Chwilio'r wefan
English

Rhagor o fasnachwyr y farchnad yn barod i roi croeso cynnes i gwsmeriaid

Mae rhagor o fasnachwyr ym marchnad dan do arobryn Abertawe yn edrych ymlaen at groesawu cwsmeriaid o ddydd Llun.

Market_traders_reopening

Mae cyfyngiadau ar fanwerthu nad yw'n hanfodol yn cael eu llacio o 12 Ebrill gan ganiatáu i ragor o stondinau agor.

Mae trefniadau ar waith i gadw masnachwyr a siopwyr mor ddiogel â phosib ac atgoffir ymwelwyr bod yn rhaid iddynt wisgo gorchuddion wyneb oni bai eu bod wedi'u heithrio'n feddygol a dylent barhau i ddilyn y rheol cadw pellter o ddau fetr yn ogystal â diheintio'u dwylo.

Yn ystod y cyfnod clo, mae tua 20 o fasnachwyr 'hanfodol' wedi parhau i wasanaethu cwsmeriaid yn y farchnad, gyda nifer yn cynnig opsiynau ar-lein a dosbarthu.

Dywedodd Lisa Wells, rheolwr Canol yn Ddinas yn Abertawe fod y cam i ailagor y farchnad dan do yn un i'w groesawu.

Meddai, "Mae rhai o'r busnesau bwyd yn y farchnad wedi parhau i gyflenwi'u cwsmeriaid yn ystod y pandemig drwy eu gwasanaethau archebu a  dosbarthu ar-lein.

"Rwyf am dalu teyrnged iddynt am fod yno i bobl Abertawe a dymunaf y gorau i'r holl fasnachwyr hefyd wrth i ganol y ddinas ailagor yn raddol.

Ein prif flaenoriaeth yw gwneud popeth y gallwn i gadw cwsmeriaid a masnachwyr yn ddiogel rhag cael Coronafeirws drwy ddilyn rheolau sydd ar waith i'n cadw ni i gyd yn ddiogel."

Mae Ceidwaid Canol y Ddinas wedi parhau i weithio a chefnogi canol y ddinas drwy gydol cyfyngiadau symud Haen 4.

Byddant wrth law i gynghori ymwelwyr a busnesau, a'u hatgoffa o bwysigrwydd cadw at fesurau diogelwch COVID-19.

Bydd tîm Trwyddedu Cyngor Abertawe yn parhau i weithio gyda Safonau Masnach a Heddlu De Cymru i sicrhau bod mesurau diogelwch yn cael eu dilyn.

I gael rhagor o wybodaeth am Farchnad Abertawe, ei gwasanaethau dosbarthu a'i chynlluniau ar gyfer ailagor, ewch i http://www.marchnadabertawe.co.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM