Chwilio'r wefan
English

Uchelgeisiau trafnidiaeth ar gyfer Abertawe'n cymryd cam ymlaen

Mae cyfres o geisiadau am gyllid wedi eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i gefnogi trafnidiaeth a beicio yn Abertawe.

active travel

Mae Cyngor Abertawe wedi cyflwyno pecyn o geisiadau â chyfanswm o bron £14 miliwn i helpu i ddatblygu isadeiledd gwefru cerbydau trydan ymhellach, creu mwy o gysylltiadau Teithio Llesol a gwneud gwelliannau i gysylltiadau trafnidiaeth presennol.

Un o'r cynlluniau y mae'r cyngor yn gobeithio sicrhau cyllid ar ei gyfer yw Metro De-orllewin Cymru - cynllun trafnidiaeth rhanbarthol sy'n ceisio gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gâr a Sir Benfro.

Mae llwybr allweddol o ogledd y ddinas (yr A483) i ganol dinas Abertawe hefyd yn rhan o'r cynlluniau, gyda chais am gyllid yn cael ei gyflwyno i wella llif y traffig.

Mae 32 pwynt gwefru cerbydau trydan wedi'u cwblhau yn Abertawe yn ddiweddar a bydd y cais diweddaraf yn ceisio creu 69 pwynt gwefru ychwanegol ar draws y ddinas.

Meddai Stuart Davies, Pennaeth Priffyrdd a Chludiant, "Bydd y cynlluniau i gynyddu nifer y pwyntiau gwefru trydan yn y ddinas yn sicrhau ein bod wedi'n paratoi ar gyfer y cynnydd mewn cerbydau trydan a fydd ar ein ffyrdd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

"Ein nodau trafnidiaeth ehangach yw gwella llif y traffig ar draws y ddinas ac edrych ar sut y gallwn gyflwyno system drafnidiaeth sy'n gweithio'n dda gyda chynghorau eraill yn y rhanbarth."

Mae dros £6 miliwn o gyllid hefyd yn rhan o gais i ddatblygu isadeiledd beicio Teithio Llesol ymhellach, a byddai'n cynnwys llwybr defnydd a rennir 2.8km oddi ar y ffordd rhwng Penllergaer a Gorseinon. Mae llwybrau pellach hefyd yn cael eu cynllunio ar gyfer Treforys a rhwng Penllergaer a Fforest-fach.

Bydd peth o'r arian hefyd yn cael ei ddefnyddio i edrych ar y potensial o greu llwybrau eraill rhwng Ysbyty Treforys a'r DVLA yn ogystal â chyswllt newydd dros Gomin Clun.

Ychwanegodd Mr Davies, "Rydym yn parhau i ehangu'n rhwydwaith beicio yn Abertawe mewn ymdrech i wneud beicio'n opsiwn trafnidiaeth go iawn a realistig i bobl sy'n cymudo i'r gwaith.

"Mae ein cynlluniau diweddaraf yn cynnwys nifer o lwybrau strategol a fydd yn cysylltu cymunedau ac yn darparu cysylltiadau coll rhwng llwybrau presennol a chanol y ddinas."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM