Chwilio'r wefan
English

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 1 Hydref 2020

Mae gwisgo gorchuddion wyneb yn hanfodol wrth rannu cerbydau'r cyngor ag eraill

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol wrth rannu cerbydau'r cyngor ag eraill

Yn dilyn newid i ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru, atgoffir staff bod rhaid iddynt wisgo gorchudd wyneb os ydynt yn rhannu cerbyd y cyngor â phobl eraill. Mae hyn yn ychwanegol at y rheoliadau lliniarol a nodwyd yn yr asesiad risg perthnasol y dylai pob aelod o staff ei ddilyn. Sylwer y byddai methu â chydymffurfio'n drosedd a fyddai'n destun derbyn dirwy, a gall hefyd arwain at gamau disgyblu posib.

Mae arweiniad Llywodraeth Cymru'n nodi y caniateir eithriadau meddygol a dylech hysbysu'ch rheolwr os ydych yn bwriadu hawlio eithriad o'r fath, ond yr unigolyn fydd yn gyfrifol am gyfiawnhau'r eithriad i'r cyrff gorfodi os yw'n cael ei herio.

Dylid rhannu cerbydau'r cyngor ag aelodau staff eraill os ydych wedi cytuno ar hynny gyda'ch rheolwr fel rhan o'r asesiad risg yn unig. Mae trafodaethau â'r undebau llafur yn parhau er mwyn adolygu asesiadau risg lle bo angen.

Mae croeso i aelodau staff ddarparu eu gorchuddion wyneb eu hunain yn unol ag arweiniad ond bydd y cyngor hefyd yn eu darparu lle bydd angen.

Hoffem hefyd atgoffa staff ei fod yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb ar gludiant cyhoeddus, gan gynnwys ar fysus ac mewn tacsis.

 

Cwestiynau cyffredin staff ynghylch COVID-19 wedi'u diweddaru

Mae cwestiynau cyffredin i staff ynghylch COVID-19 wedi cael eu diweddaru'n dilyn trafodaeth rhwng y TRhC a'r undebau llafur. Mae hyn yn cynnwys newid ymagwedd i staff â chyfrifoldebau gofal plant y mae'r tîm olrhain cysylltiadau Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â nhw.

Gellir dod o hyd i'r cwestiynau cyffredin yma: www.swansea.gov.uk/staffnet/covidFAQs

Wedi'i bweru gan GOSS iCM