Chwilio'r wefan
English

Cwestiynau cyffredin COVID-19 cyfyngiadau

Abertawe dan gyfyngiadau symud lleol o nos Sul

Bydd Abertawe dan gyfyngiadau symud lleol o 6pm nos Sul i amddiffyn iechyd ein cymunedau ac i reoli ymlediad y feirws.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae'n golygu y bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli ymlediad y feirws. Bydd y cyfyngiadau ar waith am o leiaf bythefnos.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Rydym wedi gweld cynnydd cyflym a sydyn yn nifer yr achosion o COVID yn Abertawe dros yr wythnosau diwethaf.

"Felly, fel llawer o boblogaeth Cymru, rydym dan gyfyngiadau symud nawr hefyd. Bydd hyn yn golygu newidiadau i fywydau pob dydd pobl ond bydd y cyfyngiadau'n helpu i amddiffyn pobl a'n cymunedau."

Ychwanegodd, "Mae'n rhaid i bawb ddilyn y rheolau newydd a fydd ar waith o 6pm nos Sul. Cânt eu hatgyfnerthu gan fesurau gorfodi'r cyngor a'r heddlu.

"Rwy'n erfyn ar bawb i ymddwyn yn briodol y penwythnos hwn cyn ddydd Sul. Mae angen i ni weithredu nawr a bod yn gall, ac nid yn anghyfrifol ac yn hunanol.

"Ni fydd y cyfyngiadau lleol yn effeithio ar archfarchnadoedd a chyflenwyr bwyd eraill felly nid oes angen pryderu ynghylch lefelau stoc isel na mynd ati i orbrynu nwyddau."

Mae nifer o fesurau ar waith ar draws Cymru eisoes, ond mae'r mesurau newydd ar gyfer Abertawe fel a ganlyn:

  • Ni chaniateir i bobl deithio i Abertawe nac allan ohoni heb fod ganddynt esgus rhesymol, megis ar gyfer teithio, mynd i'r gwaith neu ar gyfer addysg.
  • Am y tro, dim ond yn yr awyr agored y bydd pobl yn gallu cwrdd â phobl nad ydyn nhw'n byw gyda nhw. Ni fydd pobl yn gallu ffurfio aelwydydd estynedig (a elwir weithiau'n 'swigod') na bod yn rhan ohonynt Mae hyn yn golygu na chaniateir i chi gwrdd ag unrhyw un dan do (yn nhai pobl, mewn tafarn neu rywle arall) nad yw'n rhan o'ch aelwyd ar hyn o bryd oni bai fod gennych reswm da, fel darparu gofal i berson diamddiffyn.
  • Rhaid i bob mangre drwyddedig stopio gweini alcohol am 10pm.
  • Rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau dan do sy'n agored i'r cyhoedd, fel siopau, yn ogystal ag ar gludiant cyhoeddus - fel sy'n orfodol ar draws Cymru. (Mae rhai eithriadau cyfyngedig ar gyfer pobl ag anableddau a chyflyrau meddygol - mae'r rhain yr un peth ag ar gyfer cludiant cyhoeddus).

Bydd y cyfyngiadau newydd hyn yn berthnasol i bawb sy'n byw yn Abertawe ac mae'n bosib y cyflwynir mesurau lleol pellach dros y penwythnos.

Cyflwynir y cyfyngiadau yn dilyn cynnydd cyflym yn nifer yr achosion o COVID sy'n bositif, sy'n gysylltiedig â phobl yn cwrdd dan do heb ddilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Cânt eu hadolygu'n rheolaidd dros amser ond os na fydd achosion yn lleihau, bydd Llywodraeth Cymru, wrth weithio gyda'r cyngor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ystyried mesurau pellach.

Meddai Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ar gyfer ardal Bae Abertawe, "Pobl Abertawe sy'n gyfrifol am ba mor hir y bydd cyfyngiadau lleol Abertawe ar waith. Chi sydd â'r gallu i ddod â'r cyfyngiadau symud i ben mor gynnar â phosib ac achub bywydau.

"Cadwch at y rheolau a rhowch stop ar ymlediad y feirws. Os yw pobl yn anwybyddu'r rheolau, mae'r canlyniadau'n glir. Bydd nifer yr achosion yn parhau i gynyddu a byddwn yn gweld mwyfwy o bobl yn ein hysbytai sy'n sâl ac yn marw.

"Cadwch bellter diogel oddi wrth eraill, golchwch eich dwylo a defnyddiwch hylif diheintio dwylo a gwisgwch orchudd wyneb pan fo'r angen. Cofiwch, dim ond gyda'r bobl rydych yn byw gyda nhw y gallwch fynd i dafarn neu fwyty. Ni ddylech gymdeithasu ag unrhyw un arall - cofiwch, nid oes aelwydydd estynedig mwyach, felly ni allwch eu gweld nhw ychwaith.

"Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, fel tymheredd uchel, peswch parhaus neu os yw'ch synnwyr arogli neu flasu'n newid neu'n diflannu, rhaid i chi aros gartref. Yna, ffoniwch 01639 862757 i drefnu prawf yn lleol. Peidiwch â gadael eich cartref oni bai eich bod yn mynd i gael eich profi, ac ewch yn syth gartref ar ôl i chi gael prawf i aros am eich canlyniadau.

"Gwnewch bopeth y gallwch i stopio'r feirws hwn. Os yw pawb yn cyd-dynnu, gallwn arafu cyfradd yr heintiau'n gynt."

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Mae gormod o achosion o hyd lle nad yw pobl yn dilyn y rheolau sy'n ymwneud â chadw pellter cymdeithasol, gwisgo mygydau ac  ymgynnull mewn grwpiau mawr.

"Mae angen help pawb yn Abertawe arnom i atal ymlediad cynyddol Coronafeirws. Mae angen i ni leihau'r cyfraddau heintio'n sylweddol fel y gallwn lacio rhai o'r cyfyngiadau sydd ar waith. Mae hyn er budd pob yr un ohonom.

"Os gallwn reoli ymlediad Coronafeirws, mae siawns gwell y gallwn ddychwelyd i ffordd fwy normal o fyw yn gynt."

"Nid yw Coronafeirws wedi diflannu. Mae'n parhau i fod ar led mewn cymunedau ledled Cymru. Mae'n hanfodol bod pobl yn cadw at y rheolau, maen nhw yno i'ch amddiffyn chi, eich teulu, eich anwyliaid a phawb yn ein cymunedau."

Er mwyn cadw Cymru'n Ddiogel:

  1. Cadwch at y mesurau cadw pellter cymdeithasol
  2. Golchwch eich dwylo'n rheolaidd
  3. Os ydych yn cwrdd ag aelwyd arall y tu allan i'ch aelwyd estynedig, gwnewch hynny yn yr awyr agored yn unig
  4. Gweithiwch gartref os yw'n bosib
  5. Arhoswch gartref os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd estynedig y symptomau canlynol
Wedi'i bweru gan GOSS iCM