Chwilio'r wefan
English

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Mabwysiadu a Maethu?

Mae'r termau 'Maethu' a 'Mabwysiadu' yn cael eu defnyddio gyda'i gilydd yn aml, ond maent yn cyfeirio at ddwy ffordd wahanol iawn o ofalu am blentyn...

ferch a bachgen

Mabwysiadu

Ffordd gyfreithiol a pharhaol o ddarparu teulu newydd i blant na allant gael eu magu gan eu rhieni eu hunain yw mabwysiadu.

Unwaith bod gorchymyn mabwysiadu wedi cael ei roi, nid oes modd ei wrthdroi ac eithrio mewn amgylchiadau prin dros ben.  Caiff yr holl gyfrifoldeb magu plant ei drosglwyddo i'r mabwysiadwyr ac mae'r plentyn sy'n cael ei fabwysiadu'n colli pob rhwymyn cyfreithiol â'i rieni geni ac yn dod yn aelod llawn o'r teulu newydd, fel arfer yn cymryd enw'r teulu.  Mae gan y teulu sy'n mabwysiadu yr un hawliau ynglŷn â'r plentyn sy'n cael ei fabwysiadu ag fel petai'r plentyn wedi cael ei eni iddynt.  Gan amlaf, caiff plant sydd wedi cael eu mabwysiadu eu hannog i gynnal cysylltiadau â'u rhieni geni, fel arfer trwy lythyrau a ffotograffau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.westernbayadoption.orgYn agor mewn ffenest newydd


Maethu

Trefniant dros dro a fydd yn dod i ben yw maethu, lle mae teulu arall yn gofalu am blentyn. 

Mae sawl math gwahanol o drefniant maethu, yn dymor hir ac yn dymor byr, i ddiwallu anghenion gwahanol plant yn y system ofal.  Fel arfer daw trefniant maethu tymor hir i ben pan fo plentyn yn cyrraedd 18 oed. Mae gofalwyr maethu'n gwneud penderfyniadau am ofal pob dydd y plentyn ond nid oes ganddynt gyfrifoldeb rhieni am y plentyn sy'n parhau i fod gyda rhieni geni'r plentyn a/neu'r awdurdod lleol sy'n gofalu am y plentyn.  Gan amlaf, bydd gan y plentyn gysylltiad rheolaidd â'u rhieni.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.fosterswansea.org


Mae rhai plant sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol yn cael eu maethu'n ffurfiol gan berthnasoedd neu ffrindiau y mae ganddynt yr un cyfrifoldebau â gofalwyr maeth arall. Maethu Teulu a Ffrindiau yw'r enw am hyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM