Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn addo cefnogaeth bellach i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfnod atal byr.

Disgwylir i fusnesau'r ddinas dderbyn miliynau o bunnoedd yn rhagor o gefnogaeth i'w helpu i oroesi cyfnod atal byr COVID-19 Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ddydd Llun.

Swansea at Night

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd yn rhaid i fusnesau lletygarwch, campfa a hamdden yng Nghymru gau am fwy na phythefnos, gan ddechrau am 6pm nos Wener.

 

Mae'r penderfyniad mewn ymateb i ledaeniad cyflym COVID-19, i achub bywydau ac i amddiffyn y GIG wrth i gyfnod y gaeaf gyrraedd.

Mae Cyngor Abertawe wedi rhoi oddeutu £100 miliwn i fusnesau lleol dros y chwe mis diwethaf i'w helpu i amddiffyn swyddi a bywoliaethau.

Nawr mae wedi addo gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau bod cefnogaeth ariannol yn cyrraedd busnesau yn gyflym ac mae wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud y broses mor syml â phosib.

Dywedodd Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates, ddoe (dydd Mawrth) y bwriedir i gronfeydd agor ar gyfer ceisiadau yr wythnos nesaf a bod Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda llywodraeth leol i brosesu ton newydd o'r Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £300 miliwn ar draws Cymru.

Yn ogystal â hynny bydd cynlluniau grant ar gynnig trwy'r cyngor i helpu'r busnesau hynny â'r angen mwyaf.

Bydd busnesau hefyd yn gallu cael mynediad at Gynllun Cymorth Swyddi Llywodraeth y DU a fydd ar gael pan ddaw ei gynllun ffyrlo i ben yn ddiweddarach y mis hwn.

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, fod mesurau a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru'n cael eu cwblhau o hyd ond eu bod yn cynnwys taliadau grant o £1,000 ar gyfer busnesau sy'n atebol i dalu ardrethi ar gyfer mangreoedd â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai ac sy'n gymwys ar gyfer Cymorth Ardrethi Busnesau Bach.

Yn ogystal â hyn, mae'r manylion sydd gennym hyd yn hyn yn cynnwys:

  • Grant o £1,000 yn rhagor ar gyfer busnesau sy'n gymwys ar gyfer Cymorth Ardrethi Busnesau Bach sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau symud lleol am 21 niwrnod neu fwy hyd at 23 Hydref.
  • Grant atodol ychwanegol o £2,000 ar gyfer fusnesau sy'n gymwys ar gyfer Cymorth Ardrethi Busnesau Bach sydd wedi gorfod cau o ganlyniad i'r cyfnod atal byr.
  • Taliadau o hyd at £5,000 ar gyfer busnesau manwerthu, lletygarwch a hamdden y mae gofyn iddynt gau ac sy'n meddiannu eiddo sydd â gwerth trethadwy rhwng £12,001 a £50,000.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Rydym yn annog pobl i fod yn amyneddgar oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn dal i gwblhau amrywiaeth o fesurau i gefnogi busnesau. Dywedodd Prif Weinidog Cymru ei fod yn gobeithio y byddai'r cynlluniau ar agor i dderbyn ceisiadau gan fusnesau erbyn yr wythnos nesaf gyda thaliadau'n cael eu gwneud o fewn 30 niwrnod.

"Byddwn yn gwneud ein gorau glas i brosesu taliadau cyn y dyddiad cau hwnnw a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth sydd gennym eisoes o'r rownd ddiwethaf o grantiau ardrethi busnes i wneud y broses mor gyflym a syml â phosib i fusnesau Abertawe."

Daw'r gefnogaeth ddiweddaraf i fusnesau ar ôl cael gwared ar ardrethi busnes 2,000 o fusnesau'r ddinas yr effeithiwyd arnynt fwyaf ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, sy'n golygu eu bod yn elwa o gyfanswm o £35 miliwn.

Dros y chwe mis diwethaf rhannwyd dros £50m o arian grant rhwng 4,000 o fusnesau i'w helpu i barhau, ac mae siopau manwerthu, siopau trin gwallt, campfeydd, bwytai, caffis a mwy wedi derbyn symiau o arian parod hyd at £25,000.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Oherwydd y cyfnod atal byr, bydd ffrydiau cyllido ar gael i fusnesau lleol gan Lywodraeth Cymru trwy gynghorau lleol. Rydym yn rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru i gwblhau'r manylion fel y gallwn fwrw 'mlaen a rhoi'r arian i fusnesau sydd dan bwysau mawr fel y gallant gefnogi swyddi a chymunedau.

"Yn ystod y cyfnod heriol hwn mae'n hanfodol ein bod yn cefnogi busnesau gyda'r cyllid sydd ei angen arnynt. Mae ffyniant ein dinas yn dibynnu ar lwyddiant ein cymunedau busnes a dyna'r rheswm rydym wedi gwneud popeth y gallwn i'w helpu trwy gyfnod anodd y cyfyngiadau symud cychwynnol. Byddwn yno i fusnesau y tro hwn hefyd.

"Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a'r DU i roi oddeutu £100 miliwn o gymorth ariannol i fusnesau yn Abertawe.

"Mae hyn wedi helpu i sicrhau bod busnesau'n parhau i fod yn ddichonadwy a'u bod yn gallu goroesi argyfwng Coronafeirws ac mae hynny yn ei dro wedi diogelu bywoliaeth miloedd ar filoedd o bobl drwy eu cadw mewn swyddi."

Meddai'r Cyng. Stewart, "Gallwn oroesi'r argyfwng hwn gyda'n gilydd. Dylunnir y cyfnod atal byr i reoli lledaeniad y feirws a gostwng y lefelau i rai y gellir eu rheoli yn y cyfnod cyn y Nadolig ac wrth i'r GIG wynebu cyfnod argyfyngus y gaeaf.

"Unwaith eto, mae angen cefnogaeth busnesau arnom ac, unwaith eto, byddwn yn eu cefnogi nhw, eu gweithwyr a'u teuluoedd i helpu i atal y lledaeniad ac achub bywydau."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM