dosbarthu iddynt drwy gydol y cyfnod hunanynysu.

I ddechrau dylai rhieni gysylltu â'u hysgolion i gael rhagor o wybodaeth am ddysgu gartref neu brydau ysgol am ddim.

Mewn llythyrau a anfonwyd at rieni gan ysgolion mae cyngor hefyd ar yr hyn y dylai teuluoedd â phlant sy'n hunanynysu ei wneud, a sut i adnabod symptomau COVID-19. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:

Mae rhagor o wybodaeth am symptomau a hunanynysu ar gael yma https://llyw.cymru/gwiriad-olrhain-cysylltiadau-dyddiol-symptomau-canllawiau-chymorth

Mae rhagor o wybodaeth am Brofi, Olrhain, Diogelu ar gael yma https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws

I gael gwybodaeth gyffredinol am COVID-19 https://llyw.cymru/amddiffyn-eich-hun-ag-eraill-rhag-y-coronafeirws 

Gall y gwiriwr symptomau COVID-19 ar-lein roi gwybod i chi os oes angen help meddygol arnoch a'ch cynghori ar yr hyn i'w wneud https://llyw.cymru/os-oes-symptomau-gyda-chi-oes-angen-help-meddygol-arnoch-am-y-coronafeirws 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM