Chwilio'r wefan
English
Map

Cynnal Busnes Twristiaeth

Gwybodaeth am sefydlu busnes twristiaeth neu weithredu busnes twristiaeth sydd eisoes yn bodoli.

Dechrau busnes newydd faildrydar

Mae'r Ganolfan FusnesYn agor mewn ffenest newydd yn cyflwyno amrywiaeth o wasanaethau am ddim ac â chymhorthdal ar ran Llywodraeth Cymru i roi dechrau da i'ch syniad am fusnes.

Cynllunio

Cyn i chi ddechrau unrhyw waith, cysylltwch â'n hadran gynllunio am gyngor ar ganiatâd cynllunio ac ymweliad cyn cyflwyno cais. 

Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych yn ystyried dechrau busnes newydd, newid neu ehangu eich adeilad busnes. Hyd yn oed os ydych am ddechrau cynnig gwely a brecwast syml yn unig yn eich cartref neu ddefnyddio adeilad presennol fel bwthyn gwyliau heb unrhyw addasiadau adeileddol, gallai fod angen caniatâd cynllunio 'newid defnydd' i wneud hynny.

Gallwch ffonio Adran yr Amgylchedd ar 01792 635701 neu e-bostio planning@swansea.gov.uk.

Datganiadau Mynediad  

Mae llunio datganiad mynediad yn elfen orfodol o broses raddio Croeso Cymru ar gyfer busnesau twristiaeth. Mae ffeithlen wedi'i llunio gan Croeso CymruYn agor mewn ffenest newydd i helpu busnesau ym mhob sector o'r diwydiant twristiaeth i sicrhau bod gan ymwelwyr wybodaeth ddibynadwy wrth benderfynu a yw lle yn addas iddynt ai peidio.

Arwyddion Twristiaeth Brown a Gwyn

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi mabwysiadu polisi ffurfiol i fusnesau ei ddilyn os ydynt am wneud cais am arwyddion twristiaeth brown a gwyn. 

Yn gyntaf, asesir ceisiadau yn erbyn meini prawf twristiaeth sylfaenol i gadarnhau a yw'r ymgeisydd yn gymwys, er enghraifft a yw'r busnes wedi'i raddio, a yw'n denu'r nifer gofynnol o ymwelwyr bob blwyddyn, a oes ganddo'r cyfleusterau addas i ddarparu ar gyfer niferoedd mawr, etc. Mae angen i bob busnes twristiaeth ddangos y bydd yr arwyddion yn cael eu defnyddio i helpu i gyfeirio pobl i'r lleoliad yn hytrach na hyrwyddo'r busnes.

Os yw'r busnes yn cyflawni'r meini prawf o safbwynt twristiaeth, caiff ei drosglwyddo i'r tîm priffyrdd i'w asesu. Byddant yn ystyried elfennau gwahanol a allai effeithio ar a yw'r busnes yn gymwys ar gyfer arwyddion, er enghraifft os gellir rhoi arwyddion ar y briffordd, sawl arwydd y mae ei angen, etc. Os yw busnes yn llwyddiannus ar y ddau gam, bydd yn derbyn dyfynbris ffurfiol ar gyfer yr arwyddion. Mae angen i ymgeiswyr dalu am yr holl gostau sy'n ymwneud â chael yr arwyddion gan gynnwys ffi weinyddol o £100 na ellir ei had-dalu ac unrhyw gynnal a chadw yn y dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM