Chwilio'r wefan
English
Walking man

Cynlluniau teithio llesol cyfredol

Dylunnir y cynlluniau hyn i gysylltu preswylwyr, ysgolion a busnesau lleol â'r rhwydwaith beicio ehangach, gan annog mwy o deithio llesol a dod â newid cadarnhaol parhaol i galon eich cymuned.

Funded by Welsh GovernmentRydym yn datblygu ac yn cyflwyno llwybrau teithio llesol newydd o'r Map Rhwydwaith Integredig yn barhaus, gan ddarparu isadeiledd cerdded a beicio penodol sy'n hwyluso teithio llesol ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Datblygwyd y prosiectau a restrir isod fel rhan o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ac maent wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Darllen rhagor am sut y datblygwyd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn Abertawe

Prosiectau 2020/21

 1. Mayals Road
 2. Ogleddol Townhill (Y Ceunant)
 3. Townhill Road
 4. San Helen
 5. Parc Sgeti
 6. Olchfa

 

Prosiect Teithio Llesol Mayals Road

Bydd y gwaith arfaethedig yn cynnwys cymysgedd o Lonydd Beicio Hybrid a Llwybrau Defnydd a Rennir gan gysylltu cyfleuster y Promenâd poblogaidd ag aneddiadau Mayals, West Cross ac, yn y pen draw, Llandeilo Ferwallt a thu hwnt.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn dechrau'n gynnar ym mis Rhagfyr 2020 i fodloni gofynion cyllido Llywodraeth Cymru.

Cytunir ar gynllun rheoli traffig a cherddwyr manwl gyda'r contractwr ar ôl ei benodi. Gwneir pob ymdrech i leihau unrhyw darfu a gosodir arwyddion rhybudd ymlaen llaw ar y safle gan ddarparu rhagor o wybodaeth yn nes at y dyddiad dechrau.

Mae'r prosiect yn cynnwys:

 • Llwybrau defnydd a rennir 3.0m a 4.0m o led
 • 2 x lôn feicio hybrid 1.5m o led ar lefel y droedffordd 
 • Llwybrau osgoi i feiciau mewn safleoedd bysus
 • 2 x groesfan twcan 4.0m o led 
 • Lôn feicio ar lefel y ffordd gerbydau wrth gyffyrdd
 • Symleiddio'r gyffordd gymhleth yn Westport Avenue ac Owls Lodge Lane
 • Llwyfan arafu yn Fairwood Road a Whitestone Close

PDF Document Cynllun Cyffredinol o'r Safle - Mayals Road (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cynllun Adroddiad Coed - Mayals Road (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cwestiynau cyffredin am brosiect cysylltu Mayals Road

Pam mai Mayals Road yw'r llwybr a ffefrir ar gyfer llwybr beicio Teithio Llesol newydd?
Mae Mayals Road yn darparu llwybr uniongyrchol o lan môr Bae Abertawe i Gomin Clun, ac mae ei nodweddion yn cynnig cyfle i greu isadeiledd cerdded a beicio newydd (ar wahân i'r briffordd).

Pam mae'r cyngor am greu llwybr cerdded/beicio sy'n arwain at Gomin Clun?
Ein cynigion ar gyfer y dyfodol yw creu llwybr beicio/cerdded newydd ar draws Comin Clun sy'n cysylltu â chymuned Llandeilo Ferwallt.

A gynhaliwyd ymgynghoriad?
Roedd Mayals Road yn rhan o gynllun llwybrau beicio arfaethedig ar draws y ddinas yn 2017, lle cynhaliwyd ymgynghoriad 3 mis a oedd yn cynnig cyfle i'r cyhoedd awgrymu llwybrau eraill hefyd. 

Pam na all y cyngor ddewis llwybr gwahanol ar gyfer y lôn feicio newydd (e.e. Fairwood Road)?
Pan gytunwyd ar y cynigion gwreiddiol ar gyfer Mayals Road, ystyriwyd yr holl lwybrau amgen hefyd o ran yr effaith y byddai llwybr beicio newydd yn ei chael ar yr isadeiledd priffyrdd presennol. Edrychwyd ar Fairwood Road fel rhan o hyn; fodd bynnag, mae'r llwybr hwn yn llai uniongyrchol gan ei fod 40% yn hirach. Hefyd, mae cael gwared ar barcio strwythuredig ar ochr orllewinol yr heol i greu llwybr yn golygu yr ystyriwyd hyn yn ateb llai addas.

Pam y mae angen i'r cyngor dorri'r holl goed ar Mayals Road i lawr?
Mae'r cyngor wedi cwblhau arolwg o goed ar hyd Mayals Road fel rhan o'i waith i fonitro cyflwr yr holl goed ar draws y ddinas. Mae'r coed ar Mayals Road y nodwyd bod angen eu cymynu naill ai wedi'u heintio neu'n marw, ac mae angen eu cymynu.

Pe na bai'r llwybr beicio newydd wedi'i gynllunio ar gyfer Mayals Road, beth fyddai wedi digwydd i'r coed?
Byddem wedi gorfod cymynu'r coed sydd wedi'u heintio neu sy'n marw. Mae'r cyngor wedi manteisio ar y cyfle i ddefnyddio cyllid i roi coed newydd yn eu lle drwy blannu dwy goeden am bob un sy'n cael ei thorri. Byddai peidio â gwneud hyn fel rhan o'r cynllun Teithio Llesol yn gadael y cyngor ag ychydig iawn o arian, neu ddim arian o gwbl i roi coed newydd yn eu lle yn y dyfodol. 

Sawl coeden sy'n cael ei thorri?
Mae tua 130 o goed ar Mayals Road (rhywogaethau gwahanol) Ceir gwared â chyfanswm o 19 coeden.

Pam y mae angen creu lonydd beicio newydd?
Mae Cyngor Abertawe'n dymuno cynyddu ei rwydwaith beicio presennol (120km drwy'r ddinas ar hyn o bryd) fel bod holl gymunedau'r ddinas wedi'u cysylltu drwy lonydd beicio/cerdded. Bydd hyn yn annog rhagor o bobl i feicio ac yn lleihau'r dibynadwyedd ar geir fel ffordd o deithio.

Faint o arian mae'r llwybr newydd hwn yn ei gostio i'r cyngor?
Mae Cyngor Abertawe wedi sicrhau mwy o arian nag unrhyw gyngor arall yng Nghymru hyd yn hyn ar gyfer isadeiledd beicio newydd. Eleni (2020/21), mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £5.1 miliwn o gyllid Teithio Llesol i Abertawe. Bydd £1.8m o'r cyllid hwn yn talu am brosiect cysylltu rhwydwaith Mayals/Sgeti.

Ydy'r llwybrau beicio newydd yn ddigon eang?
Mae holl elfennau'r rhwydwaith beicio arfaethedig yn cydymffurfio â'r Canllawiau Dylunio Teithio Llesol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Prosiect Teithio Llesol Gogledd Townhill (Y Ceunant)

Bydd y ffordd gyswllt hon yn darparu cyswllt cerdded a beicio newydd rhwng Carmarthen Road a Townhill Road. Bydd y llwybr hwn yn croestorri â'r llwybr a rennir a adeiladwyd yn ddiweddar yn Gors Avenue, a llwybr y mae disgwyl iddo hefyd gael ei adeiladu eleni ar hyd Townhill Road.

Bydd cyfran fawr o'r llwybr hwn yn darparu mynediad i'r cymunedau ar bwynt uchaf Townhill, gan ddarparu isadeiledd cerdded a beicio o ansawdd da i alluogi teithiau sydd fel arall yn anodd gyda'r topograffi heriol sydd yn yr ardal hon.

Caiff rhannau llechweddog eu creu trwy ran ganol y llwybr hwn i liniaru'r llethr serth, y gellir cael mynediad ato trwy ddefnyddio grisiau yn unig ar hyn o bryd, i ddarparu llwybr hygyrch i gerddwyr a beicwyr.

 

Prosiect Teithio Llesol Townhill Road

Bydd y llwybr hwn yn darparu llwybr cyswllt pwysig rhwng preswylwyr Townhill a Chyswllt Gogleddol Townhill (a elwir hefyd yn Y Ceunant, gan alluogi teithiau Teithio Llesol trwy ganol Townhill. Bydd y llwybr cyswllt hon yn darparu prif lwybr ar gyfer Cymuned Townhill ynghyd â darparu a gwella mynediad a dewisiadau teithio llesol i'r rheini sy'n teithio i'r ysgol gynradd leol, Ysgol Gymunedol Townhill ac amwynderau lleol. Gyda chysylltiadau ym mhen gogleddol a deheuol y llwybr y disgwylir iddynt gael eu cwblhau yn y dyfodol agos, bydd y cyfle i deithio'n llesol yn y gymuned a thu hwnt yn cael ei wella'n fawr o'r ddarpariaeth bresennol. 

PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Llwybr Townhill Road (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Prosiect Teithio Llesol San Helen

Ar 0.59km, bydd y rhan fach hon o lwybr a rennir yn darparu cyswllt allweddol o'r llwybr teithio llesol presennol ar hyd y blaendraeth (Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 4) i Neuadd y Ddinas, canolfan gyflogaeth bwysig a Llys y Goron.

 

Prosiect Teithio Llesol Parc Sgeti

Bydd y prosiect hwn yn ategu'r gwelliannau a wnaed i ddarparu llwybrau a rennir ym Mharc Singleton yn ystod 2018/19, ac yn hwyluso llwybrau cyswllt ymlaen trwy Ystâd Parc Sgeti i gysylltu ag Ysgol Gyfun yr Olchfa ac Ysgol Gyfun yr Esgob Gore. Gyda'r prosiect hwn caiff 2km o lwybrau a rennir eu hadeiladu yn agos i Sketty Park Road, Sketty Park Drive a Park Way, ac yn darparu gwell cysylltedd â'r rhwydweithiau teithio llesol sy'n gwasanaethu'r ddinas.

PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Llwybrau Cyswllt Parc Sgeti (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Prosiect Teithio Llesol Yr Olchfa

Bydd adeiladu Llwybr Cysylltu'r Olchfa'n agor ac yn hwyluso mynediad ar gyfer ardal fawr o Gilâ at lwybr rhif 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan ddarparu mynediad heb draffig oddi ar y ffordd i nifer o gyrchfannau, gan gynnwys canol y ddinas. Bydd y llwybr a rennir 2.5km yn darparu llwybr amgen i gerddwyr a beicwyr i'w harwain o goridor gorlawnGower Road.

Bydd Llwybr Cysylltu'r Olchfa hefyd yn darparu llwybr cerdded amgen i'r ysgol i ddisgyblion Ysgol Gyfun yr Olchfa.

PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Llwybr Cysylltu’r Olchfa (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cwestiynau cyffredin am brosiect cysylltu'r Olchfa

A fydd y gwaith yn cael effaith negyddol ar ecoleg y safle?
Gan fod y cynllun yn bennaf yn ymwneud â gwella arwyneb llwybr ceffyl presennol, caiff ychydig iawn o effaith neu ddim effaith o gwbl ar ecoleg yr ardal. Datblygwyd y dull adeiladu hwn i leihau effaith ar yr ardaloedd o gwmpas y llwybr presennol.

Pam y mae llwybr beicio'n cael ei adeiladu drwy Ddyffryn Clun?
Mae'r llwybr ceffyl presennol yn caniatáu cerddwyr, marchogion a beicwyr. Ni fydd y gwaith gwella arfaethedig yn arwain at unrhyw newid i'r defnyddwyr presennol a ganiateir, fodd bynnag, drwy wella'r arwyneb, daw'r llwybr yn fwy hygyrch i nifer mwy o ddefnyddwyr. Bydd rhoi cynllun Cyswllt yr Olchfa ar waith yn darparu gwell mynediad i ran fawr o Gilâ a Hendrefoilan i'r llwybr ceffyl presennol a'r llwybr gwell drwy Ddyffryn Clun, gan gysylltu yn y de â Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan ddarparu mynediad di-draffig oddi ar y ffordd i nifer o gyrchfannau allweddol gan gynnwys canol y ddinas. Bydd y llwybr gwell yn darparu llwybr amgen i gerddwyr a beicwyr fel nad ydynt yn agos i ardaloedd lle ceir llawer o gerbydau, fel Gower Road.

Pa fesurau sy'n cael eu rhoi ar waith i osgoi gwrthdaro posib rhwng y gwahanol fathau o ddefnyddwyr?
Y nod yw gwella cyflwr arwyneb y llwybr ceffyl presennol i ddarparu cyfleuster mwy diogel a chynhwysol ar gyfer y gymuned ehangach, gan wneud pethau'n haws i'r un grwpiau defnyddwyr a ganiateir i ddefnyddio'r llwybr ar hyn o bryd. Rydym wedi nodi'ch sylwadau ynghylch y cymeriad a'r gwrthdaro posib rhwng defnyddwyr, a byddwn yn ceisio cyflwyno mesurau mewn ymgais i wneud yr ardal mor ddiogel â phosib i bob defnyddiwr.

A fydd y cynllun yn cynnwys mesurau i leihau cyflymder beicwyr?
Fel rhan o'r gwelliannau i'r llwybr presennol rydym yn bwriadu cyflwyno mesurau rheoli a ddatblygwyd yn unol â'r canllawiau Dylunio Teithio Llesol i gyfyngu cyflymder a gwella gallu teithwyr i weld ymlaen. Mae'r tîm dylunio hefyd yn cydnabod cymeriad yr ardal ac yn ceisio datblygu cynllun sy'n ymarferol ac yn ystyriol o bob defnyddiwr.

A fydd y cynllun yn niweidio treftadaeth y safle?
Na, ni fydd y gwaith i adeiladu'r llwybr newydd a rennir yn effeithio ar y safleoedd hyn. Byddwn hefyd yn gosod byrddau gwybodaeth i dynnu sylw at dreftadaeth a nodweddion amgylcheddol y safleoedd.

Faint o amser bydd y gwaith yn ei gymryd?
Disgwylir i'r cynllun arfaethedig ddechrau ym mis Ionawr a bydd yn parhau tan fis Mawrth 2021. Er mwyn cadw at y mesurau Iechyd a Diogelwch priodol, bydd angen cau rhannau o'r llwybr bob hyn a hyn fel y gellir defnyddio dulliau gweithio diogel. Mae hyn yn angenrheidiol i gadw'r cyhoedd o'r ardaloedd lle caiff y gwaith adeiladu ei wneud. Does dim modd nodi union leoliadau'r ardaloedd y bydd angen eu cau dros dro ar hyn o bryd, ond cânt eu cau cyn lleied â phosib a byddwn yn gweithio ar sail ad-hoc pan fydd angen. I gadarnhau, ni fydd y llwybr ceffyl presennol yn cael ei gau'n gyfan gwbl am barhad y gwaith gwella.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM