Chwilio'r wefan
English

Cynyddu nifer y pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn y ddinas

Disgwylir i ragor o bwyntiau gwefru cerbydau trydan gael eu gosod yn Abertawe.

electric charging points

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn dros £6 miliwn o gyllid cludiant oddi wrth Lywodraeth Cymru a gaiff ei fuddsoddi mewn gwella cysylltiadau cludiant, rhagor o lwybrau beicio a cherdded a chynyddu isadeiledd ar gyfer cerbydau trydan.

Mae 32 o orsafoedd gwefru cyflym eisoes wedi'u gosod mewn meysydd parcio cyhoeddus ar draws y ddinas a bydd rhan o'r arian grant diweddaraf (£426,000) yn helpu i dalu am 44 o bwyntiau gwefru ychwanegol mewn pymtheg o leoliadau eraill ar draws Abertawe.

Bydd gan feysydd parcio ger y traeth, gan gynnwys Porth Einon, Caswell, Langland, Bae Bracelet, Knab Rock a Blackpill ddau bwynt gwefru trydan.

Bydd lleoliadau cymunedol poblogaidd, gan gynnwys Uplands, Sgeti, Cilâ a'r Mwmbwls, hefyd yn cynnwys pwyntiau gwefru.

Caiff rhagor o'r offer ei osod mewn meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys ym maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr, y Cwadrant, y Strand, y Rec a Northampton Lane.

Meddai Stuart Davies, Pennaeth Priffyrdd a Chludiant yng Nghyngor Abertawe, "Mae cynyddu'r isadeiledd gwefru trydan ar gyfer modurwyr sydd naill ai eisoes yn gyrru ceir trydan neu sy'n bwriadu prynu un ohonynt yn allweddol wrth i ni symud ymlaen at gyfnod lle mae nifer y ceir trydan yn cynyddu.

"Ein bwriad yw sicrhau modurwyr y gallant deithio o gwmpas y ddinas yn rhydd a chael mynediad at bwyntiau gwefru'n hawdd er mwyn iddynt barhau i deithio'n hawdd."

Gosodir hefyd ganolfannau gwefru yn y meysydd parcio newydd arfaethedig yng nghanol y ddinas fel rhan o gynlluniau adfywio Abertawe Ganolog a byddant yn cynnwys 25 o bwyntiau gwefru newydd.

Ychwanegodd Mr Davies, "Mae'n bwysig ystyried ein cynlluniau adfywio ar gyfer y dyfodol ac edrych ar gynnwys cyfleusterau gwefru o'r cychwyn cyntaf. Mae'r cyllid yn ein helpu gyda'r cynlluniau hyn ar gyfer y dyfodol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM