Chwilio'r wefan
English

Babanod yn aros i gael eu cofrestru yn Abertawe

Mae gwasanaeth cofrestryddion prysur Abertawe wedi helpu cannoedd o fabanod i gwblhau eu taith i'r byd ers dechrau'r pandemig.

Baby

Ers iddo ailagor ym mis Gorffennaf, mae'r gwasanaeth wedi cofrestru enwau dros 1,350 o fabanod a anwyd ers mis Chwefror, gyda rhagor i ddod.

Yn debyg i wasanaethau eraill y cyngor, bu'n rhaid i'r gwasanaeth cofrestryddion gau dros dro oherwydd y cyfyngiadau symud ym mis Mawrth. Roedd yn golygu bod yn rhaid gohirio cwblhau cofrestriadau genedigaethau oherwydd, am resymau cyfreithiol, mae'n rhaid i rieni gwblhau dogfennaeth yn bersonol gyda'r gwasanaeth.

Ers i'r gwasanaeth ailagor fis diwethaf, mae tîm y cofrestryddion wedi bod yn gweithio'n ddiflino gyda rhieni i gwblhau'r gwaith papur.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod rhieni babanod newydd anedig wedi bod yn helpu trwy gydymffurfio â'r rheolau a threfnu apwyntiadau gyda chofrestryddion ymlaen llaw.

Meddai, "Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i riant gofrestru genedigaeth yn bersonol gyda'r gwasanaeth cofrestryddion. Wrth gwrs, nid oedd hynny'n bosib yn ystod y pandemig.

"Felly mae ôl groniad o gofrestriadau dros y misoedd diwethaf ac mae'r gwasanaeth yn gweithio'n galed ochr yn ochr â rhieni bellach i groesawu'r rhai bach i'r byd."

Bellach mae'n ofynnol i rieni newydd, gan gynnwys y rhai â babanod a anwyd ym mis Mawrth, Ebrill a Mai, gofrestru eu plentyn os nad ydynt wedi gwneud hynny'n barod. Gellir dod o hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn yma: https://www.abertawe.gov.uk/article/58004/Gwybodaeth-iw-rhoi-gan-yr-hysbyswrwyr-i-gynorthwyo-gyda-chofrestru-genedigaeth

Ar wahân i gofrestru genedigaethau, mae priodasau'n cael eu cynnal yn y swyddfa gofrestru yn y Ganolfan Ddinesig erbyn hyn dan fesurau newydd sydd wedi'u cynllunio i gadw gwesteion a staff yn ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd Thomas y dywedir wrth ymwelwyr beth yw'r cyfyngiadau pan fyddant yn trefnu eu hapwyntiad neu briodas, ond meddai, "Er nad oedd y gwasanaeth cofrestryddion yn gweithredu fel arfer yn ystod y pandemig, mae'r tîm wedi gwneud gwaith gwych wrth gadw mewn cysylltiad â pharau sydd am briodi a rhieni sydd am gofrestru eu babanod newydd anedig.

Meddai, "Mewn llawer o achosion, mae'r gwasanaeth eisoes wedi aildrefnu priodasau ar gyfer mor bell ymlaen â'r flwyddyn nesaf a bydd trefniadau nad ydynt wedi cael eu heffeithio gan y pandemig hyd yn hyn bellach yn gallu cael eu cynnal.

"Er bod y newyddion yn wych i'r parau sydd wedi aros mor hir i briodi, mae'r feirws yn bresennol o hyd ac felly mae'n bwysig bod pobl yn dilyn y trefniadau newydd a roddwyd ar waith i gadw pawb yn ddiogel."

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y gwasanaeth cofrestryddion a'r cyfyngiadau sydd ar waith i gadw staff ac ymwelwyr yn ddiogel, ewch i: https://www.abertawe.gov.uk/cofrestryddion

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM