Chwilio'r wefan
English

12 tunnell o sbwriel yn cael ei gasglu dros Ŵyl y Banc

Mae taflwyr sbwriel yn cael eu hannog i roi'r gorau i anharddu traethau, parciau a chymdogaethau ein dinas gyda sbwriel.

Tidy Swansea Litter

Er gwaethaf pandemig Coronafeirws, mae pobl yn parhau i ollwng sbwriel a'i adael mewn parciau a mannau agored eraill.

Dros benwythnos Gŵyl y Banc, bu'n rhaid i dimau'r cyngor, gyda chymorth gwirfoddolwyr, glirio tua 12 tunnell o wastraff a sbwriel o'n traethau, ein parciau, y strydoedd, y Marina a mannau hardd eraill o gwmpas y ddinas.

Dywedodd pennaeth sbwriel Cyngor Abertawe, Chris Howell, fod cefnogaeth gwirfoddolwyr ac ymdrechion staff y cyngor a fu'n brysur drwy gydol Gŵyl Banc y Pasg yn dyst i'w penderfyniad i gadw pethau'n lân.

Meddai, "Dros Ŵyl y Banc trefnom fwy o adnoddau i ymdrin â'r broblem. Bu ein timau'n gweithio o yn gynnar yn y bore i yn hwyr y nos yn clirio ar ôl pobl yr oedd yn amlwg bod ganddynt y gallu i fynd â phethau i'n traethau a'n parciau ond a benderfynodd beidio â mynd â'u gwastraff adref gyda nhw.

"Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a oedd wedi delio â'u gwastraff mewn modd cyfrifol, a hefyd i'r gwirfoddolwyr a benderfynodd dacluso ar ôl eraill a oedd yn amlwg yn meddwl mai rhywun arall oedd yn gyfrifol am wneud eu gwaith brwnt nhw.

"Nid yw bin llawn yn rhoi'r hawl i bobl ollwng eu gwastraff i eraill ddelio ag e'.

"Lansiodd y cyngor ei ymgyrch 'Paid â thaflu sbwriel' yr haf diwethaf a rhoddodd negeseuon newydd o gwmpas parciau a thraethau yn ddiweddar i atgyfnerthu'r neges.

"Yn rhy aml mae ein timau a'r gwirfoddolwyr a fu'n ein helpu ar y traethau yn dod ar draws poteli wedi'u taflu ac wedi'u torri a allai fod wedi achosi niwed i'r anwyliadwrus.

"Wrth i'r tywydd barhau i fod yn braf, rydym yn parhau i alw ar bobl i beidio â thaflu sbwriel a rhoi eu gwastraff mewn bin neu fynd ag ef adref gyda nhw."

Atgoffir perchnogion cŵn os ydynt yn gweld bod bin baw ci yn llawn, y gallant roi gwastraff eu hanifail anwes mewn bin sbwriel cyffredinol neu fynd ag e' adref gyda nhw.

Os ydych chi'n gweld bin sbwriel neu fin baw cŵn y mae angen ei wacáu, rhowch wybod amdano yn y ffordd arferol yn www.abertawe.gov.uk/adroddwch

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM